Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 28.10.2021 g.10:00 - 28.10.2021 g.11:00
Дата размещения: 18.10.2021

Jak podjąć współpracę interdyscyplinarną z naukami humanistycznymi i społecznymi: rekomendacje dla badaczy i instytucji

Начало событияВид события:
Встреча

Humanistyka i nauki społeczne stanowią nieodzowny komponent inter- i transdycysplinarnych badań naukowych. Komisja Europejska podkreśla ich szczególną rolę w misjach Unii Europejskiej. W wielu konkursach z programu Horyzont Europa należy uwzględnić i opisać rolę nauk HS w projekcie, nawet jeśli dotyczy on innych dziedzin. W polskiej nauce, w ramach III kryterium ewaluacji próbujemy wykazać wpływ społeczny nauk HS, który często jest mniej bezpośredni i trudniej uchwytny, niż w przypadku nauk ścisłych

Link do rejestracji (platforma Zoom):  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtde6gpjIuHdybvzzkGcf9xjxP-uZJxkW2

Badacze chcący podjąć współpracę z inną dyscypliną często napotykają na szereg problemów: jak nawiązać współpracę i znaleźć wspólny język ponad granicami dyscyplin, skąd pozyskać finansowanie czy w którym czasopiśmie ogłaszać wyniki. Ponadto, instytucje prowadzące badania nie zawsze wiedzą, jak wesprzeć taką współpracę i stworzyć warunki do jej rozwoju. Wreszcie instytucje finansujące naukę i nią zarządzające miewają trudności z dopasowaniem oferty grantowej i zasad ewaluacji wyników badań międzydziedzinowych. Analizą tych trudności i poszukiwaniem i rozwiązań zajmował się dwuletni projekt SHAPE-ID (Shaping interdisciplinary practices in Europe), badając praktyki interdyscyplinarne w Europie i rozmawiając z przedstawicielami grup docelowych z różnych krajów.

Celem spotkania będzie prezentacja najważniejszych wniosków z projektu SHAPE-ID czyli zestawu rekomendacji dotyczących zwiększania roli nauk HS w badaniach interdyscyplinarnych. Konkretne wskazówki opracowano dla poszczególnych grup docelowych: badaczy, instytucji naukowych i finansujących naukę, a także nią zarządzających. Mają one ułatwić nawiązanie i prowadzenie współpracy interdyscyplinarnej z naukami HS. W drugiej części spotkania, podczas dyskusji panelowej, omówimy zastosowanie tych wniosków na konkretnym przykładzie współpracy między instytucjami kultury a badaczami z nauk humanistycznych. Części wykładowe spotkania będą nagrywane.

 

Część I Przybornik SHAPE-ID

Prezentacja głównych wniosków projektu SHAPE-ID i przybornika (toolkit) z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi badań interdyscyplinarnych.

Prezentacja: dr Maciej Maryl

 

Część II Współpraca między humanistami a instytucjami kultury

Dyskusja panelowa z członkami zespołu SHAPE-ID z IBL PAN o rozwijaniu interdyscyplinarności w naukach HS na przykładzie współpracy instytucji kultury z badacz(k)ami nauk humanistycznych. 

Uczestnicy: dr Anna Buchner, dr Piotr Wciślik, Marta Błaszczyńska

Moderator: dr Maciej Maryl


PROWADZĄCY:

Marta Błaszczyńska, starsza specjalistka ds. otwartej nauki i koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Zaangażowana w projekty E-STORY (w IFiS PAN w latach 2016-2018), OPERAS-P (w latach 2019-2021), TRIPLE (od 2019 r.), SHAPE-ID (w latach 2019-2020), OBERRED (od 2020 r.), DARIAH-PL (od 2021 r.). Bierze udział w pracach ALLEA E-humanities Working Group jako koordynatorka oraz współkieruje DARIAH-EU Research Data Management Working Group. Członkini grupy roboczej skupionej na modelach biznesowych dla wydawców akademickich udostępniających publikacje w otwartym dostępie lub planujących jego wdrożenie (OA Business Models Special Interest Group w infrastrukturze badawczej OPERAS).

 

 

 

Anna Buchner, dr, socjolożka i antropolożka, badaczka społeczna, specjalizująca się w badaniach kultury, nowych mediów, kompetencji cyfrowych i stylów życia. Współzałożycielka grupy badawczo-projektowej Ciekawość. W pracy wykorzystuje warsztat badań jakościowych, ilościowych i etnograficznych. Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych badających m.in. instytucje kultury, nowe media, nauczycieli, style życia i religijność Polaków, ostatnio zaś kwestię body positivity oraz problem społeczny jakim jest zła kondycja psychiczna młodych ludzi w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Maryl, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Członek Kolegiów Redakcyjnych Tekstów Drugich i OpenMethods. Przedstawiciel IBL PAN w  Radzie konsorcjum DARIAH-PL, w Executive Board konsorcjum OPERAS, kierownik ALLEA E-humanities Working Group, współkierownik DARIAH Digital Methods and Practices Observatory. Kieruje akcją COST NEP4DISSENT (2017-2021), oraz koordynuje prace merytoryczne zespołu IBL PAN w projektach OPERAS-PTRIPLESHAPE-IDDARIAH-PL. Więcej informacji: http://maryl.org/

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wciślik fotoPiotr Wciślik, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Współkieruje akcją COST NEP4DISSENT (2017-2021), oraz bierze udział w pracach zespołu IBL PAN w projektach OPERAS-PSHAPE-IDDARIAH-PL. Ostatnio napisał Dissident Legacies of Samizdat Social Media Activism (Routledge 2021).

 

 

 

 

 

 

Информация

Адрес:
wydarzenie online
Оплата:
bez opłat
Дата размещения:
18 октября 2021; 13:44 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
18 октября 2021; 13:47 (Mariola Wilczak)

Начало событияСвязанное с событием


Смотреть также

14.05.2021

Prezentacja "narzędziownika" SHAPE-ID /SHAPE-ID Toolkit Launch Event and Policy Panel

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie "narzędziownik" (toolkit) poświęcony badaniom inter- i transdycysplinarnym uwzględniającym humanistykę - zestaw praktycznych wskazówek, dobrych praktyk i lektur, z których mogą korzystać badacze i badaczki oraz instytucje prowadzące lub finansujące badania.

21.04.2020

Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone / konferencja online

W 2020 roku przypada podwójna rocznica: 50-lecie śmierci (20.04.1970) i 100-lecie urodzin (23.11.1920) Paula Celana – jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zainteresowanie twórczością Celana w Polsce oraz pojawiające się w ostatnim czasie nowe propozycje jej odczytań, analiz i interpretacji, pragniemy zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone”, która odbędzie się w Instytucie Badań Literackim PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa). (informacja organizatorów)

03.07.2018

Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej", która odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie w dniach 23-24 października 2018 r.  

20.02.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Na konferencję zapraszają Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wwydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja). Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku w Białymstoku w formule sesji online.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах