Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.10.2021 g.10:00 - 28.10.2021 g.11:00
Added on: 18.10.2021

Jak podjąć współpracę interdyscyplinarną z naukami humanistycznymi i społecznymi: rekomendacje dla badaczy i instytucji

Type of the event:
Meeting

Humanistyka i nauki społeczne stanowią nieodzowny komponent inter- i transdycysplinarnych badań naukowych. Komisja Europejska podkreśla ich szczególną rolę w misjach Unii Europejskiej. W wielu konkursach z programu Horyzont Europa należy uwzględnić i opisać rolę nauk HS w projekcie, nawet jeśli dotyczy on innych dziedzin. W polskiej nauce, w ramach III kryterium ewaluacji próbujemy wykazać wpływ społeczny nauk HS, który często jest mniej bezpośredni i trudniej uchwytny, niż w przypadku nauk ścisłych

Link do rejestracji (platforma Zoom):  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtde6gpjIuHdybvzzkGcf9xjxP-uZJxkW2

Badacze chcący podjąć współpracę z inną dyscypliną często napotykają na szereg problemów: jak nawiązać współpracę i znaleźć wspólny język ponad granicami dyscyplin, skąd pozyskać finansowanie czy w którym czasopiśmie ogłaszać wyniki. Ponadto, instytucje prowadzące badania nie zawsze wiedzą, jak wesprzeć taką współpracę i stworzyć warunki do jej rozwoju. Wreszcie instytucje finansujące naukę i nią zarządzające miewają trudności z dopasowaniem oferty grantowej i zasad ewaluacji wyników badań międzydziedzinowych. Analizą tych trudności i poszukiwaniem i rozwiązań zajmował się dwuletni projekt SHAPE-ID (Shaping interdisciplinary practices in Europe), badając praktyki interdyscyplinarne w Europie i rozmawiając z przedstawicielami grup docelowych z różnych krajów.

Celem spotkania będzie prezentacja najważniejszych wniosków z projektu SHAPE-ID czyli zestawu rekomendacji dotyczących zwiększania roli nauk HS w badaniach interdyscyplinarnych. Konkretne wskazówki opracowano dla poszczególnych grup docelowych: badaczy, instytucji naukowych i finansujących naukę, a także nią zarządzających. Mają one ułatwić nawiązanie i prowadzenie współpracy interdyscyplinarnej z naukami HS. W drugiej części spotkania, podczas dyskusji panelowej, omówimy zastosowanie tych wniosków na konkretnym przykładzie współpracy między instytucjami kultury a badaczami z nauk humanistycznych. Części wykładowe spotkania będą nagrywane.

 

Część I Przybornik SHAPE-ID

Prezentacja głównych wniosków projektu SHAPE-ID i przybornika (toolkit) z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi badań interdyscyplinarnych.

Prezentacja: dr Maciej Maryl

 

Część II Współpraca między humanistami a instytucjami kultury

Dyskusja panelowa z członkami zespołu SHAPE-ID z IBL PAN o rozwijaniu interdyscyplinarności w naukach HS na przykładzie współpracy instytucji kultury z badacz(k)ami nauk humanistycznych. 

Uczestnicy: dr Anna Buchner, dr Piotr Wciślik, Marta Błaszczyńska

Moderator: dr Maciej Maryl


PROWADZĄCY:

Marta Błaszczyńska, starsza specjalistka ds. otwartej nauki i koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Zaangażowana w projekty E-STORY (w IFiS PAN w latach 2016-2018), OPERAS-P (w latach 2019-2021), TRIPLE (od 2019 r.), SHAPE-ID (w latach 2019-2020), OBERRED (od 2020 r.), DARIAH-PL (od 2021 r.). Bierze udział w pracach ALLEA E-humanities Working Group jako koordynatorka oraz współkieruje DARIAH-EU Research Data Management Working Group. Członkini grupy roboczej skupionej na modelach biznesowych dla wydawców akademickich udostępniających publikacje w otwartym dostępie lub planujących jego wdrożenie (OA Business Models Special Interest Group w infrastrukturze badawczej OPERAS).

 

 

 

Anna Buchner, dr, socjolożka i antropolożka, badaczka społeczna, specjalizująca się w badaniach kultury, nowych mediów, kompetencji cyfrowych i stylów życia. Współzałożycielka grupy badawczo-projektowej Ciekawość. W pracy wykorzystuje warsztat badań jakościowych, ilościowych i etnograficznych. Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych badających m.in. instytucje kultury, nowe media, nauczycieli, style życia i religijność Polaków, ostatnio zaś kwestię body positivity oraz problem społeczny jakim jest zła kondycja psychiczna młodych ludzi w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Maryl, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Członek Kolegiów Redakcyjnych Tekstów Drugich i OpenMethods. Przedstawiciel IBL PAN w  Radzie konsorcjum DARIAH-PL, w Executive Board konsorcjum OPERAS, kierownik ALLEA E-humanities Working Group, współkierownik DARIAH Digital Methods and Practices Observatory. Kieruje akcją COST NEP4DISSENT (2017-2021), oraz koordynuje prace merytoryczne zespołu IBL PAN w projektach OPERAS-PTRIPLESHAPE-IDDARIAH-PL. Więcej informacji: http://maryl.org/

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wciślik fotoPiotr Wciślik, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Współkieruje akcją COST NEP4DISSENT (2017-2021), oraz bierze udział w pracach zespołu IBL PAN w projektach OPERAS-PSHAPE-IDDARIAH-PL. Ostatnio napisał Dissident Legacies of Samizdat Social Media Activism (Routledge 2021).

 

 

 

 

 

 

Information

Address:
wydarzenie online
Fee:
bez opłat
Added on:
18 October 2021; 13:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 October 2021; 13:47 (Mariola Wilczak)

Related to the event


See also

14.05.2021

SHAPE-ID Toolkit Launch Event and Policy Panel

We invite you to join us on 10 June 2021 for the launch of the SHAPE-ID toolkit supporting pathways to inter- and transdisciplinary research involving the Arts, Humanities and Social Sciences. The event will highlight the project’s key findings and hold a Policy Panel Discussion where experts in research funding, policy and education will discuss the practical implementation of our recommendations. We will then showcase the SHAPE-ID toolkit which offers tools and resources to help researchers, research organisations, funders, policymakers, and societal partners make informed decisions about developing and supporting inter- and transdisciplinary research.

21.04.2020

Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone / konferencja online

W 2020 roku przypada podwójna rocznica: 50-lecie śmierci (20.04.1970) i 100-lecie urodzin (23.11.1920) Paula Celana – jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zainteresowanie twórczością Celana w Polsce oraz pojawiające się w ostatnim czasie nowe propozycje jej odczytań, analiz i interpretacji, pragniemy zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone”, która odbędzie się w Instytucie Badań Literackim PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa). (informacja organizatorów)

03.07.2018

Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej", która odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie w dniach 23-24 października 2018 r.  

20.02.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Na konferencję zapraszają Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wwydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja). Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku w Białymstoku w formule sesji online.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.