Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.10.2016 - 20.10.2016
Дата размещения: 18.07.2016

Obce/swoje II: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień podczas otwartej konferencji naukowej

Obce/swoje II

Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

która odbędzie się 20 października 2016 roku w Krakowie, w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

Konferencji towarzyszyć będzie interdyscyplinarne, otwarte dla publiczności seminarium naukowe, które odbędzie się 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Slawistyczna, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Instytut Slawistyki PAN

Jak pokazała pierwsza z cyklu konferencja „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej" (Katedra Ukrainistyki IFW UJ, Kraków 2014), temat miasta i wsi, konfrontacji miejskich i wiejskich postaw i światopoglądów oraz różnych obrazów tych dwóch środowisk, budzi duże zainteresowanie badaczy. Materiały tej konferencji zostały opublikowane w wolnym dostępie jako monografia zbiorowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej pod redakcją naukową Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej (Scriptum, Kraków 2015).

Jednak literatury i kultury narodowe nie powstają i nie rozwijają się we wzajemnej izolacji. Ze względu na historyczne związki Polski i krajów wschodniosłowiańskich, kontakty, wpływy i podobieństwa są w ich przypadku wyraźne i silne, co jednak nie przekreśla faktu istnienia ważnych różnic. Celem obecnego spotkania jest szersze zbadanie zarysowanego zaledwie podczas tamtej konferencji tła porównawczego, polsko-wschodniosłowiańskiego.

„Wiejskość" jako skarbnica tradycji, fundament społeczny, gwarant prawidłowego rozwoju narodu i społeczeństwa także i tutaj zderzona zostaje z „wiejskością" jako synonimem zacofania, zaściankowości, ksenofobii i zgubnego zapatrzenia w przeszłość. „Miejskość" to z jednej strony szansa rozwoju, droga modernizacji, nadzieja na lepszą przyszłość, wreszcie naturalne środowisko życia społecznego, z drugiej zaś – demon niszczący zdrowe społeczeństwo, zagrożenie dla tradycyjnych wartości, a także świat obcego języka i kultury (polskiego, rosyjskiego, niemieckiego), wrogi, obcy, nienaturalny.

Kluczowym zagadnieniem będzie pytanie o podobieństwa, różnice i wzajemne związki – inspiracje, a może właśnie przeciwnie, odrzucanie „sąsiedzkiego" modelu opisu czy zachowania. Chcemy sprawdzić, czy w literaturze, kulturze, języku Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji istnieją wspólne wzory zachowań, wspólne wartościowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, a jeśli tak – jakich epok historycznych i literackich dotyczą, a także w jakich aspektach te podobieństwa / różnice zanikają i z jakiego powodu.

Teksty napisane na podstawie referatów poddanych pod dyskusję będą opublikowane w monografii zbiorowej.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami (do 500 znaków) prosimy nadsyłać na adres katedraukrainistyki@gmail.com do dnia 31 lipca 2016.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna: 300 zł

Koszty przejazdów i noclegów pokrywają prelegenci.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.07.2016 21:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах