Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.10.2016 - 20.10.2016
Дата размещения: 18.07.2016

Obce/swoje II: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień podczas otwartej konferencji naukowej

Obce/swoje II

Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

która odbędzie się 20 października 2016 roku w Krakowie, w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

Konferencji towarzyszyć będzie interdyscyplinarne, otwarte dla publiczności seminarium naukowe, które odbędzie się 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Slawistyczna, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Instytut Slawistyki PAN

Jak pokazała pierwsza z cyklu konferencja „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej" (Katedra Ukrainistyki IFW UJ, Kraków 2014), temat miasta i wsi, konfrontacji miejskich i wiejskich postaw i światopoglądów oraz różnych obrazów tych dwóch środowisk, budzi duże zainteresowanie badaczy. Materiały tej konferencji zostały opublikowane w wolnym dostępie jako monografia zbiorowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej pod redakcją naukową Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej (Scriptum, Kraków 2015).

Jednak literatury i kultury narodowe nie powstają i nie rozwijają się we wzajemnej izolacji. Ze względu na historyczne związki Polski i krajów wschodniosłowiańskich, kontakty, wpływy i podobieństwa są w ich przypadku wyraźne i silne, co jednak nie przekreśla faktu istnienia ważnych różnic. Celem obecnego spotkania jest szersze zbadanie zarysowanego zaledwie podczas tamtej konferencji tła porównawczego, polsko-wschodniosłowiańskiego.

„Wiejskość" jako skarbnica tradycji, fundament społeczny, gwarant prawidłowego rozwoju narodu i społeczeństwa także i tutaj zderzona zostaje z „wiejskością" jako synonimem zacofania, zaściankowości, ksenofobii i zgubnego zapatrzenia w przeszłość. „Miejskość" to z jednej strony szansa rozwoju, droga modernizacji, nadzieja na lepszą przyszłość, wreszcie naturalne środowisko życia społecznego, z drugiej zaś – demon niszczący zdrowe społeczeństwo, zagrożenie dla tradycyjnych wartości, a także świat obcego języka i kultury (polskiego, rosyjskiego, niemieckiego), wrogi, obcy, nienaturalny.

Kluczowym zagadnieniem będzie pytanie o podobieństwa, różnice i wzajemne związki – inspiracje, a może właśnie przeciwnie, odrzucanie „sąsiedzkiego" modelu opisu czy zachowania. Chcemy sprawdzić, czy w literaturze, kulturze, języku Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji istnieją wspólne wzory zachowań, wspólne wartościowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, a jeśli tak – jakich epok historycznych i literackich dotyczą, a także w jakich aspektach te podobieństwa / różnice zanikają i z jakiego powodu.

Teksty napisane na podstawie referatów poddanych pod dyskusję będą opublikowane w monografii zbiorowej.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami (do 500 znaków) prosimy nadsyłać na adres katedraukrainistyki@gmail.com do dnia 31 lipca 2016.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna: 300 zł

Koszty przejazdów i noclegów pokrywają prelegenci.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.07.2016 21:30
Дата размещения:
18 июля 2016; 13:20 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
26 июля 2016; 14:54 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

27.04.2016

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, tłumaczami – osobami i instytucjami, którym los promocji języka, literatury i kultury polskiej leży na sercu. To wyjątkowe forum było elementem VI Światowego Kongresu Polonistów, w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych odbyła się 23 czerwca 2016 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego. Swą działalność zaprezentowały polskie i zagraniczne wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci Kongresu, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Była to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek, podręczników i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах