Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.10.2016 - 20.10.2016
Data dodania: 18.07.2016

Obce/swoje II: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień podczas otwartej konferencji naukowej

Obce/swoje II

Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

która odbędzie się 20 października 2016 roku w Krakowie, w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

Konferencji towarzyszyć będzie interdyscyplinarne, otwarte dla publiczności seminarium naukowe, które odbędzie się 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Slawistyczna, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Instytut Slawistyki PAN

Jak pokazała pierwsza z cyklu konferencja „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej" (Katedra Ukrainistyki IFW UJ, Kraków 2014), temat miasta i wsi, konfrontacji miejskich i wiejskich postaw i światopoglądów oraz różnych obrazów tych dwóch środowisk, budzi duże zainteresowanie badaczy. Materiały tej konferencji zostały opublikowane w wolnym dostępie jako monografia zbiorowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej pod redakcją naukową Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej (Scriptum, Kraków 2015).

Jednak literatury i kultury narodowe nie powstają i nie rozwijają się we wzajemnej izolacji. Ze względu na historyczne związki Polski i krajów wschodniosłowiańskich, kontakty, wpływy i podobieństwa są w ich przypadku wyraźne i silne, co jednak nie przekreśla faktu istnienia ważnych różnic. Celem obecnego spotkania jest szersze zbadanie zarysowanego zaledwie podczas tamtej konferencji tła porównawczego, polsko-wschodniosłowiańskiego.

„Wiejskość" jako skarbnica tradycji, fundament społeczny, gwarant prawidłowego rozwoju narodu i społeczeństwa także i tutaj zderzona zostaje z „wiejskością" jako synonimem zacofania, zaściankowości, ksenofobii i zgubnego zapatrzenia w przeszłość. „Miejskość" to z jednej strony szansa rozwoju, droga modernizacji, nadzieja na lepszą przyszłość, wreszcie naturalne środowisko życia społecznego, z drugiej zaś – demon niszczący zdrowe społeczeństwo, zagrożenie dla tradycyjnych wartości, a także świat obcego języka i kultury (polskiego, rosyjskiego, niemieckiego), wrogi, obcy, nienaturalny.

Kluczowym zagadnieniem będzie pytanie o podobieństwa, różnice i wzajemne związki – inspiracje, a może właśnie przeciwnie, odrzucanie „sąsiedzkiego" modelu opisu czy zachowania. Chcemy sprawdzić, czy w literaturze, kulturze, języku Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji istnieją wspólne wzory zachowań, wspólne wartościowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, a jeśli tak – jakich epok historycznych i literackich dotyczą, a także w jakich aspektach te podobieństwa / różnice zanikają i z jakiego powodu.

Teksty napisane na podstawie referatów poddanych pod dyskusję będą opublikowane w monografii zbiorowej.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami (do 500 znaków) prosimy nadsyłać na adres katedraukrainistyki@gmail.com do dnia 31 lipca 2016.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna: 300 zł

Koszty przejazdów i noclegów pokrywają prelegenci.

Informacje

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.