Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.10.2016 - 20.10.2016
Added on: 18.07.2016

Obce/swoje II: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień podczas otwartej konferencji naukowej

Obce/swoje II

Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

która odbędzie się 20 października 2016 roku w Krakowie, w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

Konferencji towarzyszyć będzie interdyscyplinarne, otwarte dla publiczności seminarium naukowe, które odbędzie się 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Slawistyczna, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Instytut Slawistyki PAN

Jak pokazała pierwsza z cyklu konferencja „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej" (Katedra Ukrainistyki IFW UJ, Kraków 2014), temat miasta i wsi, konfrontacji miejskich i wiejskich postaw i światopoglądów oraz różnych obrazów tych dwóch środowisk, budzi duże zainteresowanie badaczy. Materiały tej konferencji zostały opublikowane w wolnym dostępie jako monografia zbiorowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej pod redakcją naukową Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej (Scriptum, Kraków 2015).

Jednak literatury i kultury narodowe nie powstają i nie rozwijają się we wzajemnej izolacji. Ze względu na historyczne związki Polski i krajów wschodniosłowiańskich, kontakty, wpływy i podobieństwa są w ich przypadku wyraźne i silne, co jednak nie przekreśla faktu istnienia ważnych różnic. Celem obecnego spotkania jest szersze zbadanie zarysowanego zaledwie podczas tamtej konferencji tła porównawczego, polsko-wschodniosłowiańskiego.

„Wiejskość" jako skarbnica tradycji, fundament społeczny, gwarant prawidłowego rozwoju narodu i społeczeństwa także i tutaj zderzona zostaje z „wiejskością" jako synonimem zacofania, zaściankowości, ksenofobii i zgubnego zapatrzenia w przeszłość. „Miejskość" to z jednej strony szansa rozwoju, droga modernizacji, nadzieja na lepszą przyszłość, wreszcie naturalne środowisko życia społecznego, z drugiej zaś – demon niszczący zdrowe społeczeństwo, zagrożenie dla tradycyjnych wartości, a także świat obcego języka i kultury (polskiego, rosyjskiego, niemieckiego), wrogi, obcy, nienaturalny.

Kluczowym zagadnieniem będzie pytanie o podobieństwa, różnice i wzajemne związki – inspiracje, a może właśnie przeciwnie, odrzucanie „sąsiedzkiego" modelu opisu czy zachowania. Chcemy sprawdzić, czy w literaturze, kulturze, języku Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji istnieją wspólne wzory zachowań, wspólne wartościowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, a jeśli tak – jakich epok historycznych i literackich dotyczą, a także w jakich aspektach te podobieństwa / różnice zanikają i z jakiego powodu.

Teksty napisane na podstawie referatów poddanych pod dyskusję będą opublikowane w monografii zbiorowej.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami (do 500 znaków) prosimy nadsyłać na adres katedraukrainistyki@gmail.com do dnia 31 lipca 2016.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna: 300 zł

Koszty przejazdów i noclegów pokrywają prelegenci.

Information

Application deadline for speakers:
31.07.2016 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.