Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.10.2016 - 20.10.2016
Added on: 18.07.2016

Obce/swoje II: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień podczas otwartej konferencji naukowej

Obce/swoje II

Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, polskiej, białoruskiej, rosyjskiej

która odbędzie się 20 października 2016 roku w Krakowie, w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

Konferencji towarzyszyć będzie interdyscyplinarne, otwarte dla publiczności seminarium naukowe, które odbędzie się 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Slawistyczna, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Instytut Slawistyki PAN

Jak pokazała pierwsza z cyklu konferencja „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej" (Katedra Ukrainistyki IFW UJ, Kraków 2014), temat miasta i wsi, konfrontacji miejskich i wiejskich postaw i światopoglądów oraz różnych obrazów tych dwóch środowisk, budzi duże zainteresowanie badaczy. Materiały tej konferencji zostały opublikowane w wolnym dostępie jako monografia zbiorowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej pod redakcją naukową Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej (Scriptum, Kraków 2015).

Jednak literatury i kultury narodowe nie powstają i nie rozwijają się we wzajemnej izolacji. Ze względu na historyczne związki Polski i krajów wschodniosłowiańskich, kontakty, wpływy i podobieństwa są w ich przypadku wyraźne i silne, co jednak nie przekreśla faktu istnienia ważnych różnic. Celem obecnego spotkania jest szersze zbadanie zarysowanego zaledwie podczas tamtej konferencji tła porównawczego, polsko-wschodniosłowiańskiego.

„Wiejskość" jako skarbnica tradycji, fundament społeczny, gwarant prawidłowego rozwoju narodu i społeczeństwa także i tutaj zderzona zostaje z „wiejskością" jako synonimem zacofania, zaściankowości, ksenofobii i zgubnego zapatrzenia w przeszłość. „Miejskość" to z jednej strony szansa rozwoju, droga modernizacji, nadzieja na lepszą przyszłość, wreszcie naturalne środowisko życia społecznego, z drugiej zaś – demon niszczący zdrowe społeczeństwo, zagrożenie dla tradycyjnych wartości, a także świat obcego języka i kultury (polskiego, rosyjskiego, niemieckiego), wrogi, obcy, nienaturalny.

Kluczowym zagadnieniem będzie pytanie o podobieństwa, różnice i wzajemne związki – inspiracje, a może właśnie przeciwnie, odrzucanie „sąsiedzkiego" modelu opisu czy zachowania. Chcemy sprawdzić, czy w literaturze, kulturze, języku Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji istnieją wspólne wzory zachowań, wspólne wartościowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, a jeśli tak – jakich epok historycznych i literackich dotyczą, a także w jakich aspektach te podobieństwa / różnice zanikają i z jakiego powodu.

Teksty napisane na podstawie referatów poddanych pod dyskusję będą opublikowane w monografii zbiorowej.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami (do 500 znaków) prosimy nadsyłać na adres katedraukrainistyki@gmail.com do dnia 31 lipca 2016.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna: 300 zł

Koszty przejazdów i noclegów pokrywają prelegenci.

Information

Application deadline for speakers:
31.07.2016 21:30
Added on:
18 July 2016; 13:20 (Sylwia Pikula)
Edited on:
26 July 2016; 14:54 (Sylwia Pikula)

See also

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

27.04.2016

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, tłumaczami – osobami i instytucjami, którym los promocji języka, literatury i kultury polskiej leży na sercu. To wyjątkowe forum było elementem VI Światowego Kongresu Polonistów, w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych odbyła się 23 czerwca 2016 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego. Swą działalność zaprezentowały polskie i zagraniczne wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci Kongresu, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Była to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek, podręczników i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.