Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 21.05.2019
Заявки принимаются до: 04.06.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Местность:
Warszawa
Области:
badania naukowe

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

NR REF. ZSK3/Z7/203/GS/2105/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą:

udział w pracach koncepcyjnych dotyczących monitorowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w tym praca nad  koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi oraz doborem próby do badań,
udział w sporządzaniu raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy zespołu,
udział przy prowadzeniu analiz danych,  przygotowaniu raportów i publikacji  z przeprowadzonych badań i analiz,
planowanie i opieka merytoryczna nad organizacją prac dot. realizacji badań w tym: przygotowanie baz danych, prowadzenie wywiadów jakościowych,
wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie realizacji zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi oraz bieżąca współpraca z wykonawcami,
udział w krajowych konferencjach i seminariach oraz prezentacja wyników prowadzonych badań i postępów w monitorowaniu ZSK.
Wymagania:

wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne,
znajomość metodologii jakościowych i ilościowych badań społecznych, 
min. dwa lata doświadczenia zawodowego w planowaniu i organizacji badań,
umiejętności analityczne; analiza i prezentacja danych ilościowych i jakościowych,
umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz tworzenia baz danych do realizacji badań,
dobra znajomość programów do ilościowej analizy danych,
znajomość języka angielskiego – min. poziom B2,
umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania oraz edytowania tekstów,a w tym ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych, 
dobra znajomość pakietu MS Office,
umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność,
wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Dodatkowe atuty:

wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
znajomość programów do jakościowej analizy danych.
Oferujemy:

wynagrodzenie zasadnicze 6 100.00 zł brutto,
udział w ciekawych projektach badawczych z dziedziny polityki edukacyjnej, a w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych,
pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,
zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas określony do 10.2020r. z perspektywą kolejnych projektów.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 04.06.2019 na adres:   rekrutacja@ibe.edu.pl 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF. ZSK3/Z7/203/GS/2105/BIP

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

 

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl, telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

Информация

Дата размещения:
21 мая 2019; 15:07 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
21 мая 2019; 15:07 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах