Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 15.05.2019
Заявки принимаются до: 26.05.2019

Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów

Местность:
Warszawa
Области:
edukacja

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 260 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

 

Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych – zwiększającą się skalę działalności, nowe obszary merytoryczne i intensyfikację działalności międzynarodowej – poszukujemy osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko:

 

Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów

 

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref. IBE/ZRP/201/SRP/1005/BIP

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwijanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym współpracę z partnerami instytucjonalnymi i ekspertami indywidualnymi oraz udział w pracach związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie/granty i ofert konkursowych/przetargowych.

Główne obowiązki:

inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (w języku angielskim) oraz prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach, monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych, aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania, a także przedsięwzięć w różnych obszarach działalności Instytutu Badań Edukacyjnych (konkursy i przetargi polskie, zagraniczne, unijne itp.),
planowanie, koordynacja, nadzór i wykonywanie prac związanych z  przygotowywaniem i składaniem ofert przetargowych lub konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty,
przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy z ekspertami z danego obszaru); oferty i wnioski są najczęściej składane w ramach takich programów jak: Twinning, EuropeAid, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.


Wymagania:

co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów międzynarodowych, znajomość krajowych i międzynarodowych programów (np. Twinning, EuropeAid,  PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.) współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawowych zasad ich realizacji, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.) współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawowych zasad ich realizacji, znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie,
znajomość problematyki edukacji w Polsce, proaktywność i umiejętność wyszukiwania informacji, odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji prac grupy osób (w tym planowanie, nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem, rozdzielanie zadań,) umiejętność analitycznego myślenia,
łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów, komunikatywność i otwartość, praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office.

Dodatkowy atut:

doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych.
Oferujemy:

pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę,
elastyczność i samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań,
pracę w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,
współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach,
możliwość rozwoju i awansu.

Warunki zatrudnienia:

wynagrodzenie zasadnicze: 6500.00 zł brutto (z możliwością wzrostu wynagrodzenia przy bardzo dobrej ocenie pracy),
możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 26.05.2019 na adres: rekrutacja@ibe.edu.pl

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref.:  IBE/ZRP/201/SRP/1005/BIP

 

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na pierwszy etap rekrutacji, czyli  rozmowy rekrutacyjne w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Drugim etapem procesu rekrutacyjnego będzie przygotowanie przez kandydatów pisemnego zadania polegającego na wyszukaniu i analizie informacji o określonych konkursach lub przetargach oraz zaproponowaniu ogólnego planu przygotowania danej oferty. Objętość pracy – ok.1,5 strony A4.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl, telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

Информация

Дата размещения:
15 мая 2019; 22:27 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
15 мая 2019; 22:27 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

16.07.2018

Specjalista ds. monitorowania i kontroli jakości pracy szkół

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON prowadzi działalność z zakresu kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych w obszarze organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego. Dążymy do tworzenia i wdrażania standardów kształcenia poprzez dbanie o najwyższy poziom merytoryczny, zapewnienie narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz szkolenie kadry dydaktycznej i dyrektorów.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах