Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 15.05.2019
Deadline for submitting applications: 26.05.2019

Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
edukacja

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 260 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

 

Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych – zwiększającą się skalę działalności, nowe obszary merytoryczne i intensyfikację działalności międzynarodowej – poszukujemy osoby do Zespołu Rozwoju Projektów w IBE na stanowisko:

 

Starszy Specjalista ds. Rozwoju Projektów

 

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref. IBE/ZRP/201/SRP/1005/BIP

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwijanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym współpracę z partnerami instytucjonalnymi i ekspertami indywidualnymi oraz udział w pracach związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie/granty i ofert konkursowych/przetargowych.

Główne obowiązki:

inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (w języku angielskim) oraz prowadzenie komunikacji mailowej i udział w spotkaniach, monitorowanie ogłaszanych konkursów i przetargów krajowych i międzynarodowych oraz analizowanie ich regulaminów i wytycznych, aktywne poszukiwanie pomysłów na nowe projekty i źródła finansowania, a także przedsięwzięć w różnych obszarach działalności Instytutu Badań Edukacyjnych (konkursy i przetargi polskie, zagraniczne, unijne itp.),
planowanie, koordynacja, nadzór i wykonywanie prac związanych z  przygotowywaniem i składaniem ofert przetargowych lub konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie/granty,
przygotowywanie treści do części pozamerytorycznych oraz merytorycznych (we współpracy z ekspertami z danego obszaru); oferty i wnioski są najczęściej składane w ramach takich programów jak: Twinning, EuropeAid, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.


Wymagania:

co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów międzynarodowych, znajomość krajowych i międzynarodowych programów (np. Twinning, EuropeAid,  PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.) współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawowych zasad ich realizacji, PO WER, Erasmus+, Horizon 2020 itp.) współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawowych zasad ich realizacji, znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie,
znajomość problematyki edukacji w Polsce, proaktywność i umiejętność wyszukiwania informacji, odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność koordynacji prac grupy osób (w tym planowanie, nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem, rozdzielanie zadań,) umiejętność analitycznego myślenia,
łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów, komunikatywność i otwartość, praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office.

Dodatkowy atut:

doświadczenie w pracy w administracji publicznej, firmach consultingowych lub organizacjach pozarządowych.
Oferujemy:

pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę,
elastyczność i samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań,
pracę w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,
współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach,
możliwość rozwoju i awansu.

Warunki zatrudnienia:

wynagrodzenie zasadnicze: 6500.00 zł brutto (z możliwością wzrostu wynagrodzenia przy bardzo dobrej ocenie pracy),
możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia,
zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 26.05.2019 na adres: rekrutacja@ibe.edu.pl

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref.:  IBE/ZRP/201/SRP/1005/BIP

 

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na pierwszy etap rekrutacji, czyli  rozmowy rekrutacyjne w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Drugim etapem procesu rekrutacyjnego będzie przygotowanie przez kandydatów pisemnego zadania polegającego na wyszukaniu i analizie informacji o określonych konkursach lub przetargach oraz zaproponowaniu ogólnego planu przygotowania danej oferty. Objętość pracy – ok.1,5 strony A4.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl, telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

Information

Added on:
15 May 2019; 22:27 (Sylwia Pikula)
Edited on:
15 May 2019; 22:27 (Sylwia Pikula)

See also

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

16.07.2018

Specjalista ds. monitorowania i kontroli jakości pracy szkół

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON prowadzi działalność z zakresu kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych w obszarze organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego. Dążymy do tworzenia i wdrażania standardów kształcenia poprzez dbanie o najwyższy poziom merytoryczny, zapewnienie narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz szkolenie kadry dydaktycznej i dyrektorów.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.