Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 21.05.2019
Deadline for submitting applications: 04.06.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
badania naukowe

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

NR REF. ZSK3/Z7/203/GS/2105/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą:

udział w pracach koncepcyjnych dotyczących monitorowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w tym praca nad  koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi oraz doborem próby do badań,
udział w sporządzaniu raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy zespołu,
udział przy prowadzeniu analiz danych,  przygotowaniu raportów i publikacji  z przeprowadzonych badań i analiz,
planowanie i opieka merytoryczna nad organizacją prac dot. realizacji badań w tym: przygotowanie baz danych, prowadzenie wywiadów jakościowych,
wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie realizacji zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi oraz bieżąca współpraca z wykonawcami,
udział w krajowych konferencjach i seminariach oraz prezentacja wyników prowadzonych badań i postępów w monitorowaniu ZSK.
Wymagania:

wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne,
znajomość metodologii jakościowych i ilościowych badań społecznych, 
min. dwa lata doświadczenia zawodowego w planowaniu i organizacji badań,
umiejętności analityczne; analiza i prezentacja danych ilościowych i jakościowych,
umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz tworzenia baz danych do realizacji badań,
dobra znajomość programów do ilościowej analizy danych,
znajomość języka angielskiego – min. poziom B2,
umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania oraz edytowania tekstów,a w tym ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych, 
dobra znajomość pakietu MS Office,
umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność,
wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Dodatkowe atuty:

wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
znajomość programów do jakościowej analizy danych.
Oferujemy:

wynagrodzenie zasadnicze 6 100.00 zł brutto,
udział w ciekawych projektach badawczych z dziedziny polityki edukacyjnej, a w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych,
pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,
zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas określony do 10.2020r. z perspektywą kolejnych projektów.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 04.06.2019 na adres:   rekrutacja@ibe.edu.pl 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF. ZSK3/Z7/203/GS/2105/BIP

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

 

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl, telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

Information

Added on:
21 May 2019; 15:08 (Sylwia Pikula)
Edited on:
21 May 2019; 15:08 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.