Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 09.02.2017
Заявки принимаются до: 23.02.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

Местность:
Katowice
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
09.02.2017

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach​ ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego  na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

 

Kandydat powinien posiadać:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
  • znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w zakresie literatury staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej Średniowiecza i Renesansu,
  • badania naukowe z zakresu literatury staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej Średniowiecza i Renesansu,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego,
  • znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
  • aktywny udział w konferencjach naukowych, krajowych oraz zagranicznych a także, udział w programach badawczych,
  • plan działań naukowych, w tym składanych lub planowanych do złożenia wniosków o granty,
  • pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów: mgr, dr oraz dr hab. (proszę zabrać ze sobą oryginały celem uwierzytelnienia kopii),

5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

6. Informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,

7. Informacje o działalności dydaktycznej oraz o osiągnięciach w zakresie kształcenia kadry naukowej,

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie

    wyższym,

10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

     (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do

     zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub 

    na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja:

Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego (bez tytułu naukowego) można zajmować przez okres nie dłuższy niż osiem lat.

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Dziekanacie  Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32 2009 233 do dnia 23 lutego 2017 r.

Rektor

                                                                                                  

                                                                                  Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах