Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 09.02.2017
Deadline for submitting applications: 23.02.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

Cities/towns:
Katowice
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
09.02.2017

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach​ ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego  na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

 

Kandydat powinien posiadać:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
  • znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w zakresie literatury staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej Średniowiecza i Renesansu,
  • badania naukowe z zakresu literatury staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej Średniowiecza i Renesansu,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego,
  • znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
  • aktywny udział w konferencjach naukowych, krajowych oraz zagranicznych a także, udział w programach badawczych,
  • plan działań naukowych, w tym składanych lub planowanych do złożenia wniosków o granty,
  • pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów: mgr, dr oraz dr hab. (proszę zabrać ze sobą oryginały celem uwierzytelnienia kopii),

5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

6. Informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,

7. Informacje o działalności dydaktycznej oraz o osiągnięciach w zakresie kształcenia kadry naukowej,

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie

    wyższym,

10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

     (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do

     zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub 

    na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja:

Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego (bez tytułu naukowego) można zajmować przez okres nie dłuższy niż osiem lat.

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Dziekanacie  Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32 2009 233 do dnia 23 lutego 2017 r.

Rektor

                                                                                                  

                                                                                  Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Information

See also

14.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

14.12.2017

Specjalista ds. Mediów Społecznościowych

Wydawnictwo Marginesy w związku z rozwojem działalności poszukuje osoby do pracy na stanowisku

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: •    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa (specjalność: logopedia); •    istotny dorobek naukowy uzyskany po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie neurologopedii ze szczególnym uwzględnieniem afazji i zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neurologicznym oraz problematyki praktycznej diagnozy i terapii afazji, posiadanie praktyki logopedycznej w tym zakresie; •    udział w rozwoju kadry naukowej, a w szczególności: sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji w postępowaniu habilitacyjnym lub przewodzie doktorskim  lub recenzowanie co najmniej jednego wniosku o projekt finansowany przez NCN, NPRH, NCBiR albo inne instytucje centralne lub międzynarodowe lub recenzowanie co najmniej jednego artykułu z listy JCR lub ERIH lub recenzowanie książki/monografii naukowej; •    posiadanie osiągnięć dydaktycznych, w  tym promotorstwo prac dyplomowych lub udział w opracowaniu programów  kształcenia, albo opublikowanie podręcznika akademickiego; •    wykazywanie starań o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną, a w szczególności wnioskowanie lub realizacja przynajmniej jednego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego skierowanego do NCN, NPRH, NCBiR albo innych instytucji centralnych lub międzynarodowych; •    wykazywanie aktywności organizacyjnej, w tym koordynacja działań dydaktycznych, konferencyjnych i edytorskich; •    doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych; •    aktualna opinia lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy. WARUNKI ZATRUDNIENIA:          - zatrudnienie od 1 października 2016 r.   na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.