Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 09.02.2017
Deadline for submitting applications: 23.02.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

Cities/towns:
Katowice
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
09.02.2017

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach​ ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego  na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

 

Kandydat powinien posiadać:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
  • znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w zakresie literatury staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej Średniowiecza i Renesansu,
  • badania naukowe z zakresu literatury staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej Średniowiecza i Renesansu,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej,
  • znaczące osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego,
  • znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
  • aktywny udział w konferencjach naukowych, krajowych oraz zagranicznych a także, udział w programach badawczych,
  • plan działań naukowych, w tym składanych lub planowanych do złożenia wniosków o granty,
  • pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów: mgr, dr oraz dr hab. (proszę zabrać ze sobą oryginały celem uwierzytelnienia kopii),

5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

6. Informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,

7. Informacje o działalności dydaktycznej oraz o osiągnięciach w zakresie kształcenia kadry naukowej,

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie

    wyższym,

10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

     (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do

     zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub 

    na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja:

Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego (bez tytułu naukowego) można zajmować przez okres nie dłuższy niż osiem lat.

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Dziekanacie  Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32 2009 233 do dnia 23 lutego 2017 r.

Rektor

                                                                                                  

                                                                                  Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.