Полонистический бюллетень

Человек

18.12.2019

dr Olga Jaruczyk

Области: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Historia
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

Absolwentka Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki (język ukraiński i literatura oraz język polski, dyplom z wyróżnieniem w 2002 r.). Odbyła staż naukowy w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (Lublin, październik 2001–czerwiec 2002). W tym okresie otrzymała zaświadczenie o zakończeniu lektoratu z języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W latach 2002–2006 odbyła studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Brała udział w konferencjach międzynarodowych (Ukrainy i Polski). W lutym 2008 r. obroniła pracę doktorską w KUL, temat dysertacji: „<<Biuletyn Polsko-Ukraiński>> a recepcja literatury ukraińskiej na łamach czasopisma w kontekście kulturowo-historycznym lat 30. XX wieku”.

W maju 2008 r. otrzymała dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Ważniejsze publikacje naukowe:

1. Польські видання міжвоєнного двадцятиліття („Biuletyn Polsko-Ukraiński”, „Sygnały”, „Kamena”) // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. – Lublin, 2004. – C. 27–32. 

2. „Польсько-український бюлетень”: передумови створення та програма видання // Київські полоністичні студії. – Том ХVIII. – Київ, 2011. – С. 29–33.

3. Рецепція Тaраса Шевченка в часописі „Biuletyn Polsko-Ukraiński” // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Філологічні науки. Літературознавство, 2013. № 28. С. 173–178.

4. Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. – Луцьк: РВВ “Вежа” Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2013. T. 2. C. 117–119.

5. Еволюція стилю поетичної групи «Скамандр» / О. Яручик, Ю. Шлеян// Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. Луцьк : «Вежа-Друк», 2017. Т. 6. С. 31–36.

6. Рецепція української літератури на сторінках польського часопису «Wiadomości Literackie» (1924–1939) / О. Яручик // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур. Warszawa: Muzeum Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. Rocznik XІ. Zeszyt 1. C. 227–233.

Zainteresowania badawcze: polsko-ukraińskie związki literackie, historia oraz kultura Polski, historia relacji polsko-ukraińskich XX w., współczesny język polski.

Od września 2006 r. pracuje na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Katedrze Filologii Słowiańskiej.

W 2011 r. odbyła staż naukowy w Kijowskim Uniwersytecie Państwowym im. T. Szewczenki w Katedrze Polonistyki.

W 2017 r. uczestniczyła w stażu podwyższającym kwalifikacje „Edukacja a nauka bez granic”, organizowanym przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie i Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

W 2016 r. otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2008 r. członek Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej (m. Łuck); od 2008 r. przewodnicząca Rady Nauczycieli Języka Polskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej (m. Łuck); od 2015 r. bierze udział w corocznym Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru (Białystok).

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

 - «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (1932–1938) про Тараса Шевченка, www.hse.ru/pubs/share/direct/content_document

Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення

Літературно-критична діяльність Ю. Лободовського у варшавському часописі «Biuletyn Polsko-Ukrainski»

Informacje

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах