Polish Studies Bulletin

Person

18.12.2019

dr Olga Jaruczyk

Fields: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Historia
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

Absolwentka Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki (język ukraiński i literatura oraz język polski, dyplom z wyróżnieniem w 2002 r.). Odbyła staż naukowy w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (Lublin, październik 2001–czerwiec 2002). W tym okresie otrzymała zaświadczenie o zakończeniu lektoratu z języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W latach 2002–2006 odbyła studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Brała udział w konferencjach międzynarodowych (Ukrainy i Polski). W lutym 2008 r. obroniła pracę doktorską w KUL, temat dysertacji: „<<Biuletyn Polsko-Ukraiński>> a recepcja literatury ukraińskiej na łamach czasopisma w kontekście kulturowo-historycznym lat 30. XX wieku”.

W maju 2008 r. otrzymała dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Ważniejsze publikacje naukowe:

1. Польські видання міжвоєнного двадцятиліття („Biuletyn Polsko-Ukraiński”, „Sygnały”, „Kamena”) // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. – Lublin, 2004. – C. 27–32. 

2. „Польсько-український бюлетень”: передумови створення та програма видання // Київські полоністичні студії. – Том ХVIII. – Київ, 2011. – С. 29–33.

3. Рецепція Тaраса Шевченка в часописі „Biuletyn Polsko-Ukraiński” // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Філологічні науки. Літературознавство, 2013. № 28. С. 173–178.

4. Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. – Луцьк: РВВ “Вежа” Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2013. T. 2. C. 117–119.

5. Еволюція стилю поетичної групи «Скамандр» / О. Яручик, Ю. Шлеян// Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. Луцьк : «Вежа-Друк», 2017. Т. 6. С. 31–36.

6. Рецепція української літератури на сторінках польського часопису «Wiadomości Literackie» (1924–1939) / О. Яручик // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур. Warszawa: Muzeum Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. Rocznik XІ. Zeszyt 1. C. 227–233.

Zainteresowania badawcze: polsko-ukraińskie związki literackie, historia oraz kultura Polski, historia relacji polsko-ukraińskich XX w., współczesny język polski.

Od września 2006 r. pracuje na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Katedrze Filologii Słowiańskiej.

W 2011 r. odbyła staż naukowy w Kijowskim Uniwersytecie Państwowym im. T. Szewczenki w Katedrze Polonistyki.

W 2017 r. uczestniczyła w stażu podwyższającym kwalifikacje „Edukacja a nauka bez granic”, organizowanym przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie i Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

W 2016 r. otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2008 r. członek Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej (m. Łuck); od 2008 r. przewodnicząca Rady Nauczycieli Języka Polskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej (m. Łuck); od 2015 r. bierze udział w corocznym Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru (Białystok).

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

 - «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (1932–1938) про Тараса Шевченка, www.hse.ru/pubs/share/direct/content_document

Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення

Літературно-критична діяльність Ю. Лободовського у варшавському часописі «Biuletyn Polsko-Ukrainski»

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.