Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || GEO-ecclesiae. Dane przestrzenne Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (KUL)

Учреждения:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (Руководящий инстанция)

Głównym celem projektu jest harmonizacja oraz udostępnienie map historycznych oraz danych przestrzennych gromadzonych w Ośrodku Badań nad Geografią Historyczną w Polsce (wcześniej Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce) przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL powołany z inicjatywy prof. Jerzego Kłoczowskiego zainaugurował swoją działalność w 1957 r. i od początku koncentrował się na gromadzeniu informacji o charakterze geograficzno-historycznym, która była podstawą prowadzonych badań z zakresu historii społeczno-religijnej. Posiada w swoim dorobku ponad 1600 różnego rodzaju opracowań kartograficznych. 

W trakcie realizacji projektu zgromadzone dane badawcze oraz mapy zostaną przeniesione do postaci cyfrowej (digitalizacja, kalibracja, wektoryzacja). Ważnym etapem będzie przygotowanie modelu danych oraz struktury bazy danych, która będzie otwarta także dla nowych gromadzonych w Ośrodku informacji. Projekt będzie miał charakter ciągły - w pierwszym jego etapie do postaci bazodanowej zostanie przekształcony zasób z opracowania S. Litaka (Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006), który zostanie następnie zintegrowany z zasobami dotyczącymi struktur terytorialnych Kościoła łacińskiego opracowanymi w Zakładzie Atlasu Historycznego PAN dla II połowy XVI wieku. Umożliwi to przeprowadzenie analiz dotyczących zmian w organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego w okresie nowożytnym. W kolejnym etapie planowane jest udostępnienie informacji o strukturze parafialnej, dekanalnej i diecezjalnej Kościoła łacińskiego przed II wojną światową (ok. 1938 r.). Jednocześnie harmonizowane będą informacje geograficzno-historyczne o bardziej generalnym charakterze (diecezje, archidiakonaty, dekanaty) dla innych przekrojów czasowych.

Instytucja realizująca projekt:

  • Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Информация

Дата размещения:
18 мая 2021; 14:48 (HCyfrowa )
Дата правки:
15 июня 2021; 10:52 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce

Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych. 

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.

Celem głównym projektu badawczego jest opracowanie nowoczesnego, zgodnego ze wszystkimi regułami postępowania naukowego, Atlasu klasztorów. Będzie on zawierać opracowany w oparciu o różnego rodzaju źródła i współczesny dorobek historiografii polskiej, i szerzej, europejskiej (szczególnie czeskiej, litewskiej, niemieckiej i ukraińskiej), kartograficzny obraz wszystkich klasztorów należących do zakonów, które kiedykolwiek, dawniej i obecnie, istniały w przestrzeni Polski i ziem z nią związanych. 

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej - krytyczne opracowanie „Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego" oraz map województw koronnych Karola Perthéesa

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах