Polish Studies Newsletter

Article / interview

29.03.2022

ATH przyjmie studentów z Ukrainy

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 12 marca br., polskie uczelnie wyższe zobowiązane są umożliwić odbywanie studiów uchodźcom z Ukrainy. Państwowa szkoła wyższa Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przygotowała pakiet informacji i rozwiązań formalnych dla ukraińskich studentów, którzy byli zmuszeni przerwać studia w swojej ojczyźnie, a chcieliby studiować w Bielsku-Białej.

Filologia polska w ATH - informacja dla kandydatów z Ukrainy

Informujemy potencjalnych kandydatów z Ukrainy o możliwości podjęcia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku filologia polska w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - specjalność nauczycielska lub projektowanie komunikacji, lub dziennikarstwo obywatelskie (wybór tej dodatkowej specjalności od roku akademickiego 2023/2024, po pierwszym roku studiów). Chętnie przyjmiemy każdą osobę zainteresowaną studiami polonistycznymi i kulturą Polski. Kandydatom gwarantujemy miejsca w Domu Studenckim i wsparcie materialne w ramach pomocy stypendialnej. Bielska polonistyka jest kameralna, panuje u nas dobra atmosfera, a w samym mieście na długo przed wybuchem wojny mieszkało i pracowało wielu Ukraińców. Na uczelni jest też możliwość odbycia kursu języka polskiego (realizowanego w trakcie studiów lub przygotowującego do podjęcia studiów w ATH, nie tylko polonistycznych).

dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH

Kierownik Katedry Polonistyki ATH


Informacje szczegółowe dla studentów, którzy musieli przerwać studia w Ukrainie

Studenci, którzy musieli przerwać naukę i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

  • osoby znające język polski, które zgłoszą się w ATH do 31 marca br., będą mogły kontynuować naukę w semestrze letnim roku akad. 2021/22;
  • osoby nie znające języka polskiego, które podejmą studia w naszej uczelni od semestru zimowego 2022/23, przed ich rozpoczęciem zostaną skierowane na intensywny kurs językowy, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

Aby podjąć studia, należy wysłać na adres: admissions@ath.bielsko.pl prośbę o przesłanie ankiety. Jej wypełnienie przez Kandydata umożliwi podjęcie dalszych działań przez uczelnię.

Wypełnienie ankiety przez Kandydata nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczelnię zgody na przeniesienie – każde zgłoszenie rozpatrywane będzie indywidualnie.

Należy przygotować również następujące dokumenty:

  • paszport,
  • informację o dacie przekroczenia granicy Polski,
  • potwierdzenie statusu studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy.

Studenci posiadający na dzień 24 lutego 2022 r. status studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy, którzy nie dysponują dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie oraz zaliczone okresy studiów, będą mogli ubiegać się o przeniesienie na studia w ATH od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023 na zasadach określonych w regulaminie studiów, pod warunkiem przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.


Інформація для польських та українських студентів, яким довелося припинити навчання в Україні

Студенти, які  були змушені припинити навчання та прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, зможуть продовжувати навчання в державному Університеті в Бєльсько-Бялій (Академія Технічно-Гуманістична):

  • Особи, які володіють польською мовою  і нададуть  документи до 31 березня 2022 року, мають можливість доєднатися до навчання в поточному навчальному 2021/22  року.
  • Особи, які не володіють польською мовою, перед початком навчання в нашому університеті в наступному 2022/2023 навчальному року, будуть направлені на інтенсивний  мовний курс.

Всіх зацікавлених просимо повідомити за адресою: admissions@ath.bielsko.pl   

У відповідь вам буде надіслана анкета для заповнення. Подання кандидатом анкети не прирівнюється до згоди на навчання, але дозволить індивідуально розглянути кожну ситуацію.

 Необхідно також приготувати наступні документи:

  • паспорт,
  • інформація про дату перетину польського кордону,
  • підтвердження статусу студента вищого навчального закладу Украини.

Студенти України станом на 24 лютого 2022, які не мають документів, що підтверджують їх освіту , терміни навчання і заліки, теє мають можливість подати заяву на переведення до Університету в Бельсько-Бялій (Академія Технічно-Гуманістична) з наступного навчального  2022/2023 року на умовах, визначених положенням про навчання і  перевірки отриманих раніше знань.

Information

Added on:
29 March 2022; 18:13 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 March 2022; 10:15 (Mariola Wilczak)

See also

14.05.2019

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich − wywiad z Kamilą Dębińską, Kierownikiem Pionu Języka Polskiego NAWA

Program Polonista realizuje jedno z zadań NAWA, polegające na upowszechnianiu języka polskiego w świecie. Jest adresowany do studentów zagranicznych uczelni, którzy studiują polonistykę (filologię polską) lub są studentami studiów polskich czy polonoznawczych, realizowanych w ramach slawistyk i są zainteresowani rozwijaniem wiedzy z zakresu języka i kultury polskiej. NAWA oferuje stypendium na semestralne lub dwusemestralne studia polonistyczne na wybranej uczelni w Polsce. Program Polonista uwzględniając specyfikę i różnorodność tzw. studiów polskich w zagranicznych ośrodkach akademickich daje beneficjentom możliwość zindywidualizowanego toku studiów, dostosowanego do ich naukowych zainteresowań i potrzeb.

23.01.2021

Badania o tematyce regionalistycznej, prowadzone na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Prezentujemy materiały o tematyce literaturoznawczej, historycznej i kulturoznawczej poświęcone Bielsku-Białej i regionowi Podbeskidzia, w których dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH opowiada o współpracy naukowej pracowników Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH ze środowiskiem lokalnym – w ujęciu historycznym. 

03.08.2020

Lektoraty języka polskiego na słowackich uniwersytetach

W niniejszym przyczynku skrótowo zostanie zarysowana historia nauczania polszczyzny na słowackich uniwersytetach, a przede wszystkim stan obecny działania lektoratów – z racji miejsca pracy piszącej te słowa – przede wszystkim lektoratu na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.

22.11.2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Instytutu Badań Literackich PAN

Instytut Badań Literackich PAN jest jedną z najstarszych placówek Polskiej Akademii Nauk, jednocześnie należy do grona najlepszych jednostek naukowych, posiadających najwyższą kategorię A+. Jest także w elitarnej grupie polskich instytutów naukowych wyróżnionych przez Komisję Europejską znakiem „HR Excellence in Research”. To tutaj ukazują się renomowane czasopisma, poświęcone historii i teorii literatury oraz publikacje najwybitniejszych badaczy historii literatury, edytorstwa, badań kulturowych i in. Zarówno w pracy badawczej, jak i w ramach ścieżek edukacyjnych IBL PAN łączy dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tożsamości naukowej z otwartością na nowe perspektywy i podejście interdyscyplinarne. Istotnym element działalności Instytutu jest dbałość o związek procesu badawczego z edukacją humanistyczną. Obejmuje ona nadawanie stopni naukowych, kształcenie doktorantów, prowadzenie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego a także działalność Studiów Podyplomowych i Kursów (SPiK).  Zajęcia w ramach SPiK odbywają się w formule online lub w gmachu Pałacu Staszica w Warszawie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.