Polish Studies Newsletter

Article / interview

27.07.2020

Pomóż OPERAS poznać czasopisma i platformy otwartego dostępu, które są bezpłatne dla czytelników i autorów

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety poświęconej czasopismom open access funkcjonującym w tzw. “modelu diamentowym”, tj. niepobierających opłat ani od czytelników ani od autorów. Ponadto, rozpoczynamy działania mające na celu stworzenie listy czasopism diamentowych, które nie są jeszcze uwzględnione w głównych bazach danych, takich jak DOAJ.

Ankieta (w języku angielskim) będzie aktywna do 25 sierpnia 2020 r., a jej wypełnienie zajmuje ok. 30 minut:

https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5

Ankieta jest częścią badania Diamond Open Access Study zleconego przez cOAlition S i ma na celu zbadanie i pogłębienie naszego rozumienia modeli współpracy w zakresie publikacji niekomercyjnych dla Open Access.

Jeżeli chcemy uzyskać większe wsparcie ze strony instytucji finansujących, musimy ocenić skalę i zasięg diamentowej drogi na całym świecie, a także przedstawić argumenty przemawiające za tym modelem otwartego dostępu.

Kontekst badania

Zakres czasopism i platform otwartego dostępu, które nie pobierają opłat od autorów za publikację, jest szeroki i zróżnicowany. Te czasopisma i platformy służą konkretnym obszarom badawczym w różnych językach i są dostosowane do lokalnych lub regionalnych potrzeb, specyficznych dla różnych kultur wydawniczych.

Ich różnorodność sprawia, że trudno jest postrzegać czasopisma diamentowe jako odrębny sektor wydawniczy o wspólnych celach i wyzwaniach. W związku z tym często nie docenia się szczególnego wpływu czasopism diamentowych na środowisko naukowe. Niniejsze badanie ma na celu uzyskanie pełniejszego obrazu czasopism i platform w modelach diamentowych, oferującego konkretne sposoby wykorzystania, koordynowania i wspierania tego sektora w przyszłości.

Cel

Zamierzamy lepiej poznać i zrozumieć czasopisma w modelu diamentowym, aby zapewnić mu większą widoczność. Ponadto dostarczymy informacji, które pomogą cOAlition S i innym zainteresowanym stronom w opracowaniu skutecznej polityki i mechanizmów finansowania, które w bardziej strategiczny sposób wesprą ten sektor.

Jak możesz pomóc

  • Jeśli należysz do rady naukowej lub redakcji czasopisma w otwartym dostępie, które nie pobiera opłat od autorów za publikację, możesz wypełnić ankietę w imieniu swojego czasopisma: https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5;
  • Jeśli chcesz pomóc nam zidentyfikować więcej diamentowych czasopism, zwłaszcza tych spoza DOAJ, możesz dodać informacje o takim tytule do arkusza kalkulacyjnego online: https://tinyurl.com/diamond-journals;
  • Możesz udostępnić to ogłoszenie wśród swojej społeczności, aby pomóc nam dotrzeć do jak największej liczby wysokiej jakości czasopism. Komunikat jest dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim i polskim: https://operas.hypotheses.org/4205.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami: operas@operas-eu.org.

O nas

Badanie zostało zlecone przez cOAlition S - grupę narodowych instytucji finansujących badania (m.in. Narodowe Centrum Nauki), organizacje europejskie i międzynarodowe oraz fundacje charytatywne, które zobowiązały się do pełnego i natychmiastowego zapewnienia otwartego dostępu do publikacji badawczych.

Konsorcjum jest koordynowane przez OPERAS, infrastrukturę otwartej komunikacji badawczej dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie. Partnerami OPERAS w tym badaniu są: SPARC Europe, Utrecht University, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway, LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc, AmeliCA i CSI.

Information

Key words:
Added on:
27 July 2020; 12:50 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 July 2020; 12:54 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.