Polish Studies Bulletin

Article / interview

16.11.2018

Prestiżowe wyróżnienie dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w XXIX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie – Uczelnia z ogromną tradycją niepodległościową, podejmująca wielkie naukowe, dydaktyczne i kulturowe wyzwania współczesności – otrzymała od Kapituły Konkursu prestiżowe Wyróżnienie i Medal za Starania o Zachowanie Polskiej Tożsamości Narodowej i Aktywności Naukowej w Wielkiej Brytanii.

Wyróżnienie i Medal dla PUNO, sygnowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr hab. Piotr Gliński i Przewodniczący Kapituły Prof. dr hab. Andrzej Friszke, fot. z archiwum PUNO | PUNO

   W 1983 roku łomżyńskie Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”, ustanowiło w osobie red. Stanisława Zagórskiego, założyciela Stowarzyszenia, Nagrodę im. Zygmunta Glogera. Obecny Prezes Stowarzyszenia, Prof. Ludwik Malinowski, wybitny historyk, politolog, humanista kontynuuje tę piękną tradycję. Zwycięzcom Konkursu przyznawane są Nagrody, Wyróżnienia i Glogerowskie Medale za szczególne osiągnięcia dotyczące badań kulturowych, ochrony i rozwoju kultury. Wśród laureatów znajdują się wybitni humaniści, naukowcy, twórcy kultury, pasjonaci kontynuujący dzieło Glogera w swoich „małych Ojczyznach”. Konkursowi Glogerowskiemu patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś Kapitule Konkursu przewodniczyli wcześniej zasłużeni profesorowie: Janusz Tazbir, Henryk Samsonowicz, a obecnie Andrzej Friszke. Tradycja Konkursu im. Zygmunta Glogera, to piękny kulturowy etos utrwalający pamięć dzieła jego Patrona, którym dzieli on się z tymi, dla których kultura i różnorodność jej form trwała i trwać będzie w naszych umysłach i sercach.
   Zygmunt Gloger (1845-1910), syn łomżyńskiej ziemi i zasłużony jej badacz, piewca kultury, absolwent Szkoły Głównej, studiujący na Uniwersytecie Jagiellońskim historię, archeologię, wybitny etnograf, zaprzyjaźniony z wieloma polskimi naukowcami, twórcami kultury, pisarzami, muzykami, antropologami, folklorystami, pozostający w przyjaznych kontaktach m.in. Henrykiem Sienkiewiczem, Elizą Orzeszkową, Narcyzą Żmichowską, Zygmuntem Noskowskim, Oskarem Kolbergiem, którego zbiory stanowiły dla syna łomżyńskiej ziemi niewygasłą inspirację twórczą. Swoje imponujące zbiory, stanowiące diamenty polskiej kultury, zapisał w testamencie Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, a jego Muzeum stanowi dzisiaj obiekt pięknej kulturowej promocji jego „małej Ojczyzny”. Na powązkowskim pomniku, w miejscu, gdzie został pochowany, wyryto jakże wymowny napis „Kochał przeszłość dla przyszłości”. Słowa te kojarzą się ze znaną norwidowską frazą „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej...” Na pewno tych dwóch wielkich Polaków przyczyniło się do podejmowania współczesnych wyzwań kulturowych w kontekstach niegasnących, trwałych dokonań przeszłości.
   I tak czyni to Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Uczelnia z ogromną tradycją niepodległościową, podejmująca dzisiaj nowe wyzwania edukacyjne, naukowe i kulturowe w zmieniającym się świecie, w którym potrzebny jest międzypokoleniowy i wielokulturowy dialog. PUNO twórczo włącza się w kształtowanie nowego oblicza polskości poza Krajem, a jednocześnie kształci nowoczesne kompetencje społeczne, edukacyjne i kulturowe. Owo niesłabnące staranie się o utrzymanie tożsamości narodowej, jak i naukowa aktywność PUNO w Wielkiej Brytanii zostały docenione i uhonorowane przez prestiżowe środowiska Kapituł, jej wybitnych profesorów, dziennikarzy i wielu, wielu uczestników i obserwatorów znakomitych dyskursów i okolicznościowych wydarzeń medialnych.
   Nowy scenariusz wydarzeń po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i wyjazdowej ekspansji Polaków za granicę (w tym także do Wielkiej Brytanii) zrodził nowe wyzwania naukowe oraz dydaktyczne, które na poziomie wysokich, uniwersyteckich standardów realizuje PUNO. Koncentrują się one dziś wokół fundamentalnie ważnego problemu, którym jest nowe oblicze polskości poza granicami Kraju. Tworzy się ono i utrwala za sprawą polskiej emigracji. Tradycja PUNO definiowała i weryfikowała polskość w jej bogactwie duchowości i dziejów polskiej tożsamości po to, by dzisiaj biorąc pod uwagę przeobrażenia cywilizacyjno-kulturowe, zmiany polityczne, presję mechanizmów rynkowych, próbować, jako mały Uniwersytet o wielkim potencjale wiedzy i niespożytej efektywności dydaktycznej, podejmować dla nauki i kultury atrakcyjne poznawczo wątki, odnoszące się do nowych wyzwań dla polskości właśnie i rozwoju różnych, nieznanych dotąd jej oblicz.
   To wyzwanie realizuje PUNO. Naukowe konferencje, cykle wykładowe z Kursem Kultury Polskiej, warsztaty literackie, różnorodne tematycznie seminaria, włącznie z tym pod nazwą „Twentieth Century Polish History Seminar”, prowadzonym w języku angielskim, seminaria doktoranckie – to tylko niektóre oblicza współczesnej akademickości tego Uniwersytetu. Nie sposób nie wspomnieć także o wielkim sukcesie, jakim stało się w 2016 roku uznanie PUNO przez Unię Europejską za akademicki ośrodek badawczy ze wszystkimi prawami uniwersyteckimi. Fakt ten na pewno rokuje możliwość dalszego rozwoju ważnych, akademickich standardów PUNO.
  J.M. Rektor PUNO, prof. Tomasz Kaźmierski, związany z naukowym środowiskiem brytyjskim i jednocześnie wybitny polski humanista, czujący polskość i podejmujący wielkie wobec niej, akademickie wyzwania, wystosował Pismo do Prezesa Stowarzyszenia, prof. Ludwika Malinowskiego i Kapituły Konkursu Glogera, w którym powiedział m.in.: „Przyznanie Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie w Londynie wyróżnienia honorowego za wieloletnią pracę nad kultywowaniem polskiej tożsamości narodowej i udziałem w rozwoju nauki w Wielkiej Brytanii to dla nas wielki zaszczyt. Cieszymy się, że wysiłki Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie na rzecz promocji i rozwoju polskiej kultury i polskiej nauki poza granicami Ojczyzny, znalazły uznanie Kapituły Nagrody i Konkursu im. Zygmunta Glogera.”
   Wśród władz Uczelni znajdują się: dr Grażyna Czubińska (Prorektor ds. Administracji i Finansów) zainteresowania stosowanymi naukami społecznymi i prof. Waldemar Gontarski (Prorektor ds. Prawnych i Współpracy Międzynarodowej) znawca jurydycznych uwarunkowań akademickości, prof. Halina Taborska (b. Rektor), dzięki której PUNO obroniło swoją akademicką tożsamość. Wszystkich nas dotyczy dzisiaj los tego Uniwersytetu, który stanie się także losem polskości w Wielkiej Brytanii i … na świecie. Wyróżnienie i Medal przyznany PUNO przez wspominaną Kapitułę , to symptom zaistnienia PUNO w umysłach i sercach intelektualnych polskich elit.

Artykuł Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk (prof. PUNO) pt. GLOGER dla PUNO… - cytowany we fragmentach powyżej - w nieco zmienionej formie ukazał się drukiem 2 listopada 2018 r. w  londyńskim „Dzienniku Polskim – Tygodniu Polskim”.

Information

Published by:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

See also

04.12.2018

Osiemdziesiąt lat niezależności Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Już niebawem powitamy 2019 rok. Wraz z nim swoje 80-lecie będzie obchodził Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Choć oficjalny dokument potwierdzający istnienie uczelni pod tą nazwą opracowany został w 1948 roku, zatwierdzony zaś przez Rząd Drugiej Rzeczypospolitej w Londynie w roku 1952, jej początki sięgają mrocznych lat drugiej wojny światowej. W tamtym czasie stawka toczyła się o wartość największą – ludzkie życie. Ważne było działanie. Na fali tych emocji powstał 1939 roku w Paryżu Polski Uniwersytet za Granicą, reaktywowany potem, pod nieco zmienioną nazwą, w Londynie. O niezwykłej historii PUNO pięć lat temu, gdy uniwersytet obchodził swoją 75-rocznicę, pisała w przejmujący sposób profesor Halina Taborska – wieloletni Rektor PUNO, polski filolog, historyk sztuki, uczennica Władysława Tatarkiewicza, pod którego opieką uzyskała doktorat z filozofii, niezwykła osobowość naukowa i twórcza, związana z życiem akademickim ponad 30 uniwersytetów na całym świecie (m.in. Oxford University i Harvard University). Zbliżający się jubileusz 80-lecia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie jest świetną okazją, by opowieść profesor Haliny Taborskiej wybrzmiała także na łamach „Biuletynu Polonistycznego”.

20.02.2019

„Sylwetki Polonistów” – ankieta Pana Profesora Andrzeja Markowskiego

W kolejnej odsłonie cyklu „Sylwetki Polonistów” zapraszamy do lektury ankiety Profesora Andrzeja Markowskiego, wybitnego językoznawcy, znanego popularyzatora wiedzy o języku polskim i kulturze języka polskiego.

22.05.2018

Majowe atrakcje w życiu akademickim polonistów Uniwersytetu Wileńskiego

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyły się tradycyjne XVI Dni Polonistyki. Podobnie jak dotychczas, na program święta polonistów złożyła się konferencja studencka (od 2012 roku mająca charakter międzynarodowy) oraz imprezy towarzyszące. Dni Polonistyki odbywały się w dniach 10-11 maja.

02.04.2018

Most dla polonistów (i nie tylko)

O działalności najmłodszej, powstałej w 1997 roku, placówki polonistycznej na Słowacji oraz o problemach studiów polonistycznych za granicą z doc. Mgr. Gabrielą Olchową, PhD. oraz mgr. Miłoszem Waligórskim podczas spotkania z cyklu „Tour de Polonistyka” w Bańskiej Bystrzycy 28 listopada 2017 r. rozmawiały Sylwia Pikula i Mariola Wilczak.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.