Polish Studies Newsletter

Article / interview

17.03.2021

Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki DPUP - nowy ośrodek na mapie polonistyk

Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się 2 grudnia 2020 roku na Donbaskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym. Honorową misję otwarcia Centrum wraz z rektorką prof. Swietłana Omelczenko wykonał ambasador RP na Ukrainie Bartosz Jan Cichocki.

Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (dalej – Centrum) funkcjonuje od 1 września 2020 roku (Zarządzenie nr 181 - K z 30.08.2020 r.) (ul. Batiuka, 19, m. Słowiańsk, obwód Doniecki, Ukraina).

Centrum działa na podstawie rozporządzenia Ukraińsko-Polskiego Międzynarodowego Centrum Edukacji i Nauki PUW "Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny" (podjęte decyzją Rady Naukowej DPUP nr 8 z 28 sierpnia 2020 r.). Dyrektorem Centrum została asystent Rektora, doktor nauk filologicznych, adiunkt w katedrze języka i literatury ukraińskiej Olena Kolhan.

Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się 2 grudnia 2020 roku na Donbaskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym. Honorową misję otwarcia Centrum wraz z rektorką prof. Swietłana Omelczenko wykonał ambasador RP na Ukrainie Bartosz Jan Cichocki.

Idea utworzenia Ukraińsko-Polskiego Międzynarodowego Centrum Edukacji i Nauki jest niezwykle ważna dla kierownictwa uniwersytetu, który rozumie znaczenie wzmocnienia współpracy międzynarodowej dla dalszego rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego, integracji Uniwersytetu w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, poszerzenia horyzontów mobilności akademickiej. Utworzenie Centrum było możliwe dzięki wsparciu i pomocy kierownictwa Ambasady RP na Ukrainie, w szczególności działalności Pani Ewy Matuszek - kierowniczki działu współpracy naukowo-edukacyjnej.

Głównym celem działalności Centrum jest rozwój współpracy międzynarodowej, pogłębienie współpracy między Uniwersytetem a instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi, społeczeństwami, ośrodkami oświatowymi Ukrainy i Polski, wymiana doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, nauka języka, historii, tradycji i kultury Ukrainy i Polski; kształtowanie kompetencji międzykulturowych kandydatów do szkolnictwa wyższego, nauczycieli, nauczycieli, ich świadomości pedagogicznej w różnych formach komunikacji informacyjnej i zawodowej w oparciu o działalność Centrum.

Działalność Centrum obejmuje zawieranie umów, organizowanie i uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych i edukacyjnych, organizowanie seminariów internetowych, konferencji naukowych i praktycznych, seminariów naukowych i metodycznych, pisanie wspólnych artykułów, monografii, członkostwo w kolegiach redakcyjnych publikacji naukowych, recenzowanie badań naukowych i tym podobne.

W okresie funkcjonowania Centrum DPUP podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. W ramach współpracy z uczelnią studenci i wykładowcy uczelni (100 osób) wzięli udział w projekcie "Kurs wiedzy o Polsce i języku polskim" realizowanym przez Ambasadę RP w Kijowie i Uniwersytet Rzeszowski. Podpisano umowę o współpracy naukowej z Uniwersytetem Turystyki i Ekologii (Sucha Beskidzka, Polska) oraz nową umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1 grudnia 2020 r. w DPUP obowiązują umowy z dziesięcioma instytucjami szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. z Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższą Szkołą Informatyki (Łódź), Instytutem Rozwoju Współpracy Międzynarodowej (Poznań), Wyższą Szkołą Techniczną m. Katowice, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika (Suwałki), Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Informatyki i Sztuki w Łodzi, Uniwersytetem Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

10 listopada 2020 roku studenci i wykładowcy Uczelni wzięli udział we wspólnym wykonaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach akcji "Szkoła do hymnu" z okazji Święta Niepodległości Polski, otrzymali podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej. Od 22 września 2020 r. dwadzieścia osób (według specjalności) zostało uczestnikami projektu "Korespondencja artystyczna" realizowanego przez Ambasadę RP na Ukrainie oraz Muzeum Narodowe w Warszawie.

Uczelnia jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzanią i Administracji w Opolu (rektor uczelni prof. Swietłana Omelczenko jest członkiem komitetu programowego, dyrektor Centrum PhD Elena Colgan, PhD Iryna Ostopolec – członkami komitetu organizacyjnego).

Dziś Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny ma jednego specjalistę z dyplomem magistra filologii, pracownika naukowego, specjalistę języków słowiańskich i literatury, nauczycielia języka polskiego i angielskiego, tłumacza (dyrektor Centrum Olena Kolhan) i 22 osoby, które posiadają międzynarodowy certyfikat z języka polskiego zgodnie z ogólnoeuropejskim zaleceniem edukacji językowej (na poziomie B 2).

We wrześniu 2020 r. w programach nauczania Wydziału Filologicznego wprowadzono zmiany w programie edukacyjnym "Wykształcenie średnie (Język Ukraiński i Literatura)" specjalności 014 wykształcenie średnie (Język Ukraiński i Literatura) pierwszego (licencjackiego) poziomu wprowadzono Język Polski jako element selektywny PE dla kandydatów na 4 kursy.

Od 1 września 2021 r. język polski jest wprowadzany do programu nauczania programu edukacyjnego "Edukacja Średnia (Język Ukraiński i Literatura)" specjalności 014 Edukacja Średnia (Język Ukraiński i Literatura) pierwszego (licencjackiego) poziomu jako element selektywny PE, jest reprezentowany przez blok dla kandydatów na 2-4 kursy.

Od 1 września 2021 roku język polski jest wprowadzany do programu nauczania programu edukacyjnego "Wykształcenie średnie (Język Ukraiński i Literatura)" specjalności 014 wykształcenie średnie (Język Ukraiński i Literatura) drugiego (magisterskiego) poziomu jako element selektywny PE.

W okresie funkcjonowania ośrodka naukowcy uczelni napisali ponad dwadzieścia artykułów w publikacjach naukowych Rzeczypospolitej Polskiej, około 10 osób jest współautorami polskich monografii, około 10 osób przeszło staż w instytucjach szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach obowiązującej umowy o współpracy Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Aleksandra Ostenda weszła w skład komisji redakcyjnej zbioru prac naukowych uczelni "Humanizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego". Członkami kolegium redakcyjnego zbioru prac naukowych uczelni "Teoretyczne i stosowane problemy filologii współczesnej" zostali: Małgorzata Kułakowska – dyrektor Centrum Polonistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Agnieszka Myszka – dziekan Kolegium Humanistycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członek-ekspert Komisji NAWA egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako obcego.

Rektor Uniwersytetu Switłana Omelczenko jest recenzentem zbioru prac naukowych "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach" (nr 008, 2016 r.). Dyrektor Centrum Olena Kolhan weszła w skład komitetu organizacyjnego Międzynarodowego internetowego konkursu twórczego "Youth Art", który odbywa się w ramach realizacji międzynarodowego projektu naukowego "Integracja Europejska w edukacji, nauce i kulturze". Studenci uczelni są dyplomantami konkursu 2020-2021.

Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki DPUP jest zaznaczone na Geopolonistycznej mapie świata, na której zaznaczone są miejsca dawnych i obecnych współczesnych ośrodków, w których uczą języka polskiego i literatury.

Olena Kolhan,
Dyrektor Ukraińsko-polskiego Międzynarodowego Centrum Edukacji i Nauki
Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
(Słowiańsk, Ukraina, +380509170492)


W 2014 roku podczas rozruchów wywołanych przez rosyjskich separatystów uczelnia w Słowiańsku znalazła się pod ostrzałem i doznała znacznych uszkodzeń.

Od tamtej pory kierownictwo uczelni z własnych środków zakupiło około 100 książek w języku polskim. Na wszystkich wydziałach uczelni wprowadzono przedmiot nauczania "Język polski", wykonano remont i wyposażono sale. Do dziś jednak uczelnia odczuwa skutki wydarzeń z 2014 roku.

Współpraca z polonistami, nauczycielami-wolontariuszami, pomoc w pozyskaniu materiałów dydaktycznych i książek są wciąż bardzo potrzebne uczelni w Słowiańsku.

Mariola Wilczak


 

Information

Author:
Olena Kolhan

Wykształcenie:
- Polonistyka na studiach magisterskich Państwowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki;
- Słowiański Państwowy Instytut Pedagogiczny. Pedagogika i metodyka edukacji średniej. ϳęzyk ukraiński i literatura.

Zawód:
- od 2000 roku - Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, PhD, docent, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Międzynarodowego Centrum Edukacji i Nauki na Uniwersytecie, asystent rektora.

Zainteresowania badawcze: filologia, terminologia.

Członkini:
- Narodowego społeczeństwa krajoznawcόw Ukrainy,

- komitetu organizacyjnego konkursu "Youth Art", który odbywa się w ramach realizacji Międzynarodowego projektu naukowego Integracja europejska w edukacji, nauce i kulturze (2020 i 2021 r.),

- Komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowych:

        Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy, Opole (2017 r.),

        Economy and Education: Modern Tendencies, Opole (2017 r.),

        Nowoczesne innowacje i technologie informacyjne w rozwoju społeczeństwa,  Katowice (2018 r.),

        Information in innovation technologies in the XXI century, Katowice (2020 r.),

        The role of information and technology in the construction of the post-coronavirus world, Katowice (2020 r.).

Added on:
17 March 2021; 18:01 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 March 2021; 19:39 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.