Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 11.02.2021
Literature studies

Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia literackie. Studia

Author/Editor:
ISBN:
978-83-8220-024-9

Najnowsza publikacja autorki stanowi zbiór studiów historycznoliterackich dotyczących XIX wieku, zgrupowanych w dwóch częściach: pierwszej, interpretacyjnej, oraz drugiej, biografizującej, która jest owocem badań archiwalnych i swego rodzaju pochwałą „metrykaliów” – nie tylko odsłaniają one nieznane fakty z życia twórców czy pierwowzorów bohaterów literackich, ale i mogą stanowić przyczynek do nowego spojrzenia na interpretacje utworów (np. zagadki literackie i biograficzne).

„Powstawaniu tej książki towarzyszył namysł nad celowością pisania o dawnych fenomenach literackich w czasach, gdy historyka literatury stopniowo wypiera krytyk, a komentarz dotyczący teraźniejszości zdaje się ważniejszy – bo bliższy statystycznemu odbiorcy – od opinii o dawnych zjawiskach, niejednokrotnie postrzeganych jako zdezaktualizowane, a nawet martwe”. (Dorota Samborska-Kukuć).

"Publikacja stanowi oryginalne połączenie erudycyjnego dyskursu naukowego, studiów materiałowych oraz bardziej eseistycznych szkiców (impresji) analityczno-interpretacyjnych […]. Ma podwójny wymiar: erudycyjnej publikacji naukowej (archiwalia, niuanse interpretacyjne) oraz uniwersalnej oferty polonistycznej podejmującej tropy utworów kanonicznych i znanych, dopełniającej obecny stan wiedzy interesującymi kontekstami analitycznymi, interpretacyjnymi i biograficzno-kulturowymi. Autorka nie musi obawiać się konkurencji przede wszystkim ze względu na merytoryczny wkład badań archiwalnych, stanowiących jej poważny atut, ale i z uwagi na oryginalny pluralizm zarówno tematów, jak i przyjętych perspektyw oglądu". (Z recenzji prof. dr hab. Anety Mazur)

List of contents

Słowo wstępne 7

Część I. Interpretacje, dopowiedzenia, impresje 11
I.1. Peregrinare necesse est, vivere non est necesse. Ludwika Spitznagla poetyckie podróże na Wschód 13
I.2. Ignacy Rzecki – człowiek biedermeieru 23
I.3. Wokulski – bohater mityczny 33
I.4. Testament Wokulskiego 47
I.5. „Ale jaki to człowiek stylowy! […] zginął, aż ziemia zadrżała”. Dwa polskie samobójstwa: Wołodyjowski – Wokulski 59
I.6. Kobieta pośród wrogów. Marta Elizy Orzeszkowej jako powieść inicjacyjna 75
I.7. Femina ludens i jej zabawki. Kilka uwag o motywie „dobrej pani” 91
I.8. Ultimus Marii Konopnickiej. Historia „spiorunowanej egzystencji” 101
I.9. „Żywie Duch, żywie Duch”. Widzenie Karusi – widzenie Marysi (impresja) 111
I.10. Syndrom Charouska. Tomasza Judyma problemy z tożsamością 125
I.11. W sieci Jana Augusta Kisielewskiego jako lektura queerowa? 141
I.12. „Jam duch jest, który ciągle przeczy”. Żywioł negacji jako zasada świata w Dzieciach szatana Stanisława Przybyszewskiego 151
I.13. Posępne epifanie Stanisława Koraba-Brzozowskiego 163
I.14. Duchowość w cieniu libido. Confiteor Antoniego Szandlerowskiego 177
I.15. Poetyckie ślady obecności. Bliscy Leśmiana w replikach i przeistoczeniach 191

Część II. Biografizacje 201
II.1. O pożytkach z badań genealogicznych 203
II.2. Antoni Eisenbaum – protoplasta poetów, artystów, intelektualistów 213
II.3. Bogusławscy – genealogia. Przypomnienia i kilka nowych szczegółów 221
II.4. Z życiorysu Walerii Marrené-Morzkowskiej 229
II.5. Kilka uwag o niewydanych listach Seweryny z Żochowskich Pruszakowej do Cypriana Walewskiego 237
II.6. Wanda Grot-Bęczkowska (Korotyńska) – prolegomena biograficzne 247
II.7. Rzeczywiste pierwowzory Ignacego Rzeckiego 257
II.8. Faktografia fabularnej kanwy Wiernej rzeki 261
II.9. O księdzu Włodzimierzu Kirchnerze i jego pismach 273

Bibliografia (wybór) 289
Nota wydawnicza 299
Indeks osób 301

Information

Year of publication:
2020
Pages:
316
Added on:
11 February 2021; 19:31 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 February 2021; 19:31 (Mariola Wilczak)

See also

02.12.2020
Literature studies

Wiktor Woroszylski, Zbigniew Żakiewicz: „Losy noszą nas różnymi drogami” Listy 1969-1996

Author/Editor: Tatiana Adriana Czerska

Edycja korespondencji Wiktora Woroszylskiego i Zbigniewa Żakiewicz z lat 1969-1996.

02.10.2018
Literature studies

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Author/Editor:

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

11.04.2018
Others

Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego

Author/Editor: Dorota Samborska-Kukuć

Zbiór ośmiu szkiców Płacz Antygony dotyczy różnych narracji (z przeznaczenia fikcjonalnych i niefikcjonalnych) o insurgentach powstania styczniowego. Łączy je przede wszystkim próba wykorzystania prymarnych źródeł historycznych, tj. metryk – dokumentów autentycznych i surowych, w przekazie indyferentnych, jako materiału nie tyle pozwalającego na uznanie referencjalności wiedzy historycznej, ile organizujące go próby odkształcania (i demaskowania przez odsłonięcie mechanizmu) mitów lub modelowania biografii znanych dotąd jedynie w rudymentach. Stwarza się przez to niekiedy nowa narracja, alternatywna wobec poprzedniej (szkic o Marii Piotrowiczowej).

15.11.2018
Literature studies

„Swój urząd czynić”. Profil obywatelski twórczości Jana Kochanowskiego

Author/Editor: Krystyna Płachcińska

Jan Kochanowski podejmował problematykę obywatelską nieprzerwanie w ciągu całej swej działalności pisarskiej, w wypowiedziach literackich różnorodnych gatunkowo, w nieustannym przeplocie języka polskiego i łacińskiego. Stale też wrośnięta ona była w podłoże idei stanowiących constans w jego poglądach: o wartości cnoty, umiaru i służby ojczyźnie, a więc pozostawała silnie osadzona w gruncie aksjologii i etyki. Paradoksalnie jedna odbywało się to równolegle do intensywnych działań gospodarczych poety, które ubogiego dziedzica połowy Czarnolasu uczyniły pod koniec życia człowiekiem niezwykle majętnym.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.