Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 17.05.2019
Linguistics

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Publishing house::
ISBN:
978-83-7842-337-9

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

(...) Estetyka języka (estetyka językowa) czy – ogólniej rzecz ujmując – kategoria piękna w języku nie jest pojęciem nowym, a namysł nad nim towarzyszy językoznawcom i miłośnikom języka od najdawniejszych czasów. Współcześnie estetykę języka rozpatruje się w związkach z różnymi perspektywami i zagadnieniami w normatywnym opisie języka oraz formami działalności kulturalnojęzykowej, dlatego w niniejszym tomie znajdują się zarówno artykuły określające znaczenie kryterium estetycznego we współczesnej i dawnej ocenie normatywnej, jak i związki estetyki języka z grzecznością językową, a także etyką i moralnością. Tytułowe pojęcie rozpatrywane jest więc nie tylko w świetle kultury języka, ale także aksjolingwistyki. Z drugiej jednak strony z perspektywy funkcjonalnej ujawnia się jego powiązanie ze skutecznością komunikacji, a także z polityką językową jako formą ochrony języka przed niekorzystnymi (także: nieestetycznymi) naleciałościami. 

Współcześnie, pod wpływem nieustannych przekształceń społeczno-kulturowych, rozwój języka jest bardzo żywiołowy – jak oceniał Marian Bugajski w tomie poświęconym normie językowej – „zbyt żywiołowy”. W powszechnej opinii tempo zmian rzeczywistości i języka w jednej dekadzie może być porównywane z półwieczem, a może i stuleciem w wieku XIX (por. A. Grybosiowa, Polaryzacja opinii o wulgaryzmach współczesnej polszczyzny, Poradnik Językowy 2006, z. 6). Poszczególne studia przypadków potwierdzają tę dynamikę, pokazując symptomatyczne metamorfozy w odniesieniu do estetyki wypowiedzi. W tomie dominują obserwacje empiryczne, analizy zróżnicowanych tekstów kultury i wytworów komunikacji prywatnej i publicznej, instytucjonalnej i grupowej, bezpośredniej i zapośredniczonej przez media, partnerskiej i zhierarchizowanej. Ich autorzy śledzą charakterystyczne zjawiska, tendencje, procesy, które sprzyjają lub nie powstawaniu tekstów, które dostarczają lub nie pozytywnych wrażeń językowych. Nie brakuje jednak również uwag teoretycznych czy metodologicznych, z których wyłania się kłopotliwość ocen estetycznych i ich podstaw. (...) [fragment "Wstępu"]

red. Monika Kaczor, Magdalelena Steciąg

List of contents

Wstęp, s. 5

Magdalena Steciąg, Anna Wojciechowska, Profesor Marian Bugajski – językoznawca normatywny, propagator poprawnej polszczyzny i esteta językowy, s. 11

I. FUNKCJA ESTETYCZNA  I PIĘKNO W JĘZYKU

Michaił L. Kotin, Pochodzenie funkcji estetycznej języka, s. 25

Monika Szymańska, Piękny – pięknie – piękno. Eksplikacja znaczeń i profili  pojęcia piękna na podstawie wyników analizy korpusowej, s. 39

Izabela Rutkowska, Policzalne piękno? Matematyczno-fizyczne aspekty estetyki  językowej, s. 53

Beata Grochala, Między emocjami a estetyką słowa – o roli piękna języka w wypowiedziach dziennikarzy sportowych, s. 65

Magdalena Hawrysz, Poglądy Adama Kazimierza Czartoryskiego na estetykę wypowiedzi w świetle Myśli o pismach polskich, s. 75

Monika Kaczor, Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. W jaki sposób czytelnicy opisują piękny język (na przykładzie serwisu książkowego Lubimyczytać.pl)?, s. 87

Anastazja Seul, Piękno nieliterackiego słowa Jana Pawła II, s. 97

II. KRYTERIUM ESTETYCZNE  W OCENIE ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH

Marzanna Uździcka, Kategoria estetyki języka w dziewiętnastowiecznym czasopiśmiennictwie dla dzieci i młodzieży, s. 113

Magdalena Jurewicz-Nowak, Kryterium estetyczne jako wyznacznik kształtowania  wzorów językowych zachowań  w "Teoryjej stylu polskiego" Józefy Kamockiej  (XIX w.), s. 125

Iwona Pałucka-Czerniak, Ocena zachowań komunikacyjnych w wypowiedziach przed Trybunałem Stanu w sprawie Gabriela Czechowicza w latach 1928-1930, s. 137

Ewelina Tyc, Nieestetyczne zachowania jako technika autoprezentacji w mediach  masowych, s. 151

Izabella Ławecka, Estetyka językowa a komunikacja w Internecie na przykładzie życzeń na Facebooku, s. 165

Anna Kostecka-Sadowa, Świadomość językowa i wartościowanie polszczyzny południowokresowej przez Polaków w obwodzie lwowskim, s. 177

Katarzyna Węgorowska, Estetyczne, eleganckie, piękne komunikaty. Wokół, adresowanej do mnie, korespondencji Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, s. 189

III. WIELOFUNKCYJNOŚĆ ESTETYKI JĘZYKOWEJ

Barbara Boniecka, Estetyka pewnego internetowego tekstu podręcznikowego, s. 207

Elwira Topolnicka, Estetyka strony internetowej, s. 227

Mateusz Półtorak, Z zagadnień estetyki językowej w komunikacji internetowej – na przykładzie kształtowania zachowań językowych w relacjach  nadawca‒odbiorca w blogu, s. 237

Iwona Żuraszek- Ryś, Względy estetyczne przy wyborze imion, s. 249

Małgorzata Karczewska, Wpływ języka angielskiego na język polski jako przedmiot rozważań polityki językowej, s. 259

Justyna Fudala, Stylistyka i estetyka w przekładzie – wyzwania translatorskie  (na podstawie opowiadania Nema povratka Miodraga Bulatovicia), s. 269

Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, Między etyką, estetyką i skutecznością komunikacyjną: idiostyl wczesnych książek Oriany Fallaci, s. 279

Piotr Kładoczny, Estetyczne wywody użytkowników Internetu na temat  interpretacji muzycznych podczas Konkursu Chopinowskiego w 2015 roku, s. 291

Dorota Dąbrowska, O znaczeniu estetycznego ukształtowania przekazu w kontekście obrazy uczuć religijnych, s. 305

Irmina Kotlarska, Wizualizacja w dawnych polskich materiałach do nauki języka angielskiego – estetyka i funkcjonalność (rekonesans badawczy), s. 315

Anna Karmowska, Estetyka wypowiedzi radiowej (na przykładzie audycji Manniak po ciemku), s. 333

Magdalena Idzikowska, Tacierzyństwo, surogatka, bachor – „brzydkie słowa” związane z rodziną w ocenie językoznawców i użytkowników języka, s. 345

Information

Year of publication:
2019
Pages:
353

See also

24.10.2018
Linguistics

Negacja w języku, tekście, dyskursie

Author/Editor: Bartłomiej Cieśla, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym.

23.05.2019
Linguistics

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, red. Leonarda Mariak

Author/Editor:

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

13.08.2019
Linguistics

Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych

Author/Editor: Agata Joanna Kwaśnicka-Janowicz, Renata Genowefa Przybylska, Maciej Rak

Niniejszy tom powstał dla uczczenia przypadającej w 2017 roku 40. rocznicy śmierci Profesora Mieczysława Karasia (1924–1977), wybitnego uczonego, językoznawcy polonisty, który wniósł istotny wkład w rozwój takich dyscyplin, jak: dialektologia, historia języka polskiego, onomastyka i wiedza o współczesnej polszczyźnie.

11.04.2018
Linguistics

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Author/Editor: Katarzyna Burska, Rafał Zarębski

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.