Polish Studies Bulletin

Contest

Zdj. Kaboompics.com z Pexels
Added on: 05.04.2021
Deadline for applications: 30.04.2021

Doskonała Nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach programu na rzecz upowszechniania nauki.

Konkurs jest skierowany do podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki. 

Program składa się z dwóch modułów:

- „Wsparcie konferencji naukowych” - wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

- „Wsparcie monografii naukowych” - wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
 
Wysokość wsparcia finansowego w ramach modułu wynosi:

- „Wsparcie konferencji naukowych” – od 20 tys. zł do 400 tys. zł;

- „Wsparcie monografii naukowych” – od 15 tys. zł do 80 tys. zł.

Wsparcie nie może przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. 

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021 roku.

Information

Added on:
5 April 2021; 23:39 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
5 April 2021; 23:39 (Piotr Bordzoł)

See also

30.09.2017

Działalność upowszechniająca naukę

W ramach konkursu na działalność upowszechniającą naukę (DUN) można uzyskać wsparcie na realizację "zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych".

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN)

Od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia  2015 r. można składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę. Zgodnie z zasadami konkursu działalność upowszechniająca naukę obejmuje następujące działania: promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych; tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych; sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. Zgłaszane działanie może trwać nie dłużej niż dwa lata. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Przypominamy, że zgodnie z art. 2.8. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez działalność upowszechniającą naukę należy rozumieć: realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są następujące elementy:

17.09.2018

OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA (konkursy krajowe), a także - we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą - konkursy międzynarodowe - BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz BEETHOVEN LIFE 1.

17.12.2018

Diamentowy Grant 2019

Ruszył nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.