Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 30.09.2017
Deadline for applications: 31.10.2017

Działalność upowszechniająca naukę

W ramach konkursu na działalność upowszechniającą naukę (DUN) można uzyskać wsparcie na realizację "zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych".

Działalność upowszechniająca naukę obejmuje:

 1. Promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą.
 2. Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą.
 3. Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 4. Podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.
 5. Utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 6. Opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych.
 7. Udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej.
 8. Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji.
 9. Udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma.
 10. Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.
 11. Digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet.
 12. Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Wnioski należy składać w systemie OSF.

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.