Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 18.12.2023
Deadline for applications: 09.01.2024

Ojczysty – dodaj do ulubionych – edycja 2024

Institutions:

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:

  1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
  2. Organizacje pozarządowe;
  3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

O dofinansowanie w edycji 2024 nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2021–2023 były beneficjentami Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych przynajmniej dwukrotnie.

Information

Added on:
18 December 2023; 15:08 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
18 December 2023; 15:10 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.