Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Ogłoszenie o naborze na studia | UWM
Deadline for submitting applications: 06.07.2017
Added on: 03.06.2017

Filologia polska - studia I stopnia

City/Town:
Olsztyn
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego licencjata. Wybór i realizacja specjalności skutkuje odpowiednim wpisem w dyplomie absolwenta (oraz wykazem przedmiotów wraz z ocenami w suplemencie do dyplomu). Ci, którzy nie zdecydowali się na jedną z trzech specjalności, mogą podjąć zajęcia w ramach opcji specjalnościowych (wykaz przedmiotów wraz z ocenami w suplemencie do dyplomu, bez wpisu w dyplomie).

Specjalność wiedza o kulturze umożliwia zdobycie kompetencji kulturowych. Daje wiedzę potrzebną do  tego, by dostrzegać złożoność kultury, rozumieć poszczególne jej gałęzie oraz trafnie wskazywać na źródła przemian. Wśród przedmiotów znajdują się m.in.: Wstęp do kulturoznawstwa, Filozofia kultury, Wiedza o filmie, Wiedza o muzyce, Wiedza o teatrze, Wiedza o sztukach plastycznych, Zagadnienia kultury regionalnej.

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej oraz do nauczania wiedzy o kulturze ma innych etapach edukacyjnych.

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

Szczegółowych informacji na temat specjalności nauczycielskiej udziela Ośrodek Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego UWM.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie i życiorys (na formularzu);
  2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną;
  3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisje rekrutacyjną;
  4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
  5. 5 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z podaniem na odwrocie imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL;
  6. Kserokopia dowodu osobistego – strony 1 i 2;
  7. Dowód opłaty rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM.

___________________________________________________________________________________________

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kształci polonistów od ponad czterdziestu lat. Aktualnie na kierunku filologia polska proponuje 6 modułów specjalizacyjnych, w ramach których student zdobywa potrzebną wiedzę oraz cenne umiejętności, takie jak analiza i interpretacja różnego rodzaju tekstów czy sprawność komunikacyjna w mowie i piśmie. Rozwija umiejętność krytycznego myślenia, dbałość o piękno języka i komunikowanie etyczne.

 Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, takich jak: 

- Studenckie Naukowe Koło Językoznawców

- Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum

- Interdyscyplinarne Koło Naukowe InterGender

- Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”

- Studenckie Naukowe Koło Badań Popkultury

Studenci UWM korzystają również z programów: Most i Erasmus, w ramach których mają możliwość poznać inne polskie uczelnie (Most) lub uczelnie zagraniczne. Najczęściej wybierają studia na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie w Bari (Włochy) oraz Uniwersytecie w Moguncji (Niemcy).

Ci, którzy lubią poznawać nowe kraje, uczyć się w praktyce dialogu kulturowego, a przy tym lubią pomagać innym, zostają wolontariuszami organizacji studenckiej AIESEC, z którą UWM współpracuje.

 

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
6 semestrów

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.