Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.09.2024
Added on: 05.06.2024

Humanistyka architektoniczna

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

IBL PAN ogłasza nabór na studia podyplomowe "Humanistyka architektoniczna", realizowane we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki w ramach edycji 2024/2025 w trybie hybrydowym.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy perspektywą dyscyplin przynależących do dziedzin humanistycznych i technicznych.

1. Informacje ogólne:

Nazwa studiów: Humanistyka architektoniczna
Kierownik studiów: dr Aleksandra Wójtowicz, aleksandra.wojtowicz@ibl.waw.pl.
Czas trwania studiów: dwa semestry (październik 2024 – czerwiec 2025)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

Czesne za studia: 2300 zł za semestr łącznie 4600 zł

Opłata  rejestracyjna: 300 zł (tytułem: Humanistyka architektoniczna, imię i nazwisko kandydata)
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne):

Instytut Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

Opłata za wystawienie świadectwa ukończenia studiów: 30 zł

Liczba punktów ECTS: 60

Liczba godzin: 182 godziny dydaktyczne

Studia są  skierowane do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zarówno kierunków humanistycznych (polonistyka, nauki o kulturze i religii, filozofia, historia, nauki o sztuce), jak i absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja, ochrona dziedzictwa i konserwacji zabytków) oraz społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne). Skierowane są także do urzędników miejskich, deweloperów, przewodników miejskich, pracowników związanych z zarządzaniem i analizą przestrzeni miejskiej.

Zasady ukończenia studiów: obecność na zajęciach (dopuszczalna określona liczba nieobecności) oraz przygotowanie pracy końcowej w jednym z dwóch obszarów – do wyboru przez uczestnika studiów:

a) praca analityczna w zakresie badań nad przestrzenią – perspektywa humanistyczna

b) praca projektowa – perspektywa architektoniczna/urbanistyczna  

2. Terminy zjazdów:

Zjazdy odbywają się od października 2024 r. do czerwca 2025 r. w drugi weekend miesiąca (sobota-niedziela) w trybie hybrydowym: cztery zjazdy stacjonarne w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) i pięć zjazdów online na platformie Google Meet. Brak możliwości uczestniczenia zdalnie w zajęciach realizowanych w ramach zjazdów stacjonarnych.

1. 12-13 października 2024 r. (zjazd w trybie stacjonarnym)

2. 9-10 listopada 2024 r. (zjazd w trybie online)

3. 14-15 grudnia 2024 r. ( tryb online)

4. 11-12 stycznia 2025 r. (stacjonarny)

5. 8-9 lutego 2025 r. (online)

6. 8-9 marca 2025 r. (online)

7. 12-13 kwietnia 2025 r. (online)

8. 10-11 maja 2025 r. (stacjonarny)

9. 14-15 czerwca 2025 r. (stacjonarny)

Termin rezerwowy z tytułu wypadków losowych: 21-22 czerwca 2025 r.

 

3. Rekrutacja:

Termin składania dokumentów: do końca września 2024

Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe "Humanistyka architektoniczna" w edycji 2024/2025 proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/bca6n9AxymdHZMDe7.

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie/magisterskie)

3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

4. Program i wykładowcy:

5. Kontakt:

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl .

Tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00

Pytania dotyczące kierunku studiów Humanistyka architektoniczna prosimy kierować na adres kierownika studiów "Humanistyka architektoniczna": aleksandra.wojtowicz@ibl.waw.pl

6. Informacje szczegółowe

Humanistyka architektoniczna jest inicjatywą edukacyjno-badawczo-publiczną w zakresie statusu potrzeb zarówno dzisiejszej humanistyki, obszaru nauk technicznych jak i działań społecznych, stojących wobec wyzwań wynikających z polityki zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie istotne jest tu zadbanie o zachowanie dziedzictwa, ciągłości i tożsamości kulturowej.  Ich celem jest tworzenie i propagowanie nowej jakości w myśleniu o przestrzeni uwzględniającym zarówno jej fizyczny, jak i kulturowy wymiar.

Program studiów opiera się na kompleksowym myśleniu o przestrzeni, przekraczającym granice dyscyplin i dziedzin. Jego istotą jest przybliżenie uczestnikom jej kulturowego i kulturotwórczego wymiaru, zgodnie z najnowszymi ujęciami propagowanymi na arenie międzynarodowej, gdzie istotne jest zatarcie granicy pomiędzy humanistyką i obszarem nauk technicznych w myśleniu o przestrzeni miejskiej.

Projekt jest odpowiedzią na najnowsze wyzwania stojące nie tylko przed polską nauką, ale także działaniami w zakresie polityki i gospodarki w obszarze zrównoważonego rozwoju (niezwykle ważnego w obliczu rozwoju miast i ruchów migracyjnych) oraz humanistyki obywatelskiej. Ich wytyczne stanowią obecnie kluczowe trendy w myśleniu na arenie międzynarodowej, w Polsce zaś nie doczekały się jeszcze realizacji w postaci kompleksowych projektów łączących ww. obszary w jednym modelu postępowania. Działania aktualnie angażujące poszczególne państwa na drodze porozumień i dobrowolnego akcesu ewoluują w kierunku obowiązujących standardów i wytycznych (np. miasta przyjazne dla klimatu). Ponadto program studiów obejmuje zajęcia poświęcone zagadnieniom metanauki (ewolucji badań i modeli myślowych) a także warsztaty zakresu wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych i zdigitalizowanych zasobów źródłowych.

Humanistyka architektoniczna w proponowanej postaci łączy działania badawcze, edukacyjne i obywatelskie. Równolegle do realizacji programu nauczania planowana jest organizacja otwartych paneli dyskusyjnych i spotkań naukowych, w których będą mogli uczestniczyć także słuchacze studiów, ale także architekci i urbaniści, inni badacze i osoby spoza środowiska naukowego. 

Metody: wykłady, konwersatoria, zajęcia plenerowe, zajęcia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Wykłady i warsztaty prowadzone przez poszczególnych wykładowców i wpisujące się w obręb różnych dyscyplin w sposób zaplanowany korespondują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Podejmowane zagadnienia i tematy niezbędne w myśleniu o przestrzeni miejskiej mają na celu pokazanie uczestnikom różnych perspektyw, modeli myślowych i dróg analiz, których wyniki stanowią niezbędny element w procesie zarządzania i projektowania przestrzeni miejskiej.

Efekty kształcenia: uczestnicy studiów poznają teorie, metody i narzędzia analityczne umożliwiające przeprowadzenie analizy przestrzeni tak, by jej wyniki były przydatne dla grup decyzyjnych a także projektujących i przekształcających przestrzeń miejską. Przedstawicielom kierunków humanistycznych, zainteresowanych działaniami na rzecz przekształcania przestrzeni oraz osób związanych z turystyką miejską itp. wiedza ta w założeniu ma służyć możliwościom włączenia się prace projektowe i działania decyzyjne dotyczące miast. Z kolei przedstawiciele profesji związanych z projektowaniem i przekształcaniem przestrzeni oraz urzędnicy miejscy i deweloperzy będą mogli wzbogacić wiedzę o teorie, metody i wyniki badań z zakresu kulturowego wymiaru przestrzeni i działań wpisujących się w najnowsze trendy światowe.

Grupę wykładowców tworzy wybitne grono badaczy, architektów i urbanistów, których prace i projekty stanowią kluczowe osiągnięcia w obszarze zarówno badań nad przestrzenią, jak i na polu prac projektowych:

dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska (PW), dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ, dr hab. Andrzej Leśniak, prof. IBL PAN, dr hab. Mikołaj Madurowicz (UW), dr hab. Mieczysław Miazga, prof. emerytowany WSPA, dr Krzysztof Mordyński (Muzeum UW), prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. emerytowany zwyczajny IBL PAN, arch. inż. Michał Owadowicz (współpracuje z  MAU), dr hab. Włodzimierz Pessel, prof. UW, dr hab. Igor Piotrowski (UW), dr Cezary Rosiński (IBL PAN), dr Andrzej Skalimowski  (NIAiU, IHN PAN), prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach (NIAiU), dr hab. Justyna Tabaszewska, prof. IBL PAN, prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW), dr Paweł Weszpiński (Muzeum Warszawy), dr hab. inż. arch., prof. PW Anna Wierzbicka (PW), dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN). 

7. Kierownik studiów:

dr Aleksandra Wójtowicz - adiunkt w Pracowni Antropologii Współczesności w Instytucie Badań Literackich PAN; kierownik oraz autorka programu studiów podyplomowych  Humanistyka architektoniczna; koordynatorka ze strony IBL PAN ds. porozumienia IBL PAN i Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki; członkini Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy; kierownik zespołu ds. Pałacu Staszica - porozumienie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk; członkini Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2020-2023). Autorka książek: „Metamorfozy Pałacu Staszica” (2017) wyd. ang. „The Staiszc Palace as Affective Heterotopia: New Category of Spatial Description”, Peter Lang (w druku); „Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta” (2019); „Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania” (2019), współautorka tomu „Miejsca trudne – transdyscyplinarny model badań o przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad” (2019) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Redaktor i współredaktor naukowy siedmiu tomów zbiorowych, w tym: „Miejsca od-miejscowione (2015), „Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym” (2019). Zaproponowała kategorię badawczą heterotopii afektywnej, poszerzającej typologię Michela Foucaulta, stosowaną obecnie przez przedstawicieli różnych dyscyplin oraz sformułowała założenia ścieżki badawczej, określonej przez nią literaturoznawstwem architektonicznym (także kierowniczka grantu zrealizowanego pod tą samą nazwą). 


Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Film promocyjny

Information

Tuition fee:
2300 zł za semestr
Duration of the course:
2 semestry
Added on:
5 June 2024; 22:45 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 June 2024; 21:54 (Mariola Wilczak)

See also

09.06.2024

Praca w wydawnictwie- standardy, specyfika i wyzwania współczesności

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów kierunków humanistycznych oraz osób zainteresowanych pracą w tej branży, które chcą poznać podstawy i specyfikę pracy współczesnego wydawnictwa, proces powstawania książki oraz różnorodność stanowisk oferowanych przez wydawców na rynku pracy.  W ramach edycji 2024/2025 będą realizowane w trybie hybrydowym.

08.06.2023

Studia Podyplomowe i Kursy w IBL PAN

Instytut Badań Literackich PAN ogłasza nabór na Studia Podyplomowe i Kursy - edycja 2023/2024! Zapisy za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie IBL PAN.

08.08.2015

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki

Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

01.07.2019

Zarządzanie Kulturą w Administracji Rządowej, Samorządowej i w Organizacjach Pozarządowych (w 2019/2020 - XVII edycja)

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarzadzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.