Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej

Institution:
City/Town:
Słupsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów:
• nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia,
• nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia,
• podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

Wymagania i kryteria kwalifikacyjne:

O wynikach postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na studia [pobierz],
2. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
3. kwestionariusz osobowy i trzy zdjęcia,
4. zaświadczenie od ortodonty o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych (brak wad zgryzu).

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej pozwalają absolwentom uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych, przy czym dla słuchaczy przystępujących do studiów z dyplomem studiów pierwszego stopnia, uprawnienia dotyczą jedynie możliwości podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Ma wiedzę z zakresu pedagogicznych, psychologicznych oraz lingwistycznych podstaw logopedii ogólnej. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej, zna procedury i strategie postępowania logoterapeutycznego.  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony jest program studiów.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
a) obszaru nauk humanistycznych,
b) obszaru nauk społecznych.
Ad. A) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru nauk humanistycznych, jak: językoznawstwo (fonetyka i fonologia języka polskiego oraz semantyka, składnia i morfologia języka polskiego), a także logopedia ogólna (wprowadzenie do logopedii, dyslalie – diagnoza i terapia logopedyczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca).
Ad. B) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, wczesne wspomaganie pedagogiczne, pomoc psychologiczna, rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka.

Warunki ukończenia studiów:
1. realizacja efektów kształcenia założonych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby 62 punkty ECTS
2. przyjęcie pracy dyplomowej (w formie: pracy pisemnej, szczegółowej prezentacji z opisem merytorycznym lub przygotowanego kompletu pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych z opisem merytorycznym)
3. zaliczenie praktyki logopedycznej w wymiarze 60 h w wybranej placówce oświatowej (udokumentowanej zaświadczeniem wg podanego wzoru) *

* praktyka logopedyczna odbywa się w łącznym wymiarze 60 h w dowolnie wybranej placówce oświatowej (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gabinet logopedyczny). Słuchacze sami wybierają miejsce odbywania praktyki logopedycznej i ponoszą jej ewentualne koszty (zgodnie z regulaminem praktyki logopedycznej).
Zakończenie studiów oraz dyplom:
Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jeśli słuchacz studiów jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku.
Kierownik studiów:    dr hab. prof. nadzw. A. Sobiecka
Kontakt: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,
tel. 59 840 53 26
e-mail: filpol@apsl.edu.pl

Information

Tuition fee:
1600 zł za semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)
Duration of the course:
3 semestry (480 godzin)
Added on:
7 September 2016; 20:17 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2018; 18:53 (Mariola Wilczak)

See also

15.05.2018

Logopedia ogólna (VI edycja)

Właśnie rozpoczęliśmy zapisy na VI edycję naszych hitowych studiów podyplomowych – logopedii ogólnej. Jako jedyni w województwie oferujemy prestiżowe studia na poziomie uniwersyteckim. Zapisz się już dziś, a atrakcyjna opłata zostanie dla Ciebie utrzymana na pewno. Już kilkuset absolwentów ukończyło naszą logopedię i ci, którzy się zdecydowali, pracują w poradniach, szkołach, prowadzą własne praktyki oraz zajęcia ze studentami.

10.06.2019

Logopedia ogólna - studia licencjackie

Logopedia ogólna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia to pierwszy w regionie świętokrzyskim uniwersytecki kierunek tego typu. Instytut Filologii Polskiej UJK utworzył go jako odpowiedź na oczekiwania tych, którzy chcą być logopedami i po ukończeniu całego cyklu prowadzić własne gabinety terapii wad wymowy, diagnozować i leczyć zaburzenia w komunikowaniu różnego typu w placówkach medycznych, poradniach oraz placówkach oświatowych. Z uwagi na ciągły wzrost zapotrzebowania na tego typu pomoc – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych – na absolwentów logopedii czekają atrakcyjne miejsca pracy oraz otwierają się liczne, w zasadzie nieograniczone możliwości poszerzania kompetencji zawodowych w zależności od indywidulanych zainteresowań.

05.09.2016

studia podyplomowe "logopedia ogólna"

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym.

08.07.2019

Logopedia - studia magisterskie

Studia na kierunku LOGOPEDIA pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych. Program studiów II stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie logopedów w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszących się do terapii zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.