Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej

Institution:
City/Town:
Słupsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów:
• nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia,
• nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia,
• podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

Wymagania i kryteria kwalifikacyjne:

O wynikach postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na studia [pobierz],
2. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
3. kwestionariusz osobowy i trzy zdjęcia,
4. zaświadczenie od ortodonty o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych (brak wad zgryzu).

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej pozwalają absolwentom uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych, przy czym dla słuchaczy przystępujących do studiów z dyplomem studiów pierwszego stopnia, uprawnienia dotyczą jedynie możliwości podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Ma wiedzę z zakresu pedagogicznych, psychologicznych oraz lingwistycznych podstaw logopedii ogólnej. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej, zna procedury i strategie postępowania logoterapeutycznego.  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony jest program studiów.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
a) obszaru nauk humanistycznych,
b) obszaru nauk społecznych.
Ad. A) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru nauk humanistycznych, jak: językoznawstwo (fonetyka i fonologia języka polskiego oraz semantyka, składnia i morfologia języka polskiego), a także logopedia ogólna (wprowadzenie do logopedii, dyslalie – diagnoza i terapia logopedyczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca).
Ad. B) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, wczesne wspomaganie pedagogiczne, pomoc psychologiczna, rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka.

Warunki ukończenia studiów:
1. realizacja efektów kształcenia założonych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby 62 punkty ECTS
2. przyjęcie pracy dyplomowej (w formie: pracy pisemnej, szczegółowej prezentacji z opisem merytorycznym lub przygotowanego kompletu pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych z opisem merytorycznym)
3. zaliczenie praktyki logopedycznej w wymiarze 60 h w wybranej placówce oświatowej (udokumentowanej zaświadczeniem wg podanego wzoru) *

* praktyka logopedyczna odbywa się w łącznym wymiarze 60 h w dowolnie wybranej placówce oświatowej (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gabinet logopedyczny). Słuchacze sami wybierają miejsce odbywania praktyki logopedycznej i ponoszą jej ewentualne koszty (zgodnie z regulaminem praktyki logopedycznej).
Zakończenie studiów oraz dyplom:
Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jeśli słuchacz studiów jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku.
Kierownik studiów:    dr hab. prof. nadzw. A. Sobiecka
Kontakt: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,
tel. 59 840 53 26
e-mail: filpol@apsl.edu.pl

Information

Tuition fee:
1600 zł za semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)
Duration of the course:
3 semestry (480 godzin)

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.