Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej

Учреждение:
Город:
Słupsk
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów:
• nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia,
• nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia,
• podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

Wymagania i kryteria kwalifikacyjne:

O wynikach postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na studia [pobierz],
2. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
3. kwestionariusz osobowy i trzy zdjęcia,
4. zaświadczenie od ortodonty o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych (brak wad zgryzu).

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej pozwalają absolwentom uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych, przy czym dla słuchaczy przystępujących do studiów z dyplomem studiów pierwszego stopnia, uprawnienia dotyczą jedynie możliwości podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Ma wiedzę z zakresu pedagogicznych, psychologicznych oraz lingwistycznych podstaw logopedii ogólnej. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej, zna procedury i strategie postępowania logoterapeutycznego.  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony jest program studiów.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
a) obszaru nauk humanistycznych,
b) obszaru nauk społecznych.
Ad. A) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru nauk humanistycznych, jak: językoznawstwo (fonetyka i fonologia języka polskiego oraz semantyka, składnia i morfologia języka polskiego), a także logopedia ogólna (wprowadzenie do logopedii, dyslalie – diagnoza i terapia logopedyczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca).
Ad. B) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, wczesne wspomaganie pedagogiczne, pomoc psychologiczna, rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka.

Warunki ukończenia studiów:
1. realizacja efektów kształcenia założonych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby 62 punkty ECTS
2. przyjęcie pracy dyplomowej (w formie: pracy pisemnej, szczegółowej prezentacji z opisem merytorycznym lub przygotowanego kompletu pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych z opisem merytorycznym)
3. zaliczenie praktyki logopedycznej w wymiarze 60 h w wybranej placówce oświatowej (udokumentowanej zaświadczeniem wg podanego wzoru) *

* praktyka logopedyczna odbywa się w łącznym wymiarze 60 h w dowolnie wybranej placówce oświatowej (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gabinet logopedyczny). Słuchacze sami wybierają miejsce odbywania praktyki logopedycznej i ponoszą jej ewentualne koszty (zgodnie z regulaminem praktyki logopedycznej).
Zakończenie studiów oraz dyplom:
Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jeśli słuchacz studiów jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku.
Kierownik studiów:    dr hab. prof. nadzw. A. Sobiecka
Kontakt: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,
tel. 59 840 53 26
e-mail: filpol@apsl.edu.pl

Информация

Стоимость обучения:
1600 zł za semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)
Продолжительность обучения:
3 semestry (480 godzin)

Смотреть также

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах