Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.09.2016
Added on: 29.09.2015

Pomagisterskie Studia Podyplomowe Neurologopedia

Institution:
City/Town:
Łódź
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
01.09.2016

Tematyka studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy

Program:

Studia podyplomowe z neurologopedii znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Ponieważ neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, program kształcenia obejmuje pięć modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z trzech obszarów kształcenia.

Moduł I: komunikacja językowa i jej aspekty neuro- i psychologiczne

 • Neurolingwistyczny i psycholingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Neuropsychologia

Moduł II: blok przedmiotów medycznych

 • Elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych
 • Elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych

Moduł III: terapia zaburzeń komunikacji dzieci

 • Wczesna interwencja logopedyczna,
 • Diagnoza neurologopedyczna od okresu prenatalnego do 12  m-ca życia
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
 • Dyzartria dziecięca
 • Afazja dziecięca
 • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi
 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia  u dzieci

Moduł IV:  terapia zaburzeń komunikacji dorosłych

 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia
  u dorosłych
 • Afazja
 • Dyzartria
 • Dysfagia
 • Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera i w innych chorobach otępiennych
 • Oligofazja i schizofazja

Moduł V:  organizacja pracy neurologopedy

 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii neurologicznej
 • Seminarium

Praktyki:

W semestrze I słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (fundacje, poradnie dla dzieci z wadami rozwojowymi, pracownie logopedyczne, szkoły dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi).

W semestrze II słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię osób dorosłych (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, zakłady opieki leczniczej).

Słuchacze odbywają praktyki tylko w placówkach wskazanych przez UŁ.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Wymagania wstępne:

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

1)     uzyskała tytuł magistra logopedii lub

2)     posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:

- podyplomowych studiów logopedycznych;

- w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów

- specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów zawierający:

 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
 • odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich z logopedii albo odpisy lub oryginały dyplomu ukończenia studiów magisterskich i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z logopedii albo odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich i dyplomu ukończenia studiów licencjackich z logopedii
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej: http://dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna/kwestionariusz-osobowy )

Dokumenty dodatkowe:

 • CV (z ewentualnym uwzględnieniem informacji o pracy w zawodzie logopedy, ukończonych kursach specjalistycznych, kursach doskonalących, studiach podyplomowych mających związek z logopedią, o działalności w organizacjach logopedycznych itp.)

Liczba miejsc: 30-36

Kierownik studiów:

dr hab. Renata Marciniak-Firadza

Osoba kontaktowa:

mgr Grażyna Frank-Rakowska

Dane teleadresowe

Adresy:

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Telefon: +48 42 635 67 57

E-mail: dialekt@uni.lodz.pl

www: dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna

Information

Tuition fee:
Przewidywana należność za cały rok studiów będzie wynosić 4700 zł (rata semestralna: 2350 zł)
Duration of the course:
Studia trwają dwa semestry (jeden rok).

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.