Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 30.09.2016
Дата размещения: 29.09.2015

Pomagisterskie Studia Podyplomowe Neurologopedia

Учреждение:
Город:
Łódź
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение
Дата размещения:
01.09.2016

Tematyka studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy

Program:

Studia podyplomowe z neurologopedii znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Ponieważ neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, program kształcenia obejmuje pięć modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z trzech obszarów kształcenia.

Moduł I: komunikacja językowa i jej aspekty neuro- i psychologiczne

 • Neurolingwistyczny i psycholingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Neuropsychologia

Moduł II: blok przedmiotów medycznych

 • Elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych
 • Elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych

Moduł III: terapia zaburzeń komunikacji dzieci

 • Wczesna interwencja logopedyczna,
 • Diagnoza neurologopedyczna od okresu prenatalnego do 12  m-ca życia
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
 • Dyzartria dziecięca
 • Afazja dziecięca
 • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi
 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia  u dzieci

Moduł IV:  terapia zaburzeń komunikacji dorosłych

 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia
  u dorosłych
 • Afazja
 • Dyzartria
 • Dysfagia
 • Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera i w innych chorobach otępiennych
 • Oligofazja i schizofazja

Moduł V:  organizacja pracy neurologopedy

 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii neurologicznej
 • Seminarium

Praktyki:

W semestrze I słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (fundacje, poradnie dla dzieci z wadami rozwojowymi, pracownie logopedyczne, szkoły dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi).

W semestrze II słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię osób dorosłych (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, zakłady opieki leczniczej).

Słuchacze odbywają praktyki tylko w placówkach wskazanych przez UŁ.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Wymagania wstępne:

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

1)     uzyskała tytuł magistra logopedii lub

2)     posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:

- podyplomowych studiów logopedycznych;

- w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów

- specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów zawierający:

 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
 • odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich z logopedii albo odpisy lub oryginały dyplomu ukończenia studiów magisterskich i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z logopedii albo odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich i dyplomu ukończenia studiów licencjackich z logopedii
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej: http://dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna/kwestionariusz-osobowy )

Dokumenty dodatkowe:

 • CV (z ewentualnym uwzględnieniem informacji o pracy w zawodzie logopedy, ukończonych kursach specjalistycznych, kursach doskonalących, studiach podyplomowych mających związek z logopedią, o działalności w organizacjach logopedycznych itp.)

Liczba miejsc: 30-36

Kierownik studiów:

dr hab. Renata Marciniak-Firadza

Osoba kontaktowa:

mgr Grażyna Frank-Rakowska

Dane teleadresowe

Adresy:

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Telefon: +48 42 635 67 57

E-mail: dialekt@uni.lodz.pl

www: dialektologia.uni.lodz.pl/logopedia-medialna-z-logopedia-ogolna

Информация

Стоимость обучения:
Przewidywana należność za cały rok studiów będzie wynosić 4700 zł (rata semestralna: 2350 zł)
Продолжительность обучения:
Studia trwają dwa semestry (jeden rok).

Смотреть также

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах