Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 15.09.2017
Added on: 07.09.2016

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

Institution:
City/Town:
Opole
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Third Degree Studies

Tematyka badawcza obejmuje szerokie spektrum lingwistyki, jej otwarcia na doświadczenia nowych i najnowszych kierunków i orientacji metodologicznych (np. językoznawstwo i kognitywizm, językowy obraz świata, mapy mentalne, etnolingwistyka; etnopragmatyka; antropologia słowa; stylistyka a pragmatyka; tekstologia i genologia; lingwistyka i feminizm; komunikacja międzykulturowa; dyskurs). Rozmaite koncepcje badawcze znajdują odniesienie w zróżnicowanym materiale analitycznym (m.in. publicystyka; literatura artystyczna, gatunki mowy; style potoczne; stereotypy, współczesna polszczyzna; regionalizmy; język nowych mediów).

Wymagane dokumenty:

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)     kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)      kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)     dokument  określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)     informacja o znajomości języków obcych;

f)       dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)      życiorys;

h)     propozycja projektu badawczego zaakceptowana przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora;

i)        jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

j)       egzemplarz pracy magisterskiej

 

Miejsce składania dokumentów:

p. Halina Piestrak-Krzesaj, Dziekanat Wydziału Filologicznego,

Pl. Kopernika 11 a,

45-040 Opole, p. 9,

tel. 77 5415939

 

Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.  do godz. 14.00.  Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

 Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;

a)      mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie  nauk humanistycznych;

b)     przedstawić projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika, wymienionego na stronie internetowej:

                http://ifa.wfil.uni.opole.pl/

                http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/

                http://germanistyka.uni.opole.pl

                http://www.romanistyka.uni.opole.pl/

                http://inslaw.wfil.uni.opole.pl/

System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

a)      10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

poniżej  4.0 – 0 pkt.

od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.

od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.

od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.

od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.

od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.

b)     20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j. obcego (innego niż język podstawowy dziedziny) potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt;

c)      35 punktów – ocena projektu badawczego;

d)     35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

21 września 2017 roku, godz. 10.00, sala 202, Collegium Maius.

 

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

                - strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

Przewodnicząca komisji:

dr hab Sabina Brzozowska-Dybizbańska (Kierownik Studiów Doktoranckich)

 

Kontakt:

dz-fil@uni.opole.pl, tel. 775415939

 

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
4 lata
Added on:
7 September 2016; 16:38 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 October 2017; 23:39 (Sylwia Pikula)

See also

07.09.2016

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Literaturoznawstwo: historia i teoria literatury obecne w tematycznej i metodologicznej różnorodności. Problematyka badawcza – od literatury dawnej po nowoczesną i ponowoczesną – obejmuje między innymi projekty komparatystyczne (literatura światowa i europejska) w tym wąsko i szeroko rozumianą intertekstualność, porównawcze studia literacko-kulturowe; relacje i korespondencje sztuk; literackie obrazy świata; estetyczne i etyczne aspekty literatury). Nowe i najnowsze literaturoznawstwo znajduje swoje odbicie w oryginalnej tematyce, w obserwacji zjawisk pogranicznych (literackość; nieliterackość), w doświadczeniu kulturowej teorii literatury i poetyki, w interdyscyplinarnych praktykach badawczych (np. krytyka feministyczna, neokolonializm, literackie spotkania międzykulturowe, antropologia i literatura).

05.09.2016

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

02.05.2020

Nabór do Szkoły Doktorskiej Anthropos

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

08.06.2023

Studia Podyplomowe i Kursy w IBL PAN

Instytut Badań Literackich PAN ogłasza nabór na Studia Podyplomowe i Kursy - edycja 2023/2024! Zapisy za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie IBL PAN.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.