Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 17.09.2018
Added on: 12.09.2018

Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego

Institution:
City/Town:
Gdańsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich, chcących podnieść swoje kwalifikacje językowe i zawodowe i uzyskać uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

 •  legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich),
 • posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. jest nauczycielem w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny) lub nauczycielem dowolnego przedmiotu na II, III lub IV etapie edukacyjnym,
 •  posiada podstawowe umiejętności językowe w kaszubszczyźnie, tzn. rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego zainteresowań, rodziny, pracy), potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się (np. pogoda, ubiór, posiłek, zakupy), potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie (np. miejsce zamieszkania i pracy, czynności domowe i zawodowe), a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami (np. ulubione zajęcia).

  Wymienione umiejętności należy potwierdzić odpowiednim dokumentem:

 •  świadectwem maturalnym
 • zaświadczeniem o znajomości języka kaszubskiego wystawionym przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • innym zaświadczeniem odbycia kursu językowego, np. organizowanego przez Akademię Kształcenia Zawodowego w Gdańsku

Zasady naboru: Kolejność zgłoszeń

Limit miejsc:

Minimalnie: 14 osób
Maksymalnie: 40 osoby

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) łącznie z poświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.
 3. Dwie aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Etapy:

 1. Rejestracja w IRK: od dnia 01.05.2018 r. do dnia 17.09.2018 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 18.09.18 r. do dnia 25.09.2018 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 26.09.2018 r.

Czas trwania i forma studiów: 3 semestry. Łącznie 350 godzin i 60 godzin praktyki dydaktycznej (w trakcie trwania drugiego i trzeciego semestru).

Studia niestacjonarne (zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, w piątki i soboty – ok. 15 dni zjazdowych w semestrze – w tym 2 lub 3 (zależnie od planu pracy w danym semestrze)poza budynkiem UG z uwagi na charakter zajęć warsztatowych).

Źródło: https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567/studia_podyplomowe_nauczanie_jezyka_kaszubskiego

Information

Tuition fee:
Opłata semestralna: 1 800 zł, opłata całościowa: 5 400 zł.
Duration of the course:
trzy semestry
Added on:
12 September 2018; 21:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 September 2018; 21:02 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.