Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.11.2015 - 28.11.2015
Added on: 15.06.2015

Bibliografia Tatr i Podtatrza

KONFERENCJA

BIBLIOGRAFIA TATR I PODTATRZA

 

TERMIN:

27-28 XI 2015 r.

 

ORGANIZATORZY:

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii i Witolda Paryskich, Tatrzański Park Narodowy

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Bibliografia tatrzańska polska – omówienie problematyki i charakterystyka istniejących bibliografii
  • Bibliografia tatrzańska słowacka - omówienie problematyki i charakterystyka istniejących bibliografii
  • Bibliografia tatrzańska twórców związanych z Tatrami –próba przygotowania bibliografii osób, których działalność naukowa, malarska, literacka dotyczyła Tatr
  • Tatrzańska bibliografia specjalistyczna z zakresu np. zoologii, botaniki, hydrologii, ikonografii tatrzańskiej itd. – omówienie tematu, próba przygotowania bibliografii szczegółowych

Celem konferencji jest omówienie i opracowanie szczegółowych bibliografii tatrzańskich, które w przeszłości były już częściowo opracowywane i dotyczyły np. ochrony przyrody w Tatrach, etnografii tatrzańskiej, geografii, geologii, speleologii, a także ikonografii, malarstwa, czy muzyki inspirowanej przez Tatry i kulturę góralską. Organizatorom zależy również na szerszym ujęciu tego zagadnienia i zaprezentowaniu twórczości ludzi związanych z Tatrami i Podtatrzem widzianej przez pryzmat bibliografii odzwierciedlających ich fascynacje i poczynania badawcze dotyczące Tatr. Do kręgu wybitnych twórców oraz uczonych, których tatrzańskie bibliografie godne są szczególnej uwagi  należą m.in.: J. Oppenheim, A. Kocyan, W. Goetel, Z Radwańska-Paryska. Sugestie te nie wyczerpują wszystkich możliwości. Osobny krąg problemowy powinny stanowić tatrzańskie bibliografie wybitnych pisarzy i poetów wszystkich epok, których twórczość literacka dotyczyła przyrody i kultury Tatr i Podtatrza.

Do programu konferencji prosimy zgłaszać referaty zawierające omówienie oraz wstępny zarys (wykaz) bibliografii wybranych autorów lub tematów związanych z Tatrami. Czas wystąpienia nie może przekraczać 30 min.

 

MIEJSCE:

Zakopane, Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1

 

BIBLIOGRAFIE TATR

Potrzebę opracowania i wydania spisu literatury odnoszącej się do terenu Tatr i ich najbliższego otoczenia badacze Karpat dostrzegali już w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Jeden z pierwszych spisów literatury o tematyce tatrzańskiej (40 pozycji) zamieścił w Przewodniku w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin Eugeniusz Janota (Kraków 1860). On też gromadził materiały do bibliografii tatrzańskiej przejęte później przez Bronisława Gustawicza, które zaginęły po jego śmierci.

Witold Henryk Paryski w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku zaczął gromadzić w formie kartoteki materiały bibliograficzne dotyczące wybranych zagadnień związanych z nazewnictwem tatrzańskim, taternictwem i turystyką.

Na początku lat pięćdziesiątych Witold H. Paryski zintensyfikował prace nad bibliografią tatrzańską. Opracował jej projekt, zorganizował zespół autorski, a także uzyskał subwencję Polskiej Akademii Nauk na realizację zadania. Prace nad bibliografią tatrzańską zostały włączone do planu prac Zakładu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W sierpniu 1951 roku w Zakopanem powstał zespół do opracowania bibliografii tatrzańskiej w składzie: Witold Henryk Paryski (kierownik), dr Zofia Radwańska Paryska, Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski i dyr. Juliusz Zborowski. Informacja o tym wydarzeniu ukazała się w 21 roczniku „Wierchów” za rok 1952 (W. H. P., Bibliografia tatrzańska., s. 233-234).

Bibliografia tatrzańska początkowo miała obejmować wyłącznie obszar Tatr po obu stronach granicy polsko-czechosłowackiej i zawierać jedynie literaturę przyrodniczo-naukową i popularnonaukową. W trakcie prac okazało się, że należy poszerzyć zarówno obszar, jak i tematykę opracowania. W czasie prac nad bibliografią Paryski zainteresował się projektem realizowanym przez wielu naukowców, instytucje oraz osoby prywatne w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Prof. Marian Gieysztor przekazał Paryskiemu kartotekę karpackiej bibliografii zoologicznej, a dr Michał Orlicz kartotekę tatrzańskiej bibliografii klimatologicznej. Wiele materiałów do bibliografii (w tym węgierskich, rumuńskich i słowackich) przekazał Paryskiemu Jan Reychman, a także Ivan Bohuš. Zespół przeprowadził kwerendę zbiorów bibliotecznych w muzeach na polskim i słowackim Podtatrzu, uzyskując wiele cennych materiałów bibliograficznych.

Pomimo upływu lat zgromadzony materiał bibliograficzny nadal może stanowić doskonałe źródło wiedzy o literaturze poświęconej Tatrom i Podtatrzu, zwłaszcza za okres od osiemnastego wieku do lat sześćdziesiątych wieku dwudziestego. Ze względu na zakres gromadzonych informacji, stopień ich szczegółowości oraz obszar, którego dotyczy "Bibliografia Tatr i Podtatrza"  Witolda Paryskiego warto podjąć trud jej udostępnienia dla szerokiego grona znawców i miłośników naszego regionu.

“Bibliografia Tatr i Podtatrza” to unikatowy i jedyny tak obszerny i kompletny zbiór informacji o Tatrach i Podtatrzu. Na fiszkach spisano wszystkie pozycje bibliograficzne dotyczące Tatr do 1920 r. włącznie, pochodzące także z czasopism obcojęzycznych. Dane z lat 1920-1960 obejmują wg. współczesnych szacunków ok. 95% wydanych pozycji bibliograficznych. Późniejsze lata w związku z lawinowym pojawianiem się kolejnych prac naukowych publikowanych w różnego typu specjalistycznych czasopismach nie są już tak kompletne. Ostatnie opisy bibliograficzne wykonano w połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Na dzień dzisiejszy kartoteka z „Bibliografią Tatr i Podtatrza” ma przede wszystkim charakter archiwalnego zbioru o wartości historycznej. Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie tych materiałów umożliwi wykorzystanie zawartych w nich informacji oraz kontynuowanie w przyszłości tych prac.

 

W 2015 r. Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich realizuje projekt pt. Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Efektem projektu będzie ogólnodostępna baza danych z informacjami zawartymi na fiszkach pozostawionych przez Witolda Henryka Paryskiego.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tematu oraz krótkim abstraktem prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 15 października 2015 r. na jeden z podanych niżej adresów mailowych:

 

biblioteka@tpn.pl

zarzad@fundacjaparyskich.pl

 

O zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu organizatorzy poinformują do 30 października 2015 r.

Organizatorzy planują opublikowanie wygłoszonych referatów w serii Zeszyty Tatrzańskie w 2016 r.

Information

Application deadline for speakers:
15.10.2015 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.