Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 11.06.2015 - 11.06.2015
Added on: 09.06.2015

Doktorat honoris causa UJK dla prof. Andrzeja Markowskiego

Type of the event:
Award of the distinction
City or town:
Kielce

W ubiegłym roku z inicjatywy IFP podjęte zostały działania mające na celu uhonorowanie wybitnego językoznawcy prof. Andrzeja Markowskiego. Ich uwieńczeniem będzie uroczystość nadania Mu godności doctora honoris causa podczas obchodów Dnia Patrona UJK. Recenzentami dorobku w przewodzie byli prof. Renata Przybylska, dziekan Wydziału Polonistyki UJ, oraz prof. Jan Miodek, dyrektor IFP UWr.

Prof. Andrzej Markowski otrzyma najwyższą godność uniwersytecką 11 czerwca 2015 r. o godz. 12 w budynku Rektoratu UJK przy ul. Żeromskiego 5.

Poniżej informacja o prof. A. Markowskim z zaproszenia na uroczystość:

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Andrzej Markowski, językoznawca, humanista, zasłużony dla polskiej kultury narodowej, należący do najbardziej znanych polskich lingwistów.

Absolwent i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego; w roku 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1996 – tytuł profesora zwyczajnego.

Pełnił On bądź pełni nadal wiele znaczących funkcji dla polskiego językoznawstwa i kultury polskiej. Od 2000 roku przewodniczy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (w latach 1996-2000 był jej wiceprzewodniczącym), od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem wielu gremiów: Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2011 r.), Komisji Języków Literackich Międzynarodowego Komitetu Slawistów, kolegium redakcyjnego „Przeglądu Humanistycznego”, rady redakcyjnej „Poradnika Językowego”, rady programowej Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (w latach 2007-2010 zastępca sekretarza generalnego tego towarzystwa). Był także wieloletnim dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego – funkcję tę sprawował przez 15 lat (1991-1999 i 2005-2012)

Profesor Andrzej Markowski popularyzuje piękną i poprawną polszczyznę. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semantyki  leksykalnej, leksykologii, leksykografii i kultury języka.

Opublikował 41 książek oraz ponad 180 artykułów naukowych i kilkaset felietonów popularnonaukowych. Wiele z Jego prac na trwałe weszło do dorobku polskiego językoznawstwa, Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie na tyle innych typów przeciwstawień leksykalnych (1986), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny (1992), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne (2006).

Information

Added on:
9 June 2015; 09:05 (Magdalena Płusa)
Edited on:
9 June 2015; 09:05 (Magdalena Płusa)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.