Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.03.2022 - 20.03.2022
Added on: 07.01.2022

Dyskursy władzy / ogólnopolska konferencja naukowa

Kiedy podmiot jest niczym, wszystko jest władzą — pisze w książce Prawda i władza polski komentator myśli Michela Foucaulta, Michał Podniesiński. Proces ujarzmiania (assujettissement) podmiotu w kulturze i cywilizacji Zachodu wraz z dominacją praktyk biowładzy stał się już tak nieodłączną częścią dyskursu politycznego, że coraz trudniej o jego dostrzeżenie i krytykę, zwłaszcza w dobie kryzysu intelektualnych autorytetów i przejmowania pluralistycznych mediów przez rozmaite grupy nacisku. Będąca owocem przemian demokratycznych decentralizacja władzy prowadzi wówczas do jej recentralizacji w innych instytucjach: innymi więc słowy do transferu władzy na inne poziomy, oswajające mechanizmy kontroli dla ich lepszego wdrożenia na wyższym poziomie nadzoru. 

Fot. z materiałów konferencyjnych organizatora

Zachęcając do przemyślenia kategorii władzy i wszelkich jej form oraz wymiarów – zarówno tej jawnej, jak i utajonej –  organizatorzy konferencji chcieliby skierować uwagę na przykładowe problemy:

 • wiedza/władza w cywilizacji i filozofii Zachodu;
 • władza w fikcji kulturowej – literackiej, filmowej, serialowej, growej, komiksowej etc.;
 • formy władzy: od autokracji i despotyzmu do mikrofizyki władzy panoptykonu;
 • władzy symbolicznej i sposobów jej wewnętrznego transferu, przekładu, wymiany;
 • religia;
 • historia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • władza polityczna;
 • władza ekonomiczna;
 • sprzeciw wobec władzy;
 • rodzina a władza;
 • władza a kontrola; mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia;
 • język władzy; media i social media; wizerunek władzy;
 • władza niejawna;
 • władza większości;
 • sekty i teorie spiskowe;
 • pandemia a władza;
 • władza instytucji i dekonstrukcji jej ześrodkowań (logocentrycznych, etnocentrycznych, antropocentrycznych, egocentrycznych itp.);
 • egzekucji władzy (prawo, instytucjonalizacja przemocy, mechanizmy kontroli) oraz przejawów jej nadużyć;
 • władza i dyskursy wolności.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres wladza.ekonferencja@gmail.com mija 6 marca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Wiesław Olkusz,
dr hab. Ksenia Olkusz,
dr Barbara Stelingowska,
mgr Joanna Brońka,
mgr Konrad Zielonka.

Organizatorzy:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

(informacja organizatorów)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
06.03.2022
Fee:
160 zł
Added on:
7 January 2022; 18:34 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 January 2022; 18:37 (Mariola Wilczak)

See also

03.11.2018

Dyskursy władzy / ogólnopolska konferencja naukowa

Informujemy o otwarciu naboru zgłoszeń na ogólnopolską konferencję naukową "Dyskursy władzy", która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2018 roku na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie.

05.06.2017

Odmiany władzy w dyskursie kulturowym

Organizatorzy zapraszają młodych pracowników nauki wraz z ich opiekunami naukowymi, kontynuując tym samym inicjatywę podjętą przez prof. Agatę Zawiszewską i doktorantów z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa z okazji Dnia Niepodległości w roku 2016. Listopadowe spotkania naukowe, podejmowane w kolejnych latach przez poszczególne zakłady IPiK mogą stać się stałym elementem obchodów rocznicowych, a przede wszystkim okazją do prezentacji dorobku naukowego młodych badaczy i ich opiekunów. Planowana jest publikacja materiałów z sympozjum.

10.12.2019

Dyskretny urok władzy. Idealiści, kolaboranci, oportuniści / transdyscyplinarna konferencja naukowa (online)

Kontynuując dyskusję zapoczątkowaną konferencją "Kalanie własnego gniazda. Kultura, prawo, społeczeństwo" (2018), Wydział Polonistyki, Instytut Europeistyki i Centrum Badań Holocaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego mają przyjemność zaprosić na kolejne wydarzenie naukowe poświęcone badaniu związków pomiędzy władzą a społeczeństwem i jednostkami. Podobnie jak podczas poprzedniej konferencji chcielibyśmy stworzyć przestrzeń dla transdyscyplinarnej dyskusji angażującej przedstawicieli różnych dyscyplin oraz perspektyw: historii nauki i humanistyki, filozofii, prawa, historii, literaturoznawstwa, historii idei, etyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i dziedzin pokrewnych. Tym razem przewodnim wątkiem konferencji będzie "dyskretny urok władzy". (z zaproszenia Organizatorów)

23.01.2019

Groza - przerażenie - terror. Konteksty kulturowe i historyczne / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ośrodek Badawczy Facta Ficta zaprasza do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 16–17 marca 2019 roku na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.