Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.06.2017 g.09:00 - 09.06.2017 g.16:30
Added on: 22.01.2017

Estetyka językowa w komunikowaniu

Type of the event:
Conference
City or town:
Zielona Góra

Zakład Komunikacji Językowej UZ zaprasza do udziału w konferencji "Estetyka językowa w komunikowaniu". Odbędzie się ona w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zakres konferencji:

Przedmiotem kolejnej konferencji, organizowanej przez Zakład Komunikacji Językowej IFP na Uniwersytecie Zielonogórskim, chcielibyśmy uczynić zagadnienie estetyki językowej w komunikowaniu.

Estetyka języka (estetyka językowa), czy – ogólniej rzecz ujmując – kategoria piękna w języku nie jest pojęciem nowym, a namysł nad nim towarzyszy językoznawcom i miłośnikom języka od najdawniejszych czasów. Współcześnie estetykę języka rozpatruje się w związkach z różnymi perspektywami i zagadnieniami w normatywnym opisie języka oraz formami działalności kulturalnojęzykowej, dlatego interesujące będzie podjęcie ogólnych kwestii, na przykład:

  • znaczenie kryterium estetycznego we współczesnej ocenie normatywnej,
  • estetyka językowa i norma estetyczna a skuteczność komunikacji międzyludzkiej,
  • polityka językowa jako forma troski o estetykę języka,
  • estetyka językowa w świetle kultury języka,
  • estetyka języka a wartościowanie w języku,
  • związki estetyki języka z grzecznością językową, a także etyką i moralnością,
  • estetyka językowa a zróżnicowanie odmian języka i dynamika zmian społeczno-językowych.

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się jednak także obserwacje empiryczne, analizy zróżnicowanych tekstów kultury i wytworów komunikacji prywatnej i publicznej, instytucjonalnej i grupowej, bezpośredniej i zapośredniczonej przez media, partnerskiej i zhierarchizowanej. Mamy nadzieję prześledzić charakterystyczne zjawiska, tendencje, procesy, które sprzyjają lub nie powstawaniu tekstów „ładnych, harmonijnych, przyjemnych dla ucha” oraz przyjrzeć się tym elementom wypowiedzi, które dostarczają lub nie pozytywnych wrażeń językowych. Liczymy również na dyskusję dotyczącą tego, na czym polega kłopotliwość ocen estetycznych wypowiedzi (tekstów) i co może w nich podlegać lub nie ocenie estetycznej.

Różnorodność perspektyw w badaniu estetyki języka zachęca do ujęć bilansujących, dlatego przedmiotem naszych rozważań chcemy uczynić estetykę językową w dawnej i współczesnej komunikacji z całością jej skomplikowanych uwarunkowań. Naszym celem jest bowiem próba wszechstronnej i wielowątkowej charakterystyki estetyki językowej w komunikowaniu.

Zgłoszenia:

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do końca kwietnia 2017 r. Planowany czas poszczególnych wystąpień to 20 minut, a objętość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego tekstu wraz z bibliografią. Materiały pokonferencyjne ukażą się w serii wydawniczej Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze.

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: estetykajezykowa@gmail.com. Aktualne informacje będą także zamieszczane na stronie internetowej www.ifp.uz.zgora.pl.

Opłata:

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł, przewidujemy 50% zniżki dla doktorantów. Opłata obejmuje wyżywienie wraz z bankietem oraz materiały konferencyjne. Bliższe informacje o sposobie jej uiszczenia zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji w późniejszym terminie.

_______________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI

  • 8 czerwca 2017 r. (sala konferencyjna Biblioteki UZ, al. Wojska Polskiego 71)

OBRADY PLENARNE: ZAGADNIENIA OGÓLNE

9.00 – 9.10 Powitanie uczestników jubileuszowej konferencji z komunikologicznego cyklu ZKJ

9.10 – 9.40 prof. Michaił L. Kotin (Uniwersytet Zielonogórski), Pochodzenie funkcji estetycznej języka

9.40 – 10.10 prof. Jørgen Chr. Bang (Uniwersytet Południowej Danii w Odense), Esthetics in language and communication – A Dialectical Ecolinguistic approach

10.10 – 10. 40 dr Izabela Rutkowska (PWSZ w Głogowie), Policzalne piękno – matematyczno-fizyczne aspekty estetyki językowej

10.40 – 11. 10 dr Iwona Żuraszek- Ryś (Uniwersytet Zielonogórski), Względy estetyczne przy wyborze imion

11.10 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (Galeria Biblioteki UZ)

KRYTERIUM ESTETYCZNE W OCENIE ZACHOWAŃ JEZYKOWYCH (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

12.00 – 12.20 dr hab. Anna Kostecka-Sadowa (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Wartościowanie polszczyzny południowokresowej (gwary polskiej) przez Polaków na Ukrainie

12.20 – 12.40 dr Justyna Kobus (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Co wypada, a co nie – o poczuciu normy w wypowiedziach mieszkańców wsi wielkopolskich

12.40 – 13.00 dr Magdalena Jurewicz-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Kryterium estetyczne jako wyznacznik kształtowania wzorów językowych zachowań  w „Teoryjej stylu polskiego” Józefy Kamockiej (XIX w.)

13.00 – 13.20 mgr Kaja Kiełpińska (Uniwersytet Warszawski), „Nie brzmi mi to…”, „To szczypie w oczy”, czyli kryterium estetyczne w ocenie poprawności językowej

13.20 – 13.40 Dyskusja

13.40 – 14.40 Obiad (Palmiarnia w budynku dydaktycznym A-16)

ESTETYKA JĘZYKOWA W DZIENNIKARSTWIE I MEDIACH (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

14.40 – 15.00 dr hab. Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki), Między emocjami a estetyką słowa – o roli piękna języka w wypowiedziach dziennikarzy sportowych

15.00 – 15.20 dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz (Uniwersytet Zielonogórski), „Zachowałam się z niegrzeczną perfidią”. Między etyką, estetyką i skutecznością komunikacyjną we wczesnych pismach Oriany Fallaci

15.20 – 15.40 dr Magdalena Idzikowska (Uniwersytet Zielonogórski), Estetyczny aspekt medialnych określeń związanych z rodziną

15.40 – 16.00 mgr Waldemar Bojakowski (Uniwersytet Wrocławski), Estetyka i etyka językowa w dziennikarskich narracjach na temat osób bezdomnych

16.00 – 16.30 Dyskusja

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa (Galeria Biblioteki UZ)

ZASTOSOWANIA ESTETYKI JĘZYKOWEJ (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

17.00 – 17.20 dr hab. Piotr Kładoczny (Uniwersytet Zielonogórski), Estetyczne wywody użytkowników Internetu na temat interpretacji muzycznych podczas Konkursu Chopinowskiego w 2015 r.

17.20 – 17.40 dr Ewelina Tyc (Uniwersytet Śląski), Estetyka języka i zachowania jako wsparcie autoprezentacji

17.40 – 18.00 mgr Adam Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski),  Zasady komunikacji student-wykładowca a rzeczywistość akademicka

18.00 – 18.20 mgr Dorota Dąbrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), O znaczeniu estetycznego ukształtowania przekazu w kontekście obrazy uczuć religijnych

18.20 – 18.50 Dyskusja

19.00 – 22.00 Bankiet (Palmiarnia w budynku dydaktycznym A-16)

 

  • 9 czerwca 2017 r. (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

OBRADY PLENARNE: PIĘKNO W JĘZYKU

9.00 – 9.30 prof. Maria Peisert (Uniwersytet Wrocławski), Piękno języka – kryteria i typy

9.30 – 10.00 dr Monika Szymańska (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Piękny – pięknie – piękno. Eksplikacja znaczeń i profili pojęcia piękna na podstawie wyników analizy korpusowej

10.00 – 10.30 dr Monika Kaczor (Uniwersytet Zielonogórski), „Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli”. W jaki sposób czytelnicy opisują piękny język (na przykładzie serwisu książkowego Lubimyczytać.pl)?

10.30 – 11.00 dr hab. Anastazja Seul (Uniwersytet Zielonogórski), Piękno nieliterackiego słowa Jana Pawła II

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (galeria Biblioteki UZ)

KRYTERIUM ESTETYCZNE W OCENIE ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

12.00 – 12.20 prof. UZ dr hab. Marzanna Uździcka (Uniwersytet Zielonogórski), Kategoria estetyki języka w dziewiętnastowiecznym czasopiśmiennictwie dla dzieci i młodzieży

12.20 – 12.40 dr Agata Hącia (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Teoria kryterium estetycznego a preferencje użytkowników polszczyzny związane z oceną faktów językowych pod względem wartości związanych z estetyką

12.40 – 13.00 dr Iwona Pałucka-Czerniak (Uniwersytet Zielonogórski), Oceny zachowań komunikacyjnych w wypowiedziach przed Trybunałem Stanu w sprawie G. Czechowicza w latach 1928-1930

13.00 – 13.20 mgr Patrycja Krysiak (Uniwersytet Wrocławski), Feminatywa a estetyka językowa. Dlaczego nazwy żeńskie bywają negatywnie oceniane nie tylko w polszczyźnie?

13.20 – 13.40 Dyskusja

13.40 – 14.40 Obiad (Palmiarnia w budynku dydaktycznym A-16)

ZASTOSOWANIA ESTETYKI JĘZYKOWEJ (sala konferencyjna Biblioteki UZ)

14.40 – 15.00 dr Małgorzata Karczewska (Uniwersytet Zielonogórski), Wpływ języka angielskiego na język polski jako przedmiot rozważań polityki językowej

15.00 – 15.20 mgr Justyna Fudala (Uniwersytet Wrocławski), Stylistyka i estetyka przekładu – wyzwania translatorskie

15.20 – 15.40 mgr Izabella Ławecka (Uniwersytet Warszawski), Estetyka językowa a komunikacja w Internecie na przykładzie życzeń na Facebooku

15.40 – 16.00 mgr Mateusz Półtorak (Uniwersytet Zielonogórski), Estetyka językowa w internecie (na przykładzie relacji nadawczo-odbiorczych w blogach)

16.00 – 16.30 Dyskusja

16.30 Zakończenie konferencji

__________________________________________________________________________________________________________________

Konferencja „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2009 roku refleksją nad normą w komunikowaniu (tom pokonferencyjny nosi tytuł „Norma a komunikacja”). W kolejnych tomach podejmowaliśmy charakterystykę dalszych ważnych dla współczesnej nauki o komunikowaniu pojęć.  W 2012 roku ukazała się wieloautorska monografia „Świadomość językowa w komunikowaniu”, a dwa lata później w serii wydawniczej Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze opublikowaliśmy „Tożsamość w komunikowaniu”. W 2016 roku ukazał się tom podsumowujący ostatnią konferencję „Kontakty językowe w komunikowaniu”.

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2017 21:30
Fee:
300 zł
Added on:
22 January 2017; 12:13 (Mariola Wilczak)
Edited on:
21 May 2017; 13:55 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.