Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.10.2017 - 15.10.2017
Added on: 31.05.2017

Filozofia filologii

Type of the event:
Conference

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji "Filozofia filologii". Przez tytułową formułę rozumiemy:

a) namysł teoretyczny nad dzisiejszym rozumieniem pojęcia filologii i jej transcendentalnymi podstawami;

b) refleksję nad statusem filologa – jego zadaniami, ograniczeniami, prawami i obowiązkami;

c) analizę współczesnych praktyk filologicznych w Polsce.

Po pierwsze, chcemy więc zapytać o prawomocność i celowość naszej filologicznej praktyki. Jakim prawem i po co robimy to, co robimy jako filologowie? Interesuje nas także operatywność samej metody filologicznej: jaką wiedzę o przedmiocie pozwala ona uzyskać i czemu właściwie miałaby umożliwiać powiedzenie na jego temat czegoś prawdziwego lub sensownego.

Po drugie, zastanawia nas to, kto współcześnie określa się mianem filologa i jakie to słowo ma konotacje. Czy filologiem jest edytor tekstów barokowych, czy również badacz autobiografizmu w prozie polskiej lat ostatnich? A co z teoretykami literatury? Jak mają się do filologii krytyczne analizy dyskursu? I w jakiej mierze absolwent studiów na kierunku „filologia polska” czuje się spadkobiercą tradycji dyscypliny filologicznej (jakkolwiek by ją rozumieć)? Wierzymy, że tak sformułowany temat ma wymiar zarówno metodologiczny, jak i tożsamościowy.

Ramą naszych dyskusji chcielibyśmy, po trzecie, uczynić relacje filologii i polityki. W jakiej mierze analizy eksponujące pojęcia ideologii czy polityczności są (lub mogą być) filologiczne? Czy kształtowane w kręgach współczesnych filologów wspólnoty afektywne mają (lub powinny mieć) wymiar polityczny? A co z praktykami filologicznymi świadomie wpisującymi się w dyskurs polityczny? Czy ideał nauki niezaangażowanej ostatecznie trafił do lamusa?

Dotychczasowe konferencje poświęcone podobnym zagadnieniom (np. Zjazd Polonistów - "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja", Kraków 22-25 września 2004 r.) były skierowane do kadr profesorskich. My chcielibyśmy zaprosić do debatowania przedstawicieli młodszego pokolenia badaczy. Zachęcamy do udziału zarówno osoby zajmujące się filozofią i jej relacjami z filologią, jak i praktykujące filologię na co dzień, w tym przede wszystkim literaturoznawców. Zaproszenie kierujemy także do badaczy interesujących się historią filologii polskiej oraz teorii i antropologii literatury, śledzących przemiany dokonujące się w polskiej humanistyce w ostatnich latach i nieobojętnych na jej przyszłe losy.

Nie chcemy narzucać tematów wystąpień, dlatego zamiast zwyczajowej listy proponowanych zagadnień załączamy krótki spis wydarzeń, które w ostatnich latach bywały lub powinny być przedmiotem dyskusji:

  1. W "Tekstach Drugich" (2014, nr 1) ukazuje się polemiczna recenzja "Polityki wrażliwości" Michała Pawła Markowskiego autorstwa Jana Sowy, który zarzuca Markowskiemu i reprezentowanej przez niego "poststrukturalistyce" płytkość i samooszustwo. Markowski odpowiada tekstem "Lewica akademicka: między hipokryzją a iluzją".
  2. Opublikowane zostaje studium "Laboratorium antropofikcji" Arkadiusza Żychlińskiego (2014). Autor sprzyja tezie, że filologia zasila i powinna zasilać fikcjoznawstwo, obejmujące zarówno narracje dzieł literackich, jak i seriali czy gier komputerowych. Dwa lata później do księgarń trafia zbiór esejów Ryszarda Koziołka "Dobrze się myśli literaturą" (2016). Badacz skłania do przemyślenia na nowo odrębności literatury i tym samym także kompetencji filologa. W tym samym 2016 roku opublikowany zostaje polski przekład książki Franco Morettiego "Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury" (2016), w której autor stosował wypracowaną przez siebie metodę distant reading (tworzenie map i wykresów książek zamiast czytania ich).
  3. Ukazuje się tom zbiorowy "Kultura afektu – afekty w kulturze: humanistyka po zwrocie afektywnym" (2015). We wstępie programowym ("Humanistyka wczoraj i dziś") Ryszard Nycz zakreśla opozycję między humanistyką klasycznie nowoczesną a nową humanistyką, sytuując swoje sympatie wyraźnie po stronie tej ostatniej. W tym samym wydawnictwie ukazują się kolejne tomy serii „Filologia XXI”, proponujące odnowienie modelu klasycznego. Część książek z tej serii ma na celu wprowadzenie do obiegu polskiej humanistyki dokonań współczesnej tekstologii, część zaś skupia się na prezentacji archiwalnych, dotąd nieznanych prac zasłużonych dla polskiej filologii badaczy.

Miejsce: Dworek nad Pilicą (Nowe Miasto nad Pilicą)

Konferencja odbędzie się w październikowy weekend w nowym ośrodku położonym ok. 70 km na południe od Warszawy. Zapewniamy przejazd autokarem z Warszawy (spod bramy Uniwersytetu Warszawskiego) do Nowego Miasta nad Pilicą w piątek 13 października (godzina 11:30) oraz powrót do Warszawy – w niedzielę 15 października (godz. 16:30). Zależy nam na dyskusji nad proponowanym przez nas zagadnieniem, dlatego ograniczamy liczbę uczestników do dwudziestu pięciu osób, co przy trzydniowym wyjeździe pozwoli znacząco wydłużyć czas dyskusji nad jednym wystąpieniem i nada przedsięwzięciu charakter dyskusji seminaryjnej.

Na abstrakty z propozycjami wystąpienia czekamy do 30 czerwca 2017 roku. Prosimy przesyłać je na adres mailowy: filozofia.filologii@gmail.com. Decyzja o przyjęciu na konferencję zostanie ogłoszona 10 lipca. Prosimy o dokonanie wpłat konferencyjnych na konto Uniwersytetu Warszawskiego do 30 lipca.

Opłata konferencyjna dla uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego wynosi 150 zł. W cenę, oprócz przejazdu autokarem w obie strony, wliczają się: dwudniowy nocleg (pokoje dwuosobowe), wyżywienie (śniadania, obiadokolacje, przerwy kawowe), wynajem sali konferencyjnej oraz publikacja pokonferencyjna. Niskie koszty zawdzięczamy wsparciu finansowemu podmiotów związanych z Uniwersytetem Warszawskim (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz władze Wydziału Polonistyki). Organizatorami konferencji są doktoranci i pracownicy Zakładu Literatury XX i XXI Wieku oraz Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literaturoznawczych (Instytut Literatury Polskiej UW). 

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w odrębnym numerze (pt. "Filozofia filologii") czasopisma "Przegląd Filozoficzno-Literacki".

Organizatorzy:

Artur Hellich

Zbigniew Jazienicki

Helena Markowska

Jan Potkański

Łukasz Żurek

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2017 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.