Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event:
Added on: 19.02.2019

Folia Litteraria Polonica – Call for Papers

Type of the event:
Call for papers

Redakcja czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica ogłasza nabór tekstów!

 

NUMERY DZIENNIKARSKIE

Redakcja oczekuje na teksty poświęcone mediom, dziennikarstwu, językowi i komunikacji w mediach oraz ewolucji zawodu dziennikarskiego. Chcielibyśmy zaprezentować także specyfikę funkcjonowania mediów i dziennikarzy poza granicami Polski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

NUMERY LITERATUROZNAWCZE

Redakcja oczekuje na teksty  do numeru tematycznego Literatura i filozofia  oraz artykuły poświęcone literaturze polskiej różnych epok.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

REDAKCJA PROSI O WYSYŁANIE TEKSTÓW NIE WCZEŚNIEJ NIŻ  OD 1 STYCZNIA 2020.

ARTYKUŁY BĘDĄ  WYSŁANE DO RECENZJI OD PIERWSZEGO KWARTAŁU 2020 ROKU.

 

Redakcja zaprasza również do współpracy badaczy afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (polonistyka, slawistyka). Artykuły mogą być przysyłane w dowolnym terminie. Będą one publikowane w dziale pt. Z prac zagranicznych polonistyk i slawistyk.  Dział ten – ukazujący się w każdym numerze pisma – będzie prezentacją aktualnych prac i zainteresowań badawczych literaturoznawców spoza Polski.

Teksty można przygotować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub rosyjskim.

 

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” jest kwartalnikiem afiliowanym na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy.

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

Punktacja MNiSW: 12 (2015)

Information

Application deadline for participants:
01.01.2020

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.