Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.09.2017 - 08.09.2017
Added on: 22.04.2017

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych (siódme spotkanie z cyklu "Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi")

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Konferencja dotyczy naukowo ważkiego zagadnienia języka jako składnika, a zarazem wyraziciela kultury narodowej. Zamiarem organizatorów jest przeprowadzenie dyskusji zarówno na tematy ogólnometodologiczne, jak i szczegółowe, związane z problematyką odzwierciedlania zjawisk kulturowych w dawnych i współczesnych językach słowiańskich.

Zapraszamy do udziału nie tylko doświadczonych badaczy, ale także młodych adeptów językoznawstwa, którzy będą mogli się zaprezentować w drugim dniu konferencji podczas obrad plenarnych. Językami wystąpień są wszystkie języki słowiańskie. Efektem konferencji będzie monografia tematyczna, w której skład wejdą przedstawione podczas konferencji opracowania pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, w dniach 7-8 września 2017 roku. Zgłoszenia na dołączonym formularzu prosimy przesyłać na adres synchronia2013@umk.pl do 30 kwietnia 2017 r. O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy zaś najpóźniej do 15 maja 2017 r.

Koszt konferencji wynosi 350 zł (dla doktorantów 300 zł). Kwota ta obejmuje koszty organizacji konferencji, posiłki, uroczystą kolację, program kulturalny oraz druk monografii.
Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy uiścić do 30 czerwca 2017 r. przelewem bankowym na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Bank Millenium S.A. Warszawa
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: synchronia i diachronia, imię i nazwisko uczestnika konferencji.
Osoby z zagranicy opłatę konferencyjną mogą wpłacić w trakcie konferencji.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
dr Joanna Kamper-Warejko
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.