Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.02.2024 g.10:00
Added on: 16.01.2024

Konkurs recytatorski "Polska poezja XX i XXI wieku" (edycja IX)

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Schoolchildren

Zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu recytatorskiego "Polska poezja XX i XXI wieku", organizowanego przez Katedrę Literatury Polskiej UWM w Olsztynie.

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

2. Cel:

1) Ukazanie piękna języka polskiego;
2) Popularyzacja polskiej poezji XX i XXI wieku wśród młodzieży;
3) Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;
4) Odkrywanie aktorskich i wokalnych talentów.

3. Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych;
2) Warunkiem udziału jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:
a) poezja śpiewana z możliwością akompaniamentu;
b) recytacja wiersza;
3) Podkłady muzyczne do utworów (jeśli będą potrzebne) należy przesłać w formacie mp3 do dnia 11 lutego 2024 r. na adres: zielonka.piotr@palac.olsztyn.eu
a) w tytule maila należy wpisać „podkłady muzyczne polska poezja”;
b) nazwa pliku mp3 powinna zawierać w następującej kolejności: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki;
4) Długość prezentacji nie może przekroczyć 10 minut;
5) Każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników;
6) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy dostarczyć w dniu Konkursu.

4. Terminy:
1) Kartę zgłoszenia (w załączniku) i wybrany do Konkursu tytuł wiersza oraz określony sposób jego prezentacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.poezja2@wp.pl do dnia 11 lutego 2024 roku;
2) Konkurs odbędzie się przy ul. Kurta Obitza 1, na Wydziale Humanistycznym UWM, w Auli Teatralnej, dnia 16 lutego 2024 r., o godz. 10:00

5. Ocena i nagrody:
1) Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu;
2) Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez młodzież pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;
3) Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów;
4) Jury przyznaje po trzy nagrody w obu kategoriach (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia;
5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;
6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu;
7) Decyzja jury jest niepodważalna;
8) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

6. Postanowienia końcowe:

1) Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA (dostępna na stronie Wydziału Humanistycznego UWM) oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu;
2) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/) oraz na facebooku.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
11.02.2024
Added on:
16 January 2024; 01:56 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
16 January 2024; 01:56 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.