Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.05.2019 - 11.05.2019 g.12:00
Added on: 08.05.2019

MŁODA POLSKA - DWUDZIESTOLECIE

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz 

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

serdecznie zapraszają na zorganizowaną we współpracy obu uniwersytetów w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego

konferencję naukową

 

MŁODA POLSKA - DWUDZIESTOLECIE

 

która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2019 

na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

czwartek, 9 maja
9.30 – otwarcie konferencji
Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski) Młoda Polska i jej życie po życiu. Zaborowość/postzaborowość – elementy fundacyjne paradygmatu Zmiany w polskiej wersji wielkiego modernizmu
Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński) Młoda Polska i „reguły sztuki”. Obraz epoki wobec koncepcji pola literackiego Pierre’a Bourdieu 
Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński) Modernizm polski: między wyzwoloną wyobraźnią i rygorem konstrukcji (ok. 1900 – ok. 1930)

11.30
Dorota Kielak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Między XIX a XX wiekiem – kulturowe obrachunki w latach I wojny światowej
Krzysztof Fiołek (Uniwersytet Jagielloński) Galicyjski modernizm wobec niepodległej Polski, czyli o geopolityce kultury
Katarzyna Sadkowska (Uniwersytet Warszawski) Kazimierz Twardowski a środowiska literacko-artystyczne Lwowa do 1939 roku

15.00
Tomasz Sobieraj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Schiller młodopolski
Sabina Brzozowska (Uniwersytet Opolski) Wyspiański – w pułapce ideologii?
Rozalia Wojkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Witraże Wyspiańskiego w transkrypcjach młodopolskich i awangardowych

17.00

Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Rapsody historyczne: Wyspiański i Czyżewski
Radosław Okulicz-Kozaryn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Jerzy Jankowski i YEŻY YANKOWSKI. Zerwanie z Młodą Polską przy pomocy ortografii czy futurystyczne kamuflowanie ciągłości?
Iwona Misiak (Instytut Badań Literackich PAN) Młodopolskie chamuły według Juliana Przybosia – o apokaliptycznej tonacji przyjętej z wczesnego modernizmu

piątek, 10 maja
9.00
Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Recepcja poetycka J. A. Rimbauda jako synapsa Młodej Polski i międzywojnia
Ewa Kołodziejczyk (Instytut Badań Literackich PAN) Liryczna astronomia Leopolda Staffa
Krystyna Zabawa (Akademia Ignatianum) „Sztuka epitetu” i metafory w tomikach Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej. Przemiany w poetyce i wizji świata

Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński) Pomiędzy znanym a nowym. Młodopolskie echa w liryce Jadwigi Gamskiej-Łempickiej

11.00
Elżbieta Flis-Czerniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Zmierzch i brzask epoki. Poznański „Zdrój” w walce o nową sztukę z rzutem oka w przeszłość

Małgorzata Okulicz-Kozaryn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Miriam w opiniach formułowanych po 1918 roku
Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński) Władysław Jabłonowski po roku 1918 – kontynuacja/zerwanie

12.30
Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Znów powiedzieć „tęsknota” lub znów „żal” powtórzyć? Juwenilia poetyckie Juliana Tuwima: od Młodej Polski po dwudziestolecie (i z powrotem)
Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Koń trojański? O artykułach młodopolskich autorów i recepcji Młodej Polski na łamach „Skamandra” (1920-1922)
Mateusz Bourkane (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Młodopolskie nawiązania w „Motorach” Emila Zegadłowicza

15.30
Wojciech Gruchała (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie) Tragizm, paradoks i absurd. Franciszek Pik Mirandola doświadcza nowoczesności
Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński) Duchessy. O nowelach Marii Jehanne Wielopolskiej
Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku) „Sztuki szkodliwe i wrogie”. Cenzura stalinowska wobec repertuaru scenicznego z pierwszej połowy XX wieku

17.15
Spotkanie poświęcone najnowszej książce Magdaleny Popiel „Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia”. Z Autorką rozmawiać będą Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Anna Czabanowska-Wróbel, Radosław Okulicz-Kozaryn

sobota, 11 maja
9.30
Marta Barańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) „Książka przedwczesna”? O zbiorze „W nieskończoność” Marii Czesławy Przewóskiej 
Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Transgresyjny modernizm Jana Lechonia
Wiesław Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Żeromski w Dwudziestoleciu.Kontynuacje i zerwania

11.00
Urszula Kowalczuk (Uniwersytet Warszawski) Determinanty rozwoju historiografii literatury w Młodej Polsce i Dwudziestoleciu
Aleksandra Białek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Pejzaż wewnętrzny w bezdźwiękowych adaptacjach filmowych literatury młodopolskiej
Marcin Jauksz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Kontrola umysłów a sprawa polska. Kody młodopolskie i awangardowe w „Hiszpance” Łukasza Barczyka

Information

Address:
ul. Fredry 10

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.