Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.06.2018
Added on: 26.04.2018

Orientalizm w literaturach świata

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Sesja Międzywydziałowego Zespołu Komparatystycznego Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego Orientalizm w literaturach świata będzie kontynuacją rozważań nad narracjami tubylczości w literaturach świata. Organizatorzy tym razem chcą się skupić nie tyle na narracjach zmarginalizowanych i lokalnych, ile na sposobach, w jaki są one przejmowane i podporządkowywane.

Sesja ma na celu przyjrzenie się zarówno literackim i kulturowym dyskursom hegemonicznym, jak też ich kontestacjom. „Orientalizm” to termin o mocno ugruntowanej pozycji w tradycyjnej humanistyce, będący jednak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wielokrotnie przedmiotem krytyki. Za przełomowe w tej kwestii wydarzenie uznaje się wystąpienie Edwarda W. Saida z 1978 roku, którego monumentalna praca zatytułowana właśnie Orientalizm obwołana została manifestem metodologii badawczej krytyki postkolonialnej. W swym dziele autor analizuje wizję na wpół mitycznego Orientu, przedstawiając mechanizmy podporządkowania innej niż zachodnia narracji Orientu kanonowi zachodnich fabuł i schematów, z intencją przede wszystkim samoidentyfikacji Zachodu. Orientalizm okazuje się systemem fikcji ideologicznych, opartych na opozycjach binarnych, których celem jest rozgraniczenie zachodnich (w znaczeniu logicznych, racjonalnych) „nas” od wschodnich (w znaczeniu nielogicznych, nieuczestniczących twórczo w postępie światowym) „ich”. Zdaniem Saida, świat zachodni usytuował ów „Orient” w szczególnej ramie epistemologicznej, w której przedstawia się on jako „geograficzna, a także kulturalna, polityczna, demograficzna, socjologiczna i historyczna całość”. Badania nad tak zdefiniowanym Orientem nazwał Said krytyką humanistyczną, akcentując w pojęciu humanizmu historyczne i racjonalne zrozumienie, podtrzymujące poczucie wspólnoty z innymi komentatorami, społeczeństwami i epokami. Krytyka zarzuciła Saidowskiemu pojęciu Orientu przede wszystkim zawężenie pola badawczego do kultury islamu i nieuwzględnienie przez to zjawiska orientalizmu dalekowschodniego, który stanowił od wieków równie ważny element ogólnoludzkiego „muzeum wyobraźni”, co orientalizm bliskowschodni.

Zgłoszenia można przesyłać do 20 maja 2018 r. na adresy sekretarzy Zespołu: k.wierzbickatrwoga@uw.edu.pl oraz michal.a.fijalkowski@gmail.com

Organizatorzy:
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
dr Michał Fijałkowski
mgr Ewa Niedziałek

Information

Address:
Nowy Świat 69
Application deadline for speakers:
20.05.2018
Fee:
bez opłaty

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.