Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 31.03.2021 - 30.06.2021
Added on: 31.03.2021

Polska proza fantastyczna XX i XXI wieku

Type of the event:
Call for papers

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego”: Polska proza fantastyczna XX/XXI w

Redaktor prowadzący: Mariusz Leś (Uniwersytet w Białymstoku)

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2021 roku.

Obchody roku Stanisława Lema stwarzają znakomitą okazję, aby w ich tle podjąć próbę opisania historii i określenia znaczenia polskiej literatury fantastycznej. Rocznica urodzin autora „Niezwyciężonego” pozwala na odnowienie dyskusji nad znaczeniem i zakresem jego obecności w pisarskiej i czytelniczej świadomości. Co się zmieniło od czasu pierwszych podobnych podsumowań, które zaczęły pojawiać się w latach 80. ubiegłego wieku? Zadawano wówczas pytanie: „kto w miejsce Lema?”. Pytanie takie zadaje się także dziś, ale czy jest ono wciąż zasadne i aktualne?

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, punktowanym – 20 pkt. według aktualnej listy Ministra Edukacji i Nauki; beneficjentem programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019–2020. Wskaźnik listy Index Copernicus International za 2019 wynosi w przypadku „Bibliotekarza Podlaskiego”: ICV 71.46. W marcu 2021 roku aplikujemy do bazy SCOPUS, co przy pomyślnym wyniku procedury aplikacyjnej dostarczy dodatkową korzyść publikującym u nas autorom.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2021 roku, wcześniej, do 15 kwietnia 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej. Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Bibliotekarza Podlaskiego” można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wskazedyt.

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili: 

bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

dzialnaukowy@ksiaznicapodlaska.pl

jlawski@wp.pl

- albo poprzez stronę internetową „Bibliotekarza Podlaskiego” (OJS):

https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/about/submissions


Proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

 • twórczość Stanisława Lema, formy jej (nie-)obecności we współczesnej literaturze oraz kulturze;
 • fantastyka w ujęciu historycznoliterackim (od przemian poetyki do problematyki pokoleń literackich);
 • obszary tematyczne polskiej literatury fantastycznej;
 • fantastyka wobec okoliczności społeczno-politycznych (m.in. znaczenie przełomu 1989 r.);
 • realia wydawnicze (wydawnictwa, serie wydawnicze, czasopisma, redaktorzy, tłumacze);
 • cenzura wobec polskiej literatury fantastycznej;
 • socjologia fantastyki (m.in. fandom, środowisko pisarsko-czytelnicze, grupy literackie, nagrody);
 • fantastyczne książki i czasopisma a inne media;
 • fantastyka naukowa a inne subkonwencje fantastyki literackiej: fantasy, horror, New Weirdbizarro fiction itd.
 • fantastyka a główny nurt beletrystyki (m.in. rodzimy slipstream);
 • narodziny i rozwój krytycznej (nie tylko akademickiej) refleksji nad fantastyką w Polsce;
 • Fantastyka polska w ujęciu komparatystycznym, na tle światowym
 • Fantastyka polska a fantastyka środkowo- i wschodnioeuropejska.
 • zapomniane i niedokończone projekty polskiej fantastyki.

Information

Added on:
31 March 2021; 15:29 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 March 2021; 15:29 (Mariola Wilczak)

See also

27.05.2015

Polska fantastyka najnowsza... spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?

Konferencja jest poświęcona dyskusji dotyczącej najnowszej polskiej fantastyki. Punktem odniesienia chcielibyśmy uczynić pisarski, w tym i filozoficzny, dorobek Żuławskiego i Lema. Warto, naszym zdaniem, stawiać pytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób współcześni pisarze uprawiający fantastykę (fantastykę naukową, fantastykę grozy i fantasy) sięgają po wzory literackie i intelektualne, obecne w pisarstwie polskich nestorów tej konwencji. Zapraszając do dyskusji nad żywotnością ważnej w polskiej literaturze tradycji, związanej z fantastyką naukową autorstwa Żuławskiego i Lema, nie chcemy zamykać Państwa głosów na sprawy również pośrednio związane z tak ujętym tematem konferencji, ale ważne – zdaniem Państwa – dla rodzimej twórczości fantastycznej.

18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

11.03.2018

Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.