Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.04.2016 g.09:00 - 22.04.2016 g.17:30
Added on: 11.04.2016

Polsko-ukraińska konferencja "Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1944/1945

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Miejsce obrad: Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Mickiewiczowska, nr 144 (I piętro)

PROGRAM

21.04.2016 (czwartek)

9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Otwarcie konferencji przez Dyrekcję IBL PAN
Dwugłos o projekcie – Grażyna Borkowska, Aleksandra Hnatiuk

I. Kobiety, polityka, zaangażowanie (10:00-12:00)

10:00-10:20 Łesia Demśka-Budzuliak (Ukraińska Akademia Nauk, Kijów), Від Мавки до Кассандри. Жіночий голос у тоталітарному дискурсі. (На матеріалі українського літературно-критичного дискурсу Центральної України 20-30-х рр. ХХ ст.) [Od Mawki do Kassandry. Kobiecy głos w dyskursie totalitaryzmu. Na materiale ukraińskiego krytyczno-literackiego dyskursu Ukrainy Centralnej w latach 20. i 30. XX w.]
10:20-10:40 Sylwia Wójtowicz (UWr, Wrocław), Mileny Rudnickiej wizja wspólnoty ukraińskiej w kontekście problemów społeczno-politycznych okresu międzywojennego
10:40-11:00 Katarzyna Glinianowicz (UJ, Kraków), Ukrainka irredenta? Polskie, ukraińskie, moskalofilskie wyobrażenia o polityczności kobiety w tekstach galicyjskich początku XX w.
11:00-11:20 Monika Świerkosz (UJ, Kraków), Niezgoda i niezaangażowanie. Stanisława Przybyszewska i Maria Dąbrowska wobec problemów politycznych i ekonomicznych dwudziestolecia międzywojennego
11:20-11:40 - Іhor Nabytowycz (UMCS, Lublin), Ідеологічні та ідейно-естетичні концепції Дарії Віконської в контексті мистецьких та політичних ідей міжвоєнного двадцятиліття [Ideologiczne i estetyczno-ideowe koncepcje Darii Wikońskiej w kontekście artystycznych i politycznych idei dwudziestolecia międzywojennego]
11:40-12:00 Dyskusja
12:00-13:00 Przerwa obiadowa

II Oblicza modernizmów (13:00-14:40)

13:00-13:20 Magdolna Balogh (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt), Strategie pisarskie w obliczu modernizmów: Margit Kaffka (1880-1918) i Anna Lesznai (1885-1966)
13:20-13:40 Nadija Poliszczuk (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów), Мова кохання в жіночій модерністичній прозі: західноєвропейська модель versus східноєвропейська модель [Język miłości w modernistycznej prozie kobiecej: model zachodnioeuropejski versus model wschodnioeuropejski]
13:40-14.00 Barbara Olech (UwB, Białystok), Tradycja i nowoczesność. Świat kobiecy lat dwudziestych w felietonach Marii Grossek-Koryckiej
14:00-14:20 Danuta Sosnowska (UW, Warszawa), "Ten-Ta-To-yen": płeć i ciało w biografii i twórczości wybitnej czeskiej malarki Marii Čermínovej (Toyen)
14:20-14:40 Dyskusja
14:40-15:00 Przerwa kawowa

III Wokół wojny (15:00-16:40)

15:00-15:20 Aleksandra Hnatiuk (Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów), Wojna po wojnie. Represjonowana pamięć na przykładzie losów pisarki ukraińskiej Olgi Duczyminskiej
15:20-15:40 Anna Kieżuń (UwB, Białystok), Doświadczenie wojny w twórczości Marii Kuncewiczowej
15:40-16:00 Anna Dżabagina (UW, Warszawa), Eleonora Kalkowska wobec wojny i kryzysu – „Sein oder Nichtsein” (1930)
16:00-16:20 Monika Bednarczuk (Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Bochum, Niemcy), Zachowawczość i radykalizm: polskie autorki konserwatywne i nacjonalistyczne wobec kwestii społeczno-politycznych lat 1914-1944 (na tle europejskim)
16:20-16:40 Dyskusja
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:30 Panel: Europa Środkowa jako przestrzeń literacka
Prowadzenie: Aleksandra Hnatiuk (Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów)
Goście: Andrej Chadanowicz (Białoruski PEN Club, Mińsk); Adam Pomorski (Polski PEN Club, Warszawa); Jurko Prochasko (Instytut Iwana Franki NAN Ukrainy, Lwów); Rasa Rimickaite (Warszawa/Wilno); Jiří Trávníček (Instytut Czeskiej Literatury- Państwowa Akademia Nauk).

22.04.2016 (piątek)

9:00-10:00 Baza danych "Dom kobiet" - spotkanie robocze

IV Doświadczenia nowoczesności (10:00-12:20)

10:00-10:20 Iwona Boruszkowska (UJ, Kraków), Auto/foto/bio/grafie. Sofii Jabłońskiej praktykowanie nowoczesności
10:20-10:40 Lena Magnone (UW, Warszawa), "Święty Charlie Chaplin". Wpływ doświadczeń kinematograficznych na prozę Stanisławy Przybyszewskiej
10:40-11:00 Ałła Tatarenko (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów), Жіночий роман як дзеркало епохи ("Поранений орел" Мір-Ям) [Powieść kobieca jako zwierciadło epoki („Zraniony orzeł” Mir-Jam [Milicy Jakovljević])]
11:00-11:20 Tetiana Kachak (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk), Модерні тенденції міжвоєнної прози Ірини Вільде у сучасній українській літературі для дітей та юнацтва, [Modernistyczne tendencje międzywojennej prozy Ireny Wilde we współczesnej literaturze ukraińskiej dla dzieci i młodzieży].
11:20-11:40 Natalija Maftyn (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka , Iwano-Frankiwsk), Сюжет і композиція ранньої новелістики Ірини Вільде [Tematy i kompozycje wczesnej nowelistyki Iriny Wilde]
11:40-12:00 Iryna Rusnak (Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubińskiego, Winnica), Художня історіософія Галини Журби (на матеріалі прози міжвоєнної доби) [Artystyczna historiozofia Hałyny Żurby (na materiale prozy epoki międzywojennej)]
12:00-12:20 Dyskusja
12.20-13.30 Przerwa obiadowa

V Przestrzeń geograficzna i wyobrażona (13:30-15:10)

13:30-13:50 Lucyna Marzec (UAM, Poznań), Litwa wyobrażona Kazimiery Iłłakowiczówny
13:50-14:10 Agnieszka Gajewska (UAM, Poznań), Pisarki wobec mniejszości narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym
14:10-14:30 Mariana Komarycia (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Lwów), "Дорогою серця": у пошуках свого й чужого світу ["Drogą serca": w poszukiwaniu swego i obcego świata]
14:30-14:50 Olga Charłan (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Berdiańsk), Історія життя Наталі Забіли на тлі радянської епохи: зламана доля чи літературний успіх? [Historia życia Natalii Zabiłej na tle epoki radzieckiej: złamany los czy sukces literacki?]
14:50-15:10 Dyskusja
15:10-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Panel historycznoliteracki: Proza kobieca lat 1914-1944. Wiek dojrzałości
Prowadzenie: Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa)
Goście: Krystyna Pietrych (UŁ, Łodź); Piotr Mitzner (UKSW, Warszawa); Joanna Goszczyńska (UW, Warszawa); Danuta Sosnowska (UW, Warszawa); Katarzyna Kotyńska (Instytut Slawistyki PAN); Ołena Hałeta (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów).
17.00-17.30 Podsumowanie konferencji

Information

Added on:
11 April 2016; 15:04 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 April 2016; 14:03 (Mariola Wilczak)

Related to the event


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.