Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 29.05.2019 g.17:30
Added on: 25.05.2019

Środa w Towarzystwie Literackim. "Vade-mecum" Norwida – wokół rękopisów wierszy

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na spotkanie z Mateuszem Grabowskim, autorem transliteracji rękopisów wierszy wchodzących w skład Vade-mecum Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu, tym samym ukazująca często nieznane redakcje jego najbardziej cenionych liryków. Dzięki temu może służyć jako znakomita baza materiałowa do badań z zakresu tekstologii.

Gość: dr Mateusz Grabowski
Prowadzenie: dr Karol Samsel
Miejsce: Wydział Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 17
Termin: 29.05.2019, godz. 17.30

MATEUSZ GRABOWSKI (ur. w 1988 r.) – doktor nauk humanistycznych, wydawca, koordynator konkursu Studenckich Grantów Badawczych na Uniwersytecie Łódzkim, redaktor inicjujący czasopism naukowych. Badacz polskiego i europejskiego (późnego) romantyzmu, edytor tekstów XIX-wiecznych. Publikował w „Pamiętniku Literackim” oraz „Czytaniu Literatury”. Redagował tom zbiorowy Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze.

KAROL SAMSEL (ur. w 1986 r.) – doktor nauk humanistycznych, poeta, krytyk literacki, filozof. Adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Redaktor działu esejów i szkiców w kwartalniku literacko-kulturalnym „eleWator”. Publikował w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych (Literaturoznawstwo)” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor m.in. monografii: "Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu" oraz "Inwalida intencji. Studia o Norwidzie".

(informacja Organizatorów)

Information

Address:
Wydział Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 17, Warszawa
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.