Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.10.2017 - 20.10.2017
Added on: 19.04.2017

Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze (18−20 października 2017).

Proponujemy Państwu udział w interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej motywów świętości oraz motywów osób i miejsc świętych, które na osi diachronicznej ulegały i wciąż ulegają kulturowo uwarunkowanym przekształceniom. W czasach najnowszych wiele tekstów nawiązuje do starożytnego gatunku hagiografii. Wątki i motywy z życia świętych determinują rozwój fabularny licznych dzieł dramatycznych, literackich i filmowych, takich jak m.in.: "Mord w Katedrze" T. S. Eliota, "Moc i chwała" Grahama Greene’a, "Wybraniec" Thomasa Manna, "Magnus" George’a Mackay’a Browna, "Wiara i tron" Dominika W. Rettingera, "Oto jest głowa zdrajcy" (1966) w reżyserii Freda Zinnemanna, "Misja" (1986) reż. Roland Joffé, "Życie za życie. Maksymilian Kolbe" (1991) reż. Krzysztof Zanussi, "Joanna d’Arc" (1999) reż. Luc Besson. Elementy gatunkowe hagiografii kształtowały też i nadal kształtują sposoby konstytuowania postaci literackich, dramatycznych i filmowych w wielu utworach nie traktujących bezpośrednio o świętości. Badania lingwistyczne prowadzone na płaszczyźnie różnych języków nowożytnych dowodzą bogactwa znaczeniowego pojęć "świętość" i "święty", a jednym z celów takich analiz jest próba dotarcia do pierwotnej sytuacji semantycznej tego, co święte, pierwotnego doświadczenia świętości. Do ciekawych wniosków doszli polscy historycy języka, którzy ustalili prymarne znaczenie leksemu "święty" i dowiedli jego znacznej aktywności słowotwórczej na przestrzeni wieków. Otóż słowo to we wcześniejszym okresie staropolszczyzny oznaczało mocny, silny, wytrwały i było przejęte jeszcze z prasłowiańszczyzny.

Komu lub czemu nadaje się cechę bycia świętym w różnych tekstach, dziełach sztuk wizualnych, językach i epokach? Jakie zmiany następują w konstytuowaniu motywów świętości, jak również w znaczeniu słów z rodziny wyrazów "święty"? Jak zmienia się językowy, literacki, dramatyczny, kulturowy i artystyczny obraz człowieka świętego? Czy współcześnie funkcjonują narracje świętości, które nie uległy zakwestionowaniu, a jeśli tak, to na ile są to narracje wspólne dla różnych kultur i światopoglądów?

Do wzięcia udziału w planowanej konferencji zapraszamy szczególnie anglistów, germanistów, polonistów, jak również historyków, kulturoznawców, filmoznawców, filozofów i specjalistów z pokrewnych dyscyplin. Proponujemy następujące tematy do rozważenia:

 • etymologia i semantyka słów "święty" i "świętość" w językach angielskim, niemieckim, polskim i innych;
 • leksemy "święty" i "świętość" we frazeologii;
 • aksjolingwistyczne wymiary świętości;
 • sposoby desakralizowania się leksemów z rodziny wyrazów "święty";
 • ewolucja języka a pojmowanie świętości;
 • ogląd semantyki różnych odniesień leksemów "święty" i "świętość" w określonych epokach literackich;
 • postaci świętych i motywy świętości w liryce, epice i dramacie;
 • obrazowanie i konceptualizacja świętości w dziełach filmowych, starych i nowych mediach, sztuce;
 • topos miejsca świętego;
 • archetypy związane ze świętością;
 • święty jako postać symboliczna;
 • świętość (nie)idealna jako motyw obiegowy;
 • teksty literackie i nieliterackie autorstwa świętych;
 • święty jako fundament kulturotwórczy i historiocentryczny;
 • święty jako nowy początek, ośrodek formowania wspólnoty i wzorzec dla niej;
 • męczeństwo świętych w kontekście konstytuowania się „ducha narodu” i/lub „ducha wspólnoty”;
 • różnice kulturowe w percepcji świętości;
 • święci jako patroni narodów;
 • wizerunki/słowa świętych w przestrzeni publicznej.

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje referatów, które wpisywałyby się w obszar tematyczny konferencji. Nasza konferencja odbędzie się w Centrum Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1. Prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Prosimy również o podawanie w nazwie pliku nazwiska oraz skróconego tytułu wystąpienia według wzoru: nazwisko_skrócony tytuł.doc(x). O przyjęciu zgłoszeń zawiadomimy Państwa do 15 maja 2017 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kulturaduchowa@uwm.edu.pl

Opłata konferencyjna w wysokości 450 zł (100 Euro) pokryje koszty materiałów konferencyjnych, barku kawowego, wspólnej kolacji i obiadu. Informujemy, że nie pokrywamy kosztów noclegu, rekomendujemy jednak Hotel Park znajdujący się w pobliżu miejsca konferencji (ul. Warszawska 119) lub budżetowe pokoje gościnne Fundacji Żak UWM na terenie kampusu uniwersyteckiego: w Domu Studenta nr 1, ul. Kanafojskiego 3, tel. 89 523 33 29, 89 523 34 95, 89 522 74 50; w Domu Studenta nr 3, ul. Oczapowskiego 9, tel. 89 523 33 42, 89 522 74 78, 89 523 44 76; w Domu Studenta nr 4, ul. Kanafojskiego 2, tel. 89 523 44 81.

Planujemy publikację tematycznej monografii naukowej, w której zamieścimy pozytywnie zrecenzowane teksty. Języki konferencji: polski, niemiecki i angielski.

Cieszymy się na spotkanie z Państwem!

Kierownictwo naukowe konferencji: 
dr Halszka Leleń
dr Tomasz Żurawlew
 
Komitet organizacyjny konferencji: 
dr Dorota Gładkowska
dr Renata Supranowicz
Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors
Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów.

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2017 21:30
Application deadline for participants:
30.04.2017 21:30
Added on:
19 April 2017; 13:05 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
19 April 2017; 14:03 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.