Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.04.2023 - 21.04.2023
Added on: 02.01.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Instytut Literaturoznawstwa i Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI", zatytu­łowanej "KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRZEKŁADZIE".

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak przekład lite­racki, przekład tekstów użytkowych i fachowych, przekład audiowizualny czy nowoczesne instrumen­tarium w pracy tłumacza.

Ponieważ konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter, zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i językoznawców, ale również literaturoznawców, kulturoznawców, a także badaczy repre­zentujących inne dyscypliny naukowe. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność tych dziedzin wiedzy, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

o   teoria i praktyka przekładu

o   metodologia tłumaczenia tekstów literackich

o   przekład literacki a komunikacja międzykulturowa

o   przekład audiowizualny - bariery i perspektywy

o   adaptacje jako przekład intersemiotyczny

o   kody kulturowe w przekładzie

o   przekład w kontekście polityki, prawa, religii

o   granice i wyzwania komunikacji w przekładzie

o   przekład specjalistyczny

o   kształcenie tłumaczy i technologiczne aspekty przekładu

o   krytyka przekładu, marketing i dystrybucja przekładów

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Konfe­rencja odbędzie się w trybie stacjonarnym, ale zastrzegamy sobie prawo do jej zorganizowania onli­ne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Złożone po konferencji artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w kolej­nym tomie serii „Między słowami - między światami".

Prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień do 28 lutego 2023 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń nastąpi do 7 marca 2023 roku.

Opłata dla uczestników konferencji wynosi 400 PLN, a dla doktorantów - 300 PLN.

Opłatę konferencyjną należy uiścić najpóźniej do 31 marca 2023 roku na konto Uniwersytetu War­mińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

Informacje i formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie:

http://wh.uwm.edu.pl/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/miedzy-slowami-miedzy-swiatami-20-21042023

Komitet Organizacyjny:

prof, dr hab. Iwona Anna Ndiaye (przewodnicząca)

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Katarzyna Kodeniec (sekretarz)

dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

dr Olga Letka-Spychała

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
28.02.2023
Fee:
400,00 zł (pracownicy naukowi); 300,00 zł (doktoranci)
Added on:
2 January 2023; 23:03 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
2 January 2023; 23:03 (Grzegorz Igliński)

See also

04.01.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”. Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu literackiego, przekładu tekstów użytkowych i fachowych, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański  Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański  Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.