Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.04.2022 - 08.04.2022
Added on: 21.01.2022

Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Cel konferencji

Badacze, zajmujący się projekcją stosunków międzynarodowych wskazują, iż w przyszłości osią ewentualnych konfliktów staną się nie tyle kwestie gospodarcze czy nawet ideologiczne, co różnice kulturowe. Właśnie w oparciu o kryterium tożsamości kulturowej Samuel P. Huntington w książce Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego wyróżnia siedem cywilizacji: chińską, japońską, hinduistyczną, latynoamerykańską, afrykańską oraz zachodnią i prawosławną. 

Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącej od zawsze swoiste pogranicze cywilizacyjne i kulturowe, na którym koegzystowały obok siebie różne kultury i religie dowodzi jednak, że tego typu kategoryczne tezy są uproszczeniem.

Na przestrzeni wieków dochodziło tu do wzajemnego przenikania i wymiany kulturowej, która przyczyniła się do znacznego wzbogacenia kulturowego całego kontynentu europejskiego. Proces ten odcisnął trwałe piętno na narodowościach, które powstały w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX w., tożsamość których w różnym stopniu syntezuje wartości kultury Zachodu (Latina), jak i Wschodu (Orthodoxa). Ukształtowało to specyfikę cywilizacyjną tego regionu i szczególną wrażliwość kulturową jego mieszkańców. 

Jest przy tym oczywistym, że droga międzykulturowego dialogu nie zawsze okazywała się skuteczną dla przezwyciężenia konfliktów, które z kolei wielokrotnie były instrumentalnie wykorzystywane w realizacji polityki poszczególnych państw ościennych. 

W związku z tym głównym celem konferencji będzie próba dokonania symbolicznego bilansu zysków i strat, wzlotów i upadków wielokulturowej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej, a także znalezienia odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących historii i współczesności stosunków kulturowych w regionie. 

W szczególności pragniemy pochylić się nad takimi kwestiami, jak specyfika procesów narodotwórczych w naszym regionie, rola języków i religii w kształtowaniu tożsamości jego mieszkańców oraz czynników zewnętrznych wpływających na relacje kulturowe i narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Chcemy również przyjrzeć się bliżej wyzwaniom kulturowym, z którymi musi mierzyć się nasz region obecnie.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, co ułatwi reprezentantom różnych sobą dziedzin naukowych podzielenie się swoimi refleksjami i wynikami najnowszych badań nad rozwojem kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, politologów, kulturoznawców, literaturoznawców i językoznawców zajmujących się szeroko rozumianą problematyką regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Główne tematy i problematyka konferencji:

  • Specyfika procesów narodowotwórczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w XIX – XX w. (wymiar kulturowy)
  • Język a tożsamość: kształtowanie się współczesnych języków narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej 
  • Religia a tożsamość: stosunki międzywyznaniowe w regionie (dialog, problemy, perspektywy)
  • Ziemia a tożsamość: mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej (konflikty i relacje)
  • Budowniczowie mostów: rola osoby w dialogu kultur
  • Nowe wyzwania kulturowe w regionie na przełomie XX i XXI wieków

Języki robocze konferencji: polski, angielski, wszystkie języki regionu.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia tematów wystąpić prosimy przesyłać na adres ksi@uw.edu.pl do dnia 28.02.2022.

Komitet Organizacyjny Konferencji potwierdzi pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia oraz do dnia 06.03.2022 poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nieodpowiadających tematyce konferencji.

Opłata konferencyjna:

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę za udział w konferencji w wysokości 400 zł. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 16.03.2022. Numer konta, na który należy wnosić opłatę, zostanie Państwu podany w terminie późniejszym. Opłata konferencyjna obejmuje koszty publikacji monografii wieloautorskiej (czasopisma). 

W uzasadnionych przypadkach uwzględnia się możliwość zwolnienia uczestników z opłaty konferencyjnej.

Regulamin konferencji

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej (stacjonarnej i zdalnej).  

Czas trwania wystąpienia wynosi 20 min.

Przewidziana jest publikacja materiałów konferencyjnych. Monografia wieloautorska wydana w wydawnictwie z listy MNiSW zawierać będzie teksty, które uzyskają pozytywną ocenę Recenzentów.

Kontakt: Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: ksi@uw.edu.pl.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Joanna Getka

Dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. ucz.

(informacja organizatorów)

Information

Address:
Konferencja w formie hybrydowej (stacjonarnej i zdalnej)
Application deadline for speakers:
28.02.2022
Fee:
400 zł
Added on:
21 January 2022; 13:34 (Mariola Wilczak)
Edited on:
21 January 2022; 13:34 (Mariola Wilczak)

See also

28.04.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI", Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny

     To już VIII Konferencja z cyklu "Żydzi Wschodniej Polski", mająca na celu zaprezentowanie artystów i twórców XIX i XX wieku - tych znanych i mniej rozpoznawanych na mapie humanistyki. Zagadnienia badawcze dotyczą rozmaitych obszarów wiedzy - patrz program w załączeniu. Edycja VIII dotyczy światów artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem Konferencji jest w tym roku Rosa Raisa - wybitna śpiewaczka urodzona w Białymstoku. 

14.09.2016

Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP zaprasza na międzynarodową konferencję „Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej”, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UAM 19 i 20 września. Program w załączniku.

01.01.2018

Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji” organizowana jest przez Wydział Polonistyki UJ.

13.01.2018

Między Odessą, Kijowem a Wilnem. Idee syjonistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Twórcy – literackie echa – język

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, seria II: Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej skupi się na analizie problemu ujętego w formule Między Odessą, Kijowem a Wilnem. Idee syjonistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Twórcy - literackie echa - język.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.