Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 08.03.2018 - 09.03.2018
Added on: 14.06.2017

Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Organizator: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

              Od kilkudziesięciu już lat przyrost terminów w różnych dziedzinach nauki jest tak duży i tak szybki, że częstokroć sami specjaliści nie są w stanie zapoznać się z całym słownictwem istniejącym w danej dziedzinie. Co więcej, za pośrednictwem nowych technologii i osiągnięć nauki terminy są też coraz bardziej obecne w codziennym życiu, a co za tym idzie – zajmują coraz większe miejsce w indywidualnym słowniku każdego z użytkowników języka. Terminologia rozumiana jako odrębna dyscyplina naukowa może zaoferować bogaty warsztat badawczy do analizy tego coraz bardziej złożonego materiału językowego, który wymyka się licznym uproszczeniom i stereotypom (jak np. temu, że terminami posługuje się tylko wąskie grono specjalistów czy że ich znaczenie jest niezmienne itp.).

            Tymczasem status terminologii na gruncie polskiej nauki pozostaje niejasny. W ramach organizowanej przez nas konferencji pragniemy stworzyć forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących terminologii w Polsce: jej miejsca wśród innych dyscyplin, prowadzonych badań czy konkretnych rozwiązań przyjmowanych w odniesieniu do konkretnych terminów i terminologii.
            Do udziału w konferencji zapraszamy terminologów i specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi badaniami nad językiem, teoretyków i dydaktyków przekładu, tłumaczy oraz specjalistów, którzy w swojej pracy stykają się z problemami terminologicznymi. Liczymy, że nasze spotkanie będzie okazją do zastanowienia się, jakie jest miejsce terminologii jako dyscypliny naukowej w Polsce, jakie stoją przed nią wyzwania i jak można im sprostać.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

I. Terminologia jako działalność naukowa: status badawczy terminologii w Polsce, nurty badań reprezentowane przez badaczy na polskich uczelniach, badania terminologiczne prowadzone w innych krajach jako możliwe źródło inspiracji dla polskiej terminologii, rozwój terminologii z różnych dziedzin nauki i obszarów życia codziennego: tendencje, wyzwania, problemy, historia, możliwe zastosowania wyników badań terminologicznych w Polsce, współpraca badaczy z instytucjami państwowymi i podmiotami gospodarczymi.

II. Terminologia w praktyce: miejsce terminologii na polskim rynku usług językowych, porównanie z rynkami obcojęzycznymi, projekty dotyczące konkretnych terminologii z różnych dziedzin nauki i techniki oraz z różnych obszarów naszego życia codziennego: opis założeń, realizacji projektu, napotkanych problemów, uzyskanych efektów, normalizacja terminologii stosowanych w różnych dziedzinach nauki i techniki: potrzeby, praktyka.

III. Terminologia w dydaktyce: miejsce i rola kształcenia terminologii w programach neofilologii i specjalizacji tłumaczeniowych, nauczanie terminologii w procesie kształcenia tłumaczy: możliwe zastosowania, wybór treści programowych, potrzeby dla przyszłych tłumaczy.

Językiem konferencji jest język polski.

Propozycje referatów wraz ze streszczeniami (250-300 słów) prosimy przesyłać do 30 września 2017 r. za pomocą formularza on-line:
https://drive.google.com/open?id=1GSs1K8hEW2tiIRFuFVhGLlDqodQ-sy0IWSUx-7B66bo.


Odpowiedzi Komitetu Organizacyjnego zostaną przesłane do 30 października 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w czasie przerw kawowych, obiady w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz publikację materiałów pokonferencyjnych.


Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 31 grudnia 2017 r.
Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Materiały konferencyjne, które pomyślnie przejdą proces recenzyjny (double-blind peer review), zostaną opublikowane w wysoko punktowanym polskim czasopiśmie naukowym.

Adres e-mail: terminologia.wroclaw@gmail.com

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr Kaja Gostkowska, dr Anna Kuźnik, dr Daniel Słapek

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.