Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.11.2017 - 28.11.2017
Added on: 27.11.2017

Wyspiański - artysta modernistyczny

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Pracownia Historia Dramatu 1864-1939 Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na seminarium poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu. Wydarzenie odbędzie się w stulecie śmierci pisarza.

Wystąpienia prelegentów zostaną wygłoszone w ramach pięciu paneli tematycznych:

1. „Teatr mój widzę ogromny...”. Dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego.

2. Czwarty wieszcz. Pamięć o Wyspiańskim dawniej i dziś.

3. Wyspiański a sfera sacrum. Konteksty biblijne w twórczości pisarza.

4. „Mam ten dar bowiem; patrzę się inaczej”. Wyspiański jako artysta polifoniczny.

5. Wyspiański a... Konteksty, paralele, interteksty.

Na zakończenie uczestnicy i goście wezmą udział w dyskusji: "Wyspiański – artysta modernistyczny. Rola pisarza w dzisiejszej kulturze i możliwość otwarcia na nowe perspektywy badawcze".

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Kampusie Głównym UW.

Information

Address:
Krakowskie Przedmieście 32

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.