Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event:
Added on: 23.01.2019

Zaproszenie do składania tekstów do 7. numeru (2020) czasopisma „Forum Lingwistyczne” poświęconego lingwistyce cyfrowej

Type of the event:
Call for papers

„Forum Lingwistyczne” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w formie rocznika, zaprojektowane jako platforma wymiany myśli związanych z szeroko rozumianymi problemami językoznawstwa.

Tematyka 7. numeru „Forum Lingwistycznego” będzie dotyczyć zagadnień związanych z językoznawstwem cyfrowym czy też szerzej – humanistyką cyfrową. Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów będących rezultatem językoznawczego namysłu nad przestrzenią wirtualną, ukazujących możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych bądź przedstawiających osiągnięcia polskiej i światowej lingwistyki cyfrowej. Z uwagi na dominujący we współczesnym dyskursie naukowym – zwłaszcza na gruncie humanistyki – inter-/multi- i transdyscyplinarny charakter dociekań, zachęcamy również do prezentowania wyników badań przedstawicieli innych dziedzin zainteresowanych powyższą problematyką.
Proponuje się następujące obszary tematyczne:

  • lingwistyka korpusowa;
  • cyberprzestrzeń jako przedmiot badań lingwistycznych;
  • język, strategie dyskursywne, role nadawczo-odbiorcze w świecie cyfrowym;
  • gatunki i dyskursy modelujące cyfrowe światy;
  • refleksja teoretyczna nad lingwistyką cyfrową;
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych i w praktyce akademickiej.

Terminy:

  • do 15 marca 2019 r. – nadsyłanie tematów artykułów wraz z abstraktami (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami) na adres e-mail: forumlingwistyczne@us.edu.pl;
  • do 31 marca 2019 r. – informacja o przyjęciu zgłoszenia;
  • do 31 lipca 2019 r. – nadsyłanie artykułów.

Periodyk jest notowany w następujących bazach danych: Index Copernicus International, CEEOL, BazHum, CEJSH, Linguistic Bibliography Online, a także WorldCat, Naviga oraz INFONA.


Redaktorki numeru 7. (2020)

Beata Duda
Karolina Lisczyk
Barbara Mitrenga

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.